• Har du lyst til at få boostet dine evner i proces- og projektledelse?
 • Har du brug for at blive bedre til det relationelle arbejde mellem mennesker?
 • Kunne du tænke dig at bygge netværk og få inspiration fra ligesindede?

Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du deltage på efterårets kompetenceudviklingsforløb hos IKA.

Kurset målrettes indkøbere med en vis erfaring, som har gennemført en række udbud, der godt kunne tænke sig at blive endnu bedre til den processuelle del af indkøbsarbejdet.

Kurset er ligeledes relevant i forhold til opbygning og styrkelse af dit netværk blandt indkøbere på tværs af geografi og organisationer.

Underviserne

Vi har fået to kompetente undervisere fra Rambøll/Attractor til at gennemføre kurset, der tager udgangspunkt i indkøberens hverdag.

Martin Haaning, Direktør, med særlig speciale indenfor udbudsprocesser.

Ole Lauge Sørensen, Chefkonsulent, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

Temaer:

 • Læringsmål
 • Succeskriterier i relation til indkøbs- og udbudsarbejdet
 • Introduktion til procesforståelse
 • Den gode projektopstart
 • Analyse og inddragelse af interessenter

Som indkøbskonsulent er der mange udfordringer i en kompleks hverdag med mange forskellige typer af opgaver. På Modul 1 sætter vi fokus på de udfordringer, indkøbskonsulenterne møder. Vi arbejder med den gode projektopstart og med de udfordringer, som deltagerne selv formulerer.

På det teoretiske plan tager vi afsæt i den systemiske teori og kommunikationsforståelse og introducerer til relationel projektledelse og projektopstart i et såkaldt multivers.

Vi introducerer desuden til to grundlæggende forskellige tilgange til forandrings- og udviklingsprocesser (teori E og teori O) og sætter fokus på styrker og svagheder ved at arbejde med disse afsæt.

Hvor den ene tilgang (som projektledelse) har fokus på standardisering, værktøjer og tidsfrister, har den anden tilgang (som projektledelse) fokus på at involvere, på at skabe dialog og diskussion om, hvordan opgaverne bedst løses. En succesfuld projektgennemførelse fordrer ofte, at projektlederen mestrer begge discipliner, samt bevidst reflekterer over, hvordan disse kombineres og udfoldes efter behov.

Endelig arbejder vi med interessenter og ikke mindst med procesforståelse som afsæt for et gennemgående fokus på, hvordan man som indkøbskonsulent kan agere som procesleder.

Vi skaber den konkrete kobling til deltagernes hverdag ved at identificere deltagernes egne, konkrete udfordringer. Det betyder i praksis, at vi målretter hver enkelt forløb og kursusdag efter de optagetheder, som deltagerne inden for rammen af indkøbsarbejde og udmeldte temaer vurderer er relevante og værdifulde.

Værktøjer:
På modulet vil du som kursist blive præsenteret for værktøjer indenfor:

 • Procesledelse
 • Nøgleord
 • Feedback som arbejdsmetode
 • Samtalestyring
 • Gamemastery
 • Målanalyse
 • Interessentanalyse og –typology

Hjemmeopgaver:

I forlængelse af modulet forpligter den enkelt deltager sig til:

 • Organisationsprojekter: Iværksættelse af egne initiativer; hvad skal udvikles/forandres i min organisatoriske kontekst samt opstilling af mål herfor

  Begrebet om organisationsprojekter refererer til konkrete aktiviteter i egne igangværende udbudsprocesser, og vil blive præciseret på modulet.

  Vi forventer på dette punkt, at der defineres konkrete kompetence- og udviklingsmål for deltagelsen i forløbet i samarbejde med egen leder
 • Samtalestyring og Gamemastery: Praktisk anvendelse af de præsenterede redskaber. Erfaringerne diskuteres i egen netværksgruppe inden fremmøde på modul 2.

  Målet med opgaven er at få høstet et første sæt af erfaringer med muligheden for at styre samtaler og møder ved hjælp af redskaberne, hvilket kan gøre den nærmeste udviklingszone tydelig for deltagerne.
 • Netværksgrupper mødes og diskuterer læring og udvikling i praksis.

Udbytte:
Formålet med modulet er at skabe en konkret udforskning af kompleksitet og udfordringer i udbudsprocesser/-projekter, samt blive inspireret til brug af procesværktøjer med sigte på at skabe handlemuligheder for den enkelte konsulent, samt fremdrift i projekter.

Litteratur (fremsendes inden uddannelsesstart):

 • T. M. Søholm: Action Learning Consulting i et forandrings- og konsultations-teoretisk perspektiv (kap. 1)
 • H. Molltke og A. Molly: Systemisk Coaching kap. 4: Coaching som det at være gamemaster
 • K. Weinstein, Action Learning (s.23-32)
 • Jakob Storch: Samtalernes teoretiske bagland – systemteorien (uddrag)

Evt. ekstra litteratur:

 • Digmann, A. & Sørensen, C.: Dialog mellem ledelsesniveauerne – hvorfor er det så svært? (www.lederweb.dk)
 • Van Hauen, F: How to create high impact from learning interventions?

Temaer:

 • Projektlederrollen
 • Den personlige dimension (eget lederskab og ledelsesstile)
 • Kvalitetsbegrebet og kravspecifikation
 • Metoder til involvering af teams/arbejdsgrupper
 • Mødeledelse og samtalestyring; roller og positioner

Vi fortsætter arbejdet med projektlederrollen, hvor vi denne gang sætter fokus på sprogspil og på det personlige lederskab og ledelsesstile.

Projektarbejde kan anskues som en proces, hvor en række aktører arbejder sammen mod løsningen af en opgave. Aktørerne kan være involveret på mange niveauer og arbejde ud fra forskellige positioner. Et projekt vil antage forskellig karakter afhængigt af fagligt perspektiv, af om du er involveret som deltager, projektleder, projektejer, leverandør eller bruger af projektets resultat. Heraf følger, at det gode projekt og dermed den opgaveløsning, der eksempelvis lader sig implementere i organisationen, kan tage sig meget forskelligt ud afhængigt af position og bidrag.

Hvordan skaber man som projektleder forandringer i med dette afsæt og bruger konstruktivt, at der er tale om forskellige positioner etc. Der arbejdes på den måde videre med de konkrete interessenter og indkøbskonsulenternes relationer til disse.

En succesfuld projektgennemførelse fordrer også, at projektlederen formår at arbejde med forskellige kvalitetsbegreber og perspektiver, eksempelvis i forbindelse med kravspecifikation. Vi dekonstruerer kvalitet som begreb og reetablerer forståelsen ud fra forskellige positioner.  Et succesfuldt projektarbejde handler derfor ofte om at få koordineret de mange interesser og forventninger på en måde, så form, indhold og output på bedst mulig vis balancerer de involveredes behov indenfor de udstukne organisatoriske rammer.

Endelig arbejder vi med konkrete metoder til mødeledelse og samtalestyring, som trænes med afsæt i eksempler fra dagligdagen.

Værktøjer:

 • 4R-Modellen
 • Domæneteori
 • Kvalitetsbegreber og kravspecifikation.
 • Diamantmodel for mødeledelse
 • Involverende metoder: Facilitering i praksis, spørgeteknik og nøgleord

Hjemmeopgaver:

I forlængelse af modul 2 forpligter den enkelt deltager sig til en række aktiviteter:

 • På basis af læringen fra organisationsprojekterne fra modul 1, samt inspirationen fra andre deltageres erfaringer, udarbejdes nye organisatoriske indsatser i egne udbud.

  Konkret vil hver enkelte deltager i samarbejde med egen leder skulle formulere et område, man vil ”gøre noget anderledes på” som afsæt for at se, hvad dette kan skabe af forandringer i egen organisation.

 • Planlægge kommende møder i egen organisation, hvor tanker og idéer, som præsenteres om projektledelse, mødeledelse og planlægning af den gode proces, bringes i spil.

Udbytte:
Formålet med modulet er at skabe overblik over, hvordan egen projektlederstil bidrager til at løse udfordringer i udbudsprocesser/-projekter, samt blive inspireret til brug af projektværktøjer med særlig sigte på at skabe involverende og bidragende relationer og møder i projektarbejdet.

Litteratur (fremsendes inden uddannelsesstart):

 • H.S. Andersen, K. Søndergaard m.fl. – Systemisk Projektledelse, kap 5: Samarbejdet i projektgruppen (af Bjarne Stark).
 • T. Molly & T. Olsen: De 3 domæner– en guide for kontekstnavigatører
 • Dahler Larsen: Kvalitetens beskaffenhed (kap 1)
 • Ejler et al. Når måling giver mening (kap. 3)

Evt. ekstra litteratur:

 • Dahler Larsen: Kvalitetens beskaffenhed (kap 5)
 • Bjarne Stark: Den faciliterende projektleder

Temaer:

 • Træning og casearbejde
 • Implementering i teori og praksis
 • Involvering som tilgang til projektarbejdet
 • Kommunikation i projekter
 • Contract management/controlling
 • Udbudsøkonomi
 • Opsamling af praksiserfaringer fra forløbet, cases m.m.
 • Vejen frem, nye læringsmål og opståede udfordringer adresseres

På modul 3 arbejdes videre med temaerne fra de forrige moduler med fortsat fokus på opsamling af praksiserfaringer. Modul 3 indledes med opsamling og træning med afsæt i casearbejdet. Vi bruger erfaringerne som afsæt for at gå videre med konkrete teknikker til en coachende projekt- og procesledelsesstil.

Vi etablerer dernæst en teoretisk ramme for forståelse af de udfordringer, som knytter sig til implementering og compliance. Dette bruges som afsæt for at se nærmere på, hvordan der konkret kan arbejdes med inddragelse af brugere, for dermed at lette implementeringen af indkøbsaftalerne i praksis.

Vi vil også arbejde med contract management og controlling, hvilket her betyder en drøftelse af, hvordan fokus på effektmåls- og økonomistyring gennem konsistent brug af businesscasen kan være værdifuld.

I relation til udbudsøkonomi indleder vi med at stille skarpt på den helt grundlæggende præmis for enhver indkøbsafdeling: Hvis ikke der er en positiv business case i at lave fælles indkøb, så lad være. Afhængigt af eksistensen af veletablerede redskaber til at udarbejde business cases eller ej, kan vi gå mere eller mindre konkret til værks på kursusdagen. Grundlæggende tænker vi, at der skal sættes fokus på de forskellige typer af gevinster og ulemper, samt behovet for at afklare dem.  

Værktøjer:

 • Implementeringsanalyse – kortlægning af udfordringer
 • Udbudsøkonomisk analyse
 • Dimensioner i contract management
 • Coaching
 • Repetition og genopfriskning af værktøjer fra modul 1 og 2, hvad ved vi nu, hvad lykkes vi med, hvad skal fortsat udvikles?

Hjemmeopgaver:

 • På basis af læringen fra forløbet frem til nu skitserer den enkelte en action-plan for egen udvikling som indkøbskonsulent og projektleder.

Udbytte:
Formålet med modulet er at styrke og videreudvikle konsulenternes praksis med udbudsprojekter, læringen frem til nu deles og fastholdes. Der indlægges desuden metoder og forståelser i forhold til at sikre implementering.

Fremtidige planer og udviklingsmål formuleres, såvel organisatorisk som individuelt.

Litteratur (fremsendes inden uddannelsesstart):

 • Coachingens landskaber (indledningen)

Praktisk

MålgruppeOrdregivere - medlemmer af IKA
EmneSe program under de enkelte moduler

Afholdes

Modul 1: 04.-05. september
Modul 2: 08.-09. oktober
Modul 3: 06.-07. november

Undervisningen foregår alle dage kl. 09.00-16.00.

Du skal påregne at løse opgaver mellem kursusdagene, samt afsætte tid til at læse litteratur.

Sted

Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N

Undervisere

Martin Haaning, Direktør, med særlig speciale indenfor udbudsprocesser.

Ole Lauge Sørensen, Chefkonsulent, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

Priser ekskl. moms

Samlet medlemspris for alle tre moduler: 11.995,00 kr.

Prisen er inkl. forplejning og litteratur.
Alle priser er ekskl. moms.

Overnatning

Uddannelsen er uden overnatning – vi anbefaler overnatning på følgende hoteller:

Wakeup Aarhus
Zleep hotel
Hotel Faber
Scandic

Tilmeldingsfrist

 21. august 2019

AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega overtage din plads.

Se deltagerlisten