• Har du lyst til at få boostet dine evner i proces- og projektledelse?
 • Har du brug for at blive bedre til det relationelle arbejde mellem mennesker?
 • Kunne du tænke dig at bygge netværk og få inspiration fra ligesindede?

Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du deltage på efterårets kompetenceudviklingsforløb hos IKA.

Kurset målrettes indkøbere med en vis erfaring, som har gennemført en række udbud, der godt kunne tænke sig at blive endnu bedre til den processuelle del af indkøbsarbejdet.

Kurset er ligeledes relevant i forhold til opbygning og styrkelse af dit netværk blandt indkøbere på tværs af geografi og organisationer.

Underviserne

Vi har fået to kompetente undervisere fra Rambøll/Attractor til at gennemføre kurset, der tager udgangspunkt i indkøberens hverdag.

Martin Haaning, Direktør, med særlig speciale indenfor udbudsprocesser.

Ole Lauge Sørensen, Chefkonsulent, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

Temaer:

 • Læringsmål og succeskriterier i relation til indkøbs- og udbudsarbejdet
 • Introduktion til proces- og projektforståelse
 • Den gode projektopstart – målanalyse
 • Tidsestimering
 • Analyse og inddragelse af interessenter
 • Risikohåndtering
 • Arbejdsgrupper og hjemmeopgaver

Som udbudskonsulent er der mange udfordringer i en kompleks hverdag med mange forskellige typer af opgaver. På Modul 1 sætter vi fokus på de udfordringer, udbudskonsulenterne møder. Vi arbejder med den gode projektopstart og med de udfordringer, som deltagerne selv formulerer.

På det teoretiske plan tager vi afsæt i den systemiske teori og kommunikationsforståelse og introducerer til relationel projektledelse og projektopstart i et såkaldt multivers.

På den måde rummer vi både det lineære styringsparadigme og det cirkulære ledelsesparadigme. På modulet vil vi arbejde med jeres konkrete projekter og bruge dem som cases til at arbejde med en forbedret praksis.

Endelig arbejder vi med estimering, risikohåndtering og interessenter og ikke mindst med procesforståelse som afsæt for et gennemgående fokus på, hvordan man som indkøbskonsulent kan agere som procesleder.

Vi skaber den konkrete kobling til deltagernes hverdag ved at identificere deltagernes egne, konkrete udfordringer. Det betyder i praksis, at vi målretter hvert enkelt forløb og kursusdag efter de optagetheder, som deltagerne inden for rammen af indkøbsarbejde og udmeldte temaer vurderer, er relevante og værdifulde.

Hjemmeopgaver:

 • I forlængelse af modulet forpligter den enkelte deltager sig til:
 • Organisationsprojekter: Iværksættelse af egne initiativer; hvad skal udvikles/forandres i min organisatoriske kontekst samt opstilling af mål herfor
 • Arbejde i praksis med de på modulet præsenterede forståelser og redskaber
 • Netværksgrupper (etableres på modulet) mødes og diskuterer læring og udvikling i praksis.

Udbytte:
Formålet med modulet er at skabe en konkret udforskning af kompleksitet og udfordringer i udbudsprocesser/-projekter, samt blive inspireret til brug af procesværktøjer med sigte på at skabe handlemuligheder for den enkelte konsulent, samt fremdrift i projekter.

Temaer:

 • Projektlederrollen, den gode samtale og ledelsesopgaven
  - Anerkendelse
  - Karl Tomms spørgsmålstyper
 • Den personlige dimension (eget lederskab og ledelsesstile)
  - Golemans ledelsesstile
 • Metoder til involvering af teams/arbejdsgrupper
  - 4R-modellen
 • Mødeledelse og samtalestyring; roller og positioner
  - Gamemastering
  - Diamantmodellen
  - Domæneteori

Vi fortsætter arbejdet med projektlederrollen, hvor vi denne gang sætter fokus på sprogspil, den gode samtale og på det personlige lederskab og ledelsesstile.

Projektarbejde kan anskues som en proces, hvor en række aktører arbejder sammen om løsningen af en opgave. Aktørerne kan være involveret på mange niveauer og arbejde ud fra forskellige positioner. Et projekt vil antage forskellig karakter afhængigt af fagligt perspektiv, om du er involveret som deltager, projektleder, projektejer, leverandør eller bruger af projektets resultat. Heraf følger, at det gode projekt og dermed den opgaveløsning, der eksempelvis lader sig implementere i organisationen, kan tage sig meget forskelligt ud afhængigt af position og bidrag.

Hvordan skaber man som projektleder forandringer med dette afsæt og bruger konstruktivt, at der er tale om forskellige positioner etc. Der arbejdes på denne måde videre med de konkrete interessenter og indkøbskonsulenternes relationer til disse.

Endelig arbejder vi med konkrete metoder til mødeledelse og samtalestyring, som trænes med afsæt i eksempler fra dagligdagen.

Hjemmeopgaver:

I forlængelse af modul 2 forpligter den enkelt deltager sig til en række aktiviteter:

På basis af læringen fra organisationsprojekterne fra modul 1, samt inspirationen fra andre deltageres erfaringer, udarbejdes nye organisatoriske indsatser i egne udbud.

Planlægge kommende møder i egen organisation, hvor tanker og idéer, som præsenteres om projektledelse, mødeledelse og planlægning af den gode proces, bringes i spil.

Udbytte:
Formålet med modulet er at skabe overblik over, hvordan egen projektlederstil bidrager til at løse udfordringer i udbudsprocesser/-projekter, samt blive inspireret til brug af projektværktøjer med særlig sigte på at skabe involverende og bidragende relationer og møder i projektarbejdet.

En succesfuld projektgennemførelse fordrer også, at projektlederen formår at arbejde med forskellige kvalitetsbegreber og perspektiver, eksempelvis i forbindelse med kravspecifikation. Vi dekonstruerer kvalitet som begreb og reetablerer forståelsen ud fra forskellige positioner. Et succesfuldt projektarbejde handler derfor ofte om at få koordineret de mange interesser og forventninger på en måde, så form, indhold og output på bedst mulig vis balancerer de involveredes behov inden for de udstukne organisatoriske rammer.

Temaer:

 • Kvalitetsbegrebet
 • Contract management/controlling
 • Udbudsøkonomi
 • Konflikthåndtering
 • Agilitet og SCRUM
 • Opsamling af praksiserfaringer fra forløbet, cases m.m.
 • Vejen frem, nye læringsmål og opståede udfordringer adresseres

I relation til udbudsøkonomi arbejder vi med at stille skarpt på den helt grundlæggende præmis for ethvert udbudsarbejde: Hvis ikke der er en positiv business case i at lave fælles indkøb, så lad være. Afhængigt af eksistensen af veletablerede redskaber til at udarbejde business cases eller ej, kan vi gå mere eller mindre konkret til værks på kursusdagen. Grundlæggende tænker vi, at der skal sættes fokus på de forskellige typer af gevinster og ulemper, samt behovet for at afklare dem.  

Kvalitetsbegrebet sætter fokus på den opgave, som består i at gennemføre udbud, som afspejler den behovs- og kvalitetsforståelse, som man reelt ønsker at sikre via udbud. Vi indleder med at drøfte, hvad der udgør kvalitet. Punktet kan relateres til forskellige interessenter (interessentanalyse og multivers), men skal også forstås mere dekonstruerende, således at deltagerne får værktøjer til at tilnærme sig eksisterende kvalitetsforståelser på nye måder – og til at stille spørgsmål, som kan åbne op for diskussion af, hvad der udgør kvalitet.

Vi arbejder videre med temaerne fra de forrige moduler og relaterer elementer herfra i forhold til konflikthåndtering i samarbejdsrelationer. Herudover kigger vi på det, som man kalder for en agil projektledelsestilgang for at reflektere over, hvorledes inspirationen herfra kan fungere i relation til udbudsarbejde.

Hjemmeopgaver:

På basis af læringen fra forløbet frem til nu skitserer den enkelte en action-plan for egen udvikling som indkøbskonsulent og projektleder.

Udbytte:
Formålet med modulet er at styrke og videreudvikle konsulenternes praksis med udbudsprojekter, læringen frem til nu deles og fastholdes. Der indlægges desuden metoder og forståelser i forhold til at sikre implementering.

Fremtidige planer og udviklingsmål formuleres, såvel organisatorisk som individuelt.

Praktisk

MålgruppeOrdregivere - medlemmer af IKA
EmneSe program under de enkelte moduler

Afholdes

Modul 1: 02.-03. september 2020
Modul 2: 07.-08. oktober 2020
Modul 3: 04.-05. november 2020

Undervisningen foregår alle dage kl. 09.00-16.00.

Du skal påregne at løse opgaver mellem kursusdagene, samt afsætte tid til at læse litteratur.

Sted

 Uddannelsessted er ikke fastlagt endnu.

Undervisere

Martin Haaning, Direktør, med særlig speciale indenfor udbudsprocesser.

Ole Lauge Sørensen, Chefkonsulent, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

Priser ekskl. moms

Prisen er ikke fastlagt endnu.

Overnatning

Uddannelsen er uden overnatning

Tilmeldingsfrist

 2. august 2020

AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske inden tilmeldingsfristen. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega overtage din plads.