I samarbejde med advokatvirksomheden Horten og Kromann Reumert tilbyder IKA webinarer 11 gange om året. Webinarerne tager udgangspunkt i højaktuelle, udbudsretlige emner og er typisk 1 times varighed.

Du skal være medlem af IKA for at deltage.

Se vores aktivitetskalender for information om næste webinar.

Afholdte webinar

IKA har afholdt nedenstående webinar. 

Ønsker du at købe optagelsen af et eller flere af webinarene kan du kontakte ika@slet-dette.ika.dk.
Pris pr. webinar: 299,- kr. ekskl. moms.

2019:
Juni

Egnethedskrav: Formulering, brug og adgang til reparation

Formuleringen af egnethedskrav er noget af det, som for mange udbudspraktikere giver flest udfordringer. Samtidig har Klagenævnets praksis bevæget sig i den senere tid. På dette webinar dykker vi ned i formuleringen og brugen af egnethedskrav (økonomi og referencer) – ligesom vi berører Klagenævnets seneste praksis i forhold til mulighederne for at reparere på manglende/mangelfulde egnethedsoplysninger.

Maj

Seneste nyt: Mindstekrav og annullation

Der er i den seneste tid kommet en række spændende kendelser fra Klagenævnet for Udbud, som udfordrer udbudspraktikernes virkelighed.

På dette webinar sætter vi blandt andet fokus på konsekvensen af uklare mindstekrav, sondering mellem mindstekrav i tilbudsfasen og mindstekrav i kontraktudførelsesfasen samt gode råd til dig som ordregiver, som står overfor en annullation.

April

IKAs Tjenesteydelsesskabelon

Den 29. marts 2019 udsendte IKAs skabelongruppe sin skabelon for offentlige udbud af tjenesteydelser i offentlig høring. Med udgangspunkt i den offentliggjorte skabelon vil to af Hortens førende udbudsspecialister fremkomme med deres bud på, hvordan ordregivere kan optimere deres udbudsmateriale i forbindelse med udbud af tjenesteydelseskontrakter.

Underviserne vil undervejs perspektivere til den seneste retspraksis med henblik på at illustrere de potentielle farezoner. På webinaret ser vi desuden nærmere på:

 • Væsentlige overvejelser forud for udbuddets offentliggørelse
 • Valg af egnethedskriterier
 • Fastsættelse af tildelings-, under- og delkriterier
 • Tjeklister som pejlemærker for tilbudsgiverne
 • Ordregivers misligholdelsesbeføjelser
Marts

SKI(B) i modvind: Elevatorkendelsen og dens konsekvenser

Klagenævnets kendelser i Fødevaresagen (Dansk Cater) og Elevatorsagen (KONE) har på ny sat fokus på SKI’s rammeaftaler – og ikke mindst konsekvenserne af, at Klagenævnet for Udbud underkender et SKI-udbud. På dette webinar ser vi nærmere på den seneste praksis, samt på konsekvenserne for de tilsluttede/berørte ordregivere:

 • KONE-kendelsen (Klagenævnets kendelse af 15. februar 2019)
  - Indholdet og konsekvenserne af kendelsen
  - Hvorfor har Klagenævnet politianmeldt SKI?
  - Hvad skal tilsluttede ordregivere gøre nu?
 
 • Hvad er konsekvenserne (mere generelt) af, at Klagenævnet for Udbud underkender et SKI-udbud?
  Lex SKI (Klagenævnsloven § 17, stk. 5)
  - Konsekvensen af, at en SKI rammeaftale helt eller delvist erklæres for uden virkning
  - Hvilke muligheder har den enkelte ordregiver i disse situationer?
Februar

Breaking News: Seneste retspraksis

Der er i den seneste tid kommet en del ny og spændende retspraksis fra EU-domstolen og Klagenævnet for Udbud, som – måske – ændrer den udbudsretlige virkelighed, som vi troede, vi kendte. På dette webinar sætter vi fokus på følgende:

 • Rammeaftaler (Domstolens dom af 18. december 2018 i C-216/17): I hvilket omfang er en ordregiver bundet af den maksimale mængde, som er udbudt – og kan det virkelig passe, at rammeaftalen er ”udtømt”, når den oplyste maksimale værdi er nået? 
 • Evalueringsmetoder igen-igen (Klagenævnets kendelse af 9. januar 2019): Er der grænser for anvendeligheden af ”Region Midt”-modellen: Vi drøfter kendelsen og berører også kort det fremsatte forslag til ændring af udbudslovens § 160, stk. 1.
 • Udskiftning af støttende enheder (Klagenævnets kendelse af 18. januar 2019): Lidt overraskende fandt Klagenævnet i denne kendelse, at en ordregiver var forpligtet til at lade en ansøger udskifte en støtteenhed, da det viste sig, at den gældende enhed (tilsammen med ansøger) ikke opfyldte det økonomiske mindstekrav. Vi gennemgår kendelsen og perspektiverer.
Januar

Udbud med tilbudsgiver-briller (også for ordregivere)

Den udbudsretlige virkelighed kan være svær for en tilbudsgiver at forstå. Tilbudsgivere opfatter det nogen gange som om ordregivers fremmeste opgave er at opsætte fælder i udbudsprocessen. Vi starter 2019 ”lidt på hovedet” og stiller spørgsmålet ”Hvordan ser en god udbudsproces ud – med tilbudsgiver-briller”?

Webinaret er for både ordregivere og tilbudsgivere og vil omhandle bl.a. følgende temaer:

 • Valg af udbudsform (tid, transaktionsomkostninger)
 • Udbudsgrundlaget: Hvordan sikres optimale tilbud?
 • Udbudsprocessen (møder, spørgsmål/svar osv.)
 • Tildelingsbeslutning: Undgå at snuble på målstregen
 • Håndtering af klager 
2018:
December

OPI'er

OPI'er, offentligt-private udviklingssamarbejder, demonstrationssamarbejder, forskningsprojekter. Kært barn har mange navne, når det kommer til samarbejde(r) mellem offentlige og private parter om at udvikle nye løsninger. Men hvilke retlige rammer gælder – og hvilke muligheder (og faldgruber) er der i sådanne samarbejder?

Vi ser på de udbudsretlige og kontraktuelle overvejelser, herunder:

 • Hvornår er der udbudspligt?
 • Hvordan kan udbudspligten (hvis der er en sådan) afløftes?
 • Kontraktuelle bestemmelser, herunder:
  • Bestemmelser om fremdrift i et udefinerbart projekt?
  • Afgrænsning af forgrundsviden og baggrundsviden
  • Opsigelse/opløsning af samarbejdet
  • Håndtering af statsstøttebetænkeligheder
November

Ændring af udbudsloven

I de forgange måneder har både et forslag til ændring af udbudsloven og kontrolbudsbekendtgørelsen været sendt i høring.

Lovforslaget om ændring af udbudsloven indeholder (endnu) et forsøg på at introducere en pligt for ordregivere til at beskrive evalueringsmodellen i alle detaljer på forhånd. Samtidig lægges der op til at indføre en pligt til at adskille evaluering af pris og kvalitative konkurrenceparametre ved store bygge- og anlægsarbejder. Begge ændringer indeholder en række juridiske og ikke mindst praktiske udfordringer, som vi ser nærmere på i dette webinar.

Samtidig er der også lagt op til en revision af kontrolbudsbekendtgørelsen. Vi ser på status og giver vores bud på, hvordan den ændrede kontrolbudsbekendtgørelsen mon skal forstås.

Oktober

Kommuner og socialøkonomisk virksomhed
Flere kommuner har stigende fokus på at fremme socialøkonomiske virksomheder – men hvad skal man være særligt opmærksom på?

På dette webinar vil vi:

 • Kort opridse hjemmelsgrundlaget for, at en kommune kan være medejer af en socialøkonomisk virksomhed – enten i samarbejde med andre kommuner eller med private.
 • Skitsere mulige organiseringsformer for et sådant (offentligt eller privat) samarbejde.
 • Give et overblik over udbudsreglernes vigtigste muligheder og begrænsninger i forhold til at lægge vægt på socialøkonomiske hensyn.
SeptemberSortimentsudbud - hvor svært kan det være?

Sortimentsudbud er til stadighed en af de udbudstyper, som volder flest hovedbrud. Men hvor svært kan det egentlig være – og er det mon muligt at lave et sortimentsudbud uden voldsomme transaktionsomkostninger på begge sider af bordet? Vi tager fat i nogle af de vanskeligste problemstillinger, herunder i forhold til:

 • Produktkategorier og øvrigt sortiment?
 • Hvad indebærer kravet om evaluering af et repræsentativt udsnit?
  - Forbrug
  - Kvalitative kriterier
 • Evalueringsmetoder: Faldgruber og muligheder
  - Klassisk
  - Vareindkøbsmodellen
  - Rabatmodellen
 • Kan vi undgå ukonditionsmæssige tilbud?
  - Tilbudslister
  - Produktbeskrivelser
  - Adgang til reparation af mangler
August

Udbud på forsiden
Vi ser på tre af de udbudsrelaterede problematikker, som har fået særlig meget fokus i 2018:

1. Fødevaresagen (Dansk Cater mod SKI)

 • Hvad er op og ned i sagen – og hvad er status?
 • Hvad kan vi forvente af den verserende retssag?

 2. Arbejds-/sociale klausuler (og kontrol med samme)

 • Hvilke udbudsretlige rammer gælder for arbejds- og sociale klausuler?
 • I hvilke kontrakter giver klausulerne mening?
 • Hvordan sikrer ordregiver overholdelse af arbejds- og sociale klausuler – sådan helt lavpraktisk?

3. ATEA-sagen

  • Status, herunder seneste udmeldinger fra Moderniseringsstyrelsen og SKI
  • Konsekvens(er) for fremtidige udbud
  • Fokuspunkter for ordregiver – og leverandører
  Juli

  ATEA-sagen (gratis webinar)
  En enig domsmandsret fandt ved Retten i Glostrup onsdag den 27. juni 2018 syv tidligere chefer hos henholdsvis it-leverandøren Atea og Region Sjælland skyldige i bestikkelse og underslæb. Atea A/S blev endvidere fundet ansvarlig for de ansattes overtrædelser og idømt en bøde på 10 mio. kr.

  Vi gennemgår hovedlinjerne i dommen/sagskomplekset og besvarer følgende spørgsmål:

  • Hvor meget (eller hvor lidt) skal der til for, at der er tale om bestikkelse?
  • Hvilke betydninger får ATEA-dommen for igangværende udbud, kommende udbud og hvad med igangværende kontrakter?
  • Får dommen konsekvenser for SKI-aftaler (og leverandøraftalen indgået på baggrund af SKI-aftaler)?
  JuniInhouse (horisontale samarbejder) og kontrolbud

  Klagenævnet for Udbud blåstemplede ved kendelse af 22. marts 2018 et horisontalt samarbejde mellem to kommuner om madproduktion. Kendelsen indeholder vigtige og ganske principielle fortolkningsbidrag til forståelsen af, hvornår ordregivere kan samarbejde uden at skulle i udbud. Vi ser på de betingelser for horisontale samarbejder, som Klagenævnet udstikker i kendelsen.

  Som en anden, men dog beslægtet problemstilling, optræder kontrolbud i stadig flere udbudsprocesser. Og i visse brancher har tilbudsgiverne og disses brancheforeninger stort fokus på om, og hvordan, kontrolbudsbekendtgørelsen følges.

  • Men hvornår finder kontrolbudsbekendtgørelsen anvendelse. Og hvad er egentlig konsekvensen, hvis den ikke er fulgt?
  • Kan en ordregiver undgå at følge kontrolbudsbekendtgørelsen ved blot at foretage overslagsberegninger (og ikke et egentligt kontrolbud)?
  • Og er det også kontrolbud, hvis et helt eller delvist kommunalt ejet selskab ønsker at afgive tilbud?

  Vi samler op på seneste praksis og besvarer ovenstående spørgsmål.

  MajSeneste nyt om evalueringmodeller

  På webinaret genbesøger vi evalueringsmetoder/-modeller og gennemgår den seneste udvikling, herunder:

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen reviderede vejledning - hvor meget er egentlig ændret?
  • Kommisionsmodellen, korrektionsmodellen og prismodellen – hvad er seneste nyt?
  • Adgangen til at ændre i en offentliggjort evalueringsmetode
  • Beskrivelseskrav (eller mangel på samme) i forhold til kvalitative underkriterier
  AprilPersondataforordningen: Hvad skal du vide?

  FAQ

  Et IKA Webinar er et onlinekursus, som bliver transmitteret direkte fra Hortens lokaler.
  Indlægsholderne er advokater fra Horten.

  Som deltager ser du webinaret på egen computer, smartphone eller table, hvor det passer dig. Du sidder altså ikke fysisk i undervisningslokalet.

  Der er ingen krav om aktiv deltagelse under webinaret. Dog har du mulighed for løbende at stille spørgsmål til indlægsholderne via en chat-funktion.

  Webinaret kan også ses, efter det er blevet afholdt. Alle deltagere modtager et link med optagelsen.

  Det koster 299,00 kr. deltage i et IKA Webinar. Du skal være medlem af IKA for at kunne tilmelde dig.

  I kan også købe et årsabonnement til 2.990 kr. for hele 2020 (11 webinar i alt).

  Der betales for deltagelse pr. skærm. I må altså se med, så mange I har lyst, men linket til webinaret kan kun vises på én skærm.

  Alle priser er ekskl. moms.

  Webinarerne afholdes den sidste onsdag i hver måned kl. 9:00 og vil typisk vare ca. 1 time afhængigt af emnet. I vores aktivitetskalender kan du se næste emne.

  For at se et IKA Webinar kræves det, at du har adgang til internettet og en computer med en browser (alle styresystemer er understøttet), tablet eller en smartphone.

  Vi transmitterer vores webinarer via systemet GoToWebinar, hvilket betyder, at du kan se dem, uanset om du bruger pc, Mac, tablet, smartphone osv..

  Vi anbefaler dog, at du bruger en computer med et tastatur, hvis du ønsker at stille spørgsmål via chatfunktionen under webinaret.

  Et par dage inden afholdelse af webinaret vil vi sende dig et link til at registrere din deltagelse på webinaret. Herefter modtager du et link, som du skal logge på, når webinaret starter.

  Linket modtager du på den e-mail, som du angivet ved din tilmelding til webinaret.

  Ja.

  Har du deltaget på/været tilmeldt et webinar, vil du efterfølgende få tilsendt et link, hvorfra du kan afspille webinaret, alle de gange du har lyst.

  Har du spørgsmål, som du ikke fandt svar på her, er du velkommen til at kontakte IKA sekretariatet på ika@slet-dette.ika.dk.