I samarbejde med advokatvirksomhederne Horten og Kromann Reumert tilbyder IKA webinarer 11 gange om året. Webinarerne tager udgangspunkt i højaktuelle, udbudsretlige emner og er typisk 1 times varighed. Der kan købes adgang til hvert enkelt webinar ved tilmelding, eller man kan købe et årsabonnement, og dermed får adgang til alle webinarerne til en lidt billigere pris.

Udover de 11 faste webinarer, vil der fra tid til anden også blive arrangeret ekstra webinarer. Disse vil som regel være gratis at deltage i.

Du skal være medlem af IKA for at deltage i IKAs webinarer.

Se vores aktivitetskalender for information om næste webinar.

Når du er logget ind, kan du finde links til optagelserne af de gratis webinarer IKA har afholdt i 2020. Du kan logge ind ude til højre.

Afholdte webinar

IKA har afholdt nedenstående webinar.

Webinar afholdt fra marts 2020, og resten af året, er gratis for IKAs medlemmer. Log ind for at hente optagelserne under hvert webinar.

Juni: Prækvalifikationen - øget klarhed

Kromann Reumert

Mens udformningen af evalueringsmodeller, -metoder og -kriterier har været genstand for megen opmærksomhed før og efter Udbudslovens vedtagelse, har prækvalifikationen levet et mere tilbagetrukket liv.

Denne dag vil vi dels fokusere på den regulering, der rent faktisk findes omkring gennemførelsen af en prækvalifikation, dels fokusere på praktiske eksempler, der har været brugt under en prækvalifikation, og dels fokusere på gennemsigtighedsprincippets betydning for og påvirkning af prækvalifikationens gennemførelse.

Dagen vil være udpræget praktisk orienteret.

Juni: (EKSTRA) Klagesagen - strategi, taktik og ansvarlig sagsførelse

PUBLICURE

Krisetider afføder erfaringsmæssigt flere tvister, herunder udbudsklagesager.

På dette webinar gennemgår et par drevne ”klagesagsadvokater” alle de overvejelser, som en offentlig myndighed bør gøre sig i alle klagesagens faser, herunder:

 • Forstå og hjælp modparten: Er klagens sigte kommercielt, principielt, følelsesmæssigt, politisk eller internt motiveret?
 • Forstå og minimér risiciene: Opsættende virkning, annullation, uden virkning, økonomisk sanktion eller erstatning?
 • Bør man gøre formalitetsindsigelser gældende?
 • Kan og bør myndigheden videreføre en dårlig sag?
 • Hvordan håndterer man erstatningskrav fra udbudsdeltagere, som rammes af klagen?

Maj: Dynamiske indkøbssystemer - vejen frem?

HORTEN

I disse tider, hvor rammeaftale-konstruktionen i visse sammenhænge er under pres, overvejer mange ordregivere at bruge et dynamisk indkøbssystem i stedet. Men hvad er et dynamisk indkøbssystem egentligt – og hvad kan det?

Vi ser på følgende:

 • Hvornår kan et dynamisk indkøbssystem bruges
 • Hvordan fungerer et dynamisk indkøbssystem – helt praktisk
 • Fordele og ulemper ved et dynamisk indkøbssystem
 • Gode råd

Maj: (EKSTRA) Udbudsbekendtgørelsen - udbuddets hellige dokument

Kromann Reumert

Kromann Reumert sætter på dette webinar fokus på de vigtigste dele af og emner om udbudsbekendtgørelsen, der på mange områder er det vigtigste dokument i en udbudsproces. 

Webinaret vil:

 

 • gennemgå udbudslovens vigtigste regler om udbudsbekendtgørelsen
 • fokusere på de afsnit, hvor det er (aller)vigtigst at lægge en indsats i forhold til at få 'den bedste konkurrence'
 • inddrage de kendelser, hvor udbudsbekendtgørelsens udformning har været afgørende
 • med lavpraktisk input derfor (forhåbentlig) mindske risikoen for klager

Maj: (EKSTRA) Nye kendelser - konkurrenceudligning og krav til genudbuddets design

PUBLICURE

På dette webinar dykker vi ned i kendelse af 22. april 2020, Hydrema Danmark A/S mod Forsvarsministeriets Materiel‐ og Indkøbsstyrelse, samt kendelse af 6. maj 2020, Næstved Kommune mod Dansk PersonTransport.

Ved nærmere eftersyn rummer de nemlig en række interessante og principielle overvejelser om ordregivers udligning af konkurrencefordele.

Maj: (EKSTRA) Light-webinar om light-regimet

PUBLICURE

Hvor let kan vi tage på light og er forhåndsmeddelelser en smutvej til den rette løsning?

Usikkerhed om hvor lidt man som ordregiver kan nøjes med at beskrive i Light-regimet, medfører typisk, at man beskriver alt for meget - for at være på den sikre side. I Sidste ende er det spild af ressourcer for både ordregiver og tilbudsgiver.

 

Kan du genkende ovenstående, så benyt muligheden for at blive skarpere på Light-regimet, når vi i samarbejde med Anders Nørgaard Jensen og Povl Nick Bronstein fra Publicure Advokatfirma, sætter fokus på Light-regimets anvendelsesmuligheder.

April: Nyeste tendenser

Kromann Reumert

Med udgangspunkt i primært kendelser fra Klagenævnet for Udbud, vil vi denne dag gennemgå de vigtigste problemstillinger, der har været genstand for prøvelse den seneste tid.

Vi vil særlig have fokus på sammenhængen mellem juridiske forhold og praktiske problemstillinger, f.eks. i forhold til gennemførte ændringer under udbudsprocessen, seneste udvikling indenfor rammeaftaler og nævnets sanktionering af evt. overtrædelser.

 

Måske indeholder webinaret også helt friske 'Breakning News', og ellers giver det en grundlæggende opdatering af alt det vigtigste.

April: (EKSTRA) Udbudshotline fra hjemmearbejdspladsen

PUBLICURE

Coronavirus giver allerede nu indkøberne en masse hovedbrud – 1 professor og 2 advokater sætter sig foran hver sit webcam fra hjemmearbejdspladsen og svarer på presserende udbudsproblemstillinger og spørgsmål knytte til force majeure.

Vi modtager for tiden mange henvendelser om udbudsretlige forhold, som coronavirus-pandemien frembyder:

Ændringer af nødlidende kontrakter, forlængelse, undtagelser til udbud.

På dette webinar er der fri spørgeadgang, og paneldeltagerne vil udvælge og behandle de af spørgsmålene, som er af størst relevans.

Marts: Genudbud af it-kontrakter

HORTEN

Genudbud af it-kontrakter er ofte kendetegnet ved en kompliceret proces. Det er derfor vigtigt, at man allerede i planlægningen af udbuddet overvejer den situation, hvor it-kontrakten ophører, ligesom det er vigtigt i forbindelse med genudbuddet at spidse pennen for at sikre den mest effektive  konkurrence.

Vi gennemgår bl.a.:

 

 • Forhold, som ordregiver skal være opmærksom på både før, under og efter udbudsprocessen – både ud fra et kontraktretligt og udbudsretligt perspektiv.
 • Tiltag, der kan understøtte en reel konkurrence om it-kontrakten og dermed sørge for, at ordregiver får det bedst mulige produkt til den bedst mulige pris.
 • Den praktiske håndtering af genudbudsprocessen.

Februar: (EKSTRA) Coronavirus og offentlige indkøb - force majure?

HORTEN

I disse dage sætter corona-virusset CORVID-19 dagsordenen hos de fleste offentlige ordregivere. 

Mange leverandører har vanskeligt ved at levere ydelser og påberåber sig derfor force majeure. Men det er ikke kun leverandørerne, der griber til force majeure. Mange ordregivere er også i en situation, hvor det kan være relevant at overveje, om man som ordregiver selv skal gøre force majeure gældende over for leverandørerne.

 

På dette webinar sætter vi fokus på rammerne for anvendelse af force majeure og alternativerne i de tilfælde, hvor force majeure ikke er svaret.

Februar: Bæredygtighed og grønne indkøbstanker

Kromann Reumert

Med indskydningen af 2020 årtiet er fulgt et klimaår, hvor Danmark forventes af få sin første Klimalov. 

Derfor vil bæredygtighed, grønne- og miljørigtige indkøb og mindskelse af 'foot prints' givetvis blive emner, der også kommer til at påvirke offentlige indkøb, selvom der allerede i en årrække har været fokus på at købe grønt i det offentlige.

Denne dag vil vi dels give et overblik over de forskellige steder i udbudsprocessen, hvor der i hvert fald kan indtænkes grønt, dels fremvise en række lavpraktiske eksempler på, hvordan det allerede er gjort - måske med mere eller mindre reelt 'foot print'.

Januar: Udbud af forpagtningsaftaler

HORTEN

Forpagtningsaftaler er i udbudssammenhæng en lidt særlig størrelse. Samtidig er der (også) i forbindelse med indgåelse af forpagtningsaftaler en række kommunalretlige aspekter, som skal iagttages.

Vi gennemgår bl.a.:

 • De kommunalretlige rammer for forpagtningsaftaler (hvad skal ordregiver være særligt opmærksom på)
 • Kan kommuner tillade catering eller andre erhvervsaktiviteter fra forpagtede lokaler?
 • Er forpagtningsaftaler udbudspligtige – hvorfor/hvorfor ikke?
 • Gode råd til valg af konkurrence- og kontraktkriterier i forpagtningsudbud 

Ønsker du at købe optagelsen af et eller flere af webinarene, kan du kontakte ika@slet-dette.ika.dk.

December: 3 myter om konsortier

HORTEN

Konsortier er en spændende størrelse – både i det konkurrenceretlige og udbudsretlige perspektiv. Samtidig er konsortier ikke helt sjældent omgivet af en vis mystik og deraf følgende usikkerhed om, hvordan konsortier egentlig skal håndteres.

Vi sætter fokus på følgende myter om konsortier, som vi enten be- eller afkræfter på webinaret:

Myte 1: Ordregivers egnethedskrav kan medføre unødvendige konsortier

Myte 2: Ordregiver må ikke (længere) bruge samlerabat ved udbud af delaftaler 
Særligt den såkaldte "Vejstribe-sag" har påkaldt sig opmærksomhed – også i de udbudsretlige kredse. Sø- og Handelsrettens dom er anket til Højesteret, som forventes at afsige dom i slutningen af november. Vi analyserer dommen i behandlingen af Myte 2.

 

Myte 3: Ordregiver har en særlig undersøgelsespligt, hvis tilbud afgives af konsortier

November: Egnethedskrav - igen, igen

HORTEN

Mindstekravene til økonomisk og teknisk formåen er noget af det, som i praksis giver ganske store udfordringer. Samtidig er udmeldingerne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Klagenævnet for Udbud ikke altid lige til at omsætte i praksis.

På dette webinar gennemgår vi følgende emner:

Økonomisk kapacitet

 • Håndteringen af konsortier/underleverandører i forhold til mindstekrav til økonomisk kapacitet
 • Urbaser-kendelsen og den fortsatte diskussion om nystartede virksomheder
 • Værdien (eller mangel på samme) af støtteerklæringer

Teknisk kapacitet

 • Hvad mener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen egentlig, når Styrelsen i sin gennemgang af reglerne om dokumentation skriver, at en referenceliste alene kan omfatte afsluttede arbejder?
 • Kan en tilbudsgiver bruge en reference, selvom tilbudsgiverens primære rolle i referenceopgaven er at være kontraktholder- dvs. uden egentlig udførelse af arbejder?
 • Hvordan skal ordregiver kontraktuelt sikre sig, at en støttende enhed udfører de relevante dele af kontrakten – og giver det (overhovedet) mening i de tilfælde, hvor en tilbudsgiver blot "låner" en reference for at matche ordregivers mindstekrav.

 

 

Oktober: Kontrakter i et udbudsretlige perspektiv

HORTEN

Kontraktgrundlaget er en integreret del af langt de fleste udbudsprocesser – og er samtidig fundamentet for den efterfølgende implementering af en udbudt kontrakt. Men hvornår stopper udbudsreglerne egentlig med at kunne påvirke kontrakten – og hvilke overvejelser skal ordregiver gøre sig for at sikre den mest robuste kontrakt?

På dette webinar gennemgår vi følgende emner:

Hvilende kontakter (vedståelsesaftaler)

Hvilende kontrakter er kontrakter, som indgås med "nr. 2" i et udbud og som kan vækkes til live, hvis den primære kontrakt bortfalder af den ene eller den anden grund. Men er sådanne kontrakter i overensstemmelse med udbudsreglerne – og hvilke forhold, skal ordregiver særligt være opmærksomme på i forbindelse med udarbejdelsen af hvilende aftaler?

Manglende håndhævelse = væsentlig ændring?

Det har i nogle kredse været en tilbagevendende diskussion, om en ordregivers manglende håndhævelse af en udbudskontrakt kan udgøre en ændring af et grundlæggende element. Rationalet er, at alle tilbudsgivere har budt ind på kontrakten i forventningen om, at denne ville blive håndhævet efter sin ordlyd. Hvis ordregiver efterfølgende vælger ikke at håndhæve kontrakten, skifter den økonomiske balance til fordel for leverandøren – eller gør den? Vi giver vores bud på rammerne – og giver et par råd med på vejen til håndteringen af nødlidende kontrakter. 

September: Horisontale samarbejder på tværs af kommune- og regionsgrænser

HORTEN

Horisontale samarbejder, herunder samarbejder på tværs af kommune- og regionsgrænser.

På dette webinar gennemgår vi bl.a. følgende emner:

 • Hvordan kan kommuner og regioner samarbejde (kontraktuelle samarbejder, selskabsdannelse)
 • Hvilke samarbejder er der hjemmel til at etablere – og hvilke muligheder og begrænsninger er der ved de forskellige samarbejdsformer (kontraktuelle samarbejder, selskabsdannelse)
 • Hvordan sikrer vi, at samarbejder lovligt kan indgås uden udbud? 

August: Evalueringsmodeller - de retlige rammer og (lav)praktisk gennemgang af forskellige modeller

HORTEN

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at udbudslovens § 160, stk. 1 er ændret pr. 1.7.2019. Ændringen skærper kravene til den forudgående offentliggørelse af evalueringsmodeller. Lovændringen er en naturlig anledning til at stille skarpt på evalueringsmodeller – og ikke mindst de praktiske udfordringer forbundet med disse. På dette webinar gennemgår vi forskellige evalueringsmodeller, laver eksempler og drøfter fordele, ulemper og anvendelsesområder for de enkelte modeller. 

Juni: (GRATIS) Ny analyse - værd at vide om transaktionsomkostninger ved EU-udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Hvad påvirker dine transaktionsomkostninger ved EU-udbud? I dette webinar fortæller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om hovedresultaterne fra deres analyse ”Transaktionsomkostninger ved EU-udbud”.

Webinaret er for både ordregivere og tilbudsgivere. Hør hvordan forhold såsom kontraktværdiens størrelse, valg af udbudsprocedurer og kontrakttypen har indflydelse på transaktionsomkostninger.

Juni: Egnethedskrav: Formulering, brug og adgang til reparation

Formuleringen af egnethedskrav er noget af det, som for mange udbudspraktikere giver flest udfordringer. Samtidig har Klagenævnets praksis bevæget sig i den senere tid. På dette webinar dykker vi ned i formuleringen og brugen af egnethedskrav (økonomi og referencer) – ligesom vi berører Klagenævnets seneste praksis i forhold til mulighederne for at reparere på manglende/mangelfulde egnethedsoplysninger.

Maj: Seneste nyt: Mindstekrav og annullation

HORTEN

Der er i den seneste tid kommet en række spændende kendelser fra Klagenævnet for Udbud, som udfordrer udbudspraktikernes virkelighed.

På dette webinar sætter vi blandt andet fokus på konsekvensen af uklare mindstekrav, sondering mellem mindstekrav i tilbudsfasen og mindstekrav i kontraktudførelsesfasen samt gode råd til dig som ordregiver, som står overfor en annullation.

April: IKAs Tjenesteydelsesskabelon

HORTEN

Den 29. marts 2019 udsendte IKAs skabelongruppe sin skabelon for offentlige udbud af tjenesteydelser i offentlig høring. Med udgangspunkt i den offentliggjorte skabelon vil to af Hortens førende udbudsspecialister fremkomme med deres bud på, hvordan ordregivere kan optimere deres udbudsmateriale i forbindelse med udbud af tjenesteydelseskontrakter.

Underviserne vil undervejs perspektivere til den seneste retspraksis med henblik på at illustrere de potentielle farezoner. På webinaret ser vi desuden nærmere på:

 • Væsentlige overvejelser forud for udbuddets offentliggørelse
 • Valg af egnethedskriterier
 • Fastsættelse af tildelings-, under- og delkriterier
 • Tjeklister som pejlemærker for tilbudsgiverne
 • Ordregivers misligholdelsesbeføjelser

Marts: SKI(B) i modvind: Elevatorkendelsen og dens konsekvenser

Klagenævnets kendelser i Fødevaresagen (Dansk Cater) og Elevatorsagen (KONE) har på ny sat fokus på SKI’s rammeaftaler – og ikke mindst konsekvenserne af, at Klagenævnet for Udbud underkender et SKI-udbud. På dette webinar ser vi nærmere på den seneste praksis, samt på konsekvenserne for de tilsluttede/berørte ordregivere:

 • KONE-kendelsen (Klagenævnets kendelse af 15. februar 2019)
  - Indholdet og konsekvenserne af kendelsen
  - Hvorfor har Klagenævnet politianmeldt SKI?
  - Hvad skal tilsluttede ordregivere gøre nu?
 • Hvad er konsekvenserne (mere generelt) af, at Klagenævnet for Udbud underkender et SKI-udbud?
  Lex SKI (Klagenævnsloven § 17, stk. 5)
  - Konsekvensen af, at en SKI rammeaftale helt eller delvist erklæres for uden virkning
  - Hvilke muligheder har den enkelte ordregiver i disse situationer?

Februar: Breaking News: Seneste retspraksis

HORTEN

Der er i den seneste tid kommet en del ny og spændende retspraksis fra EU-domstolen og Klagenævnet for Udbud, som – måske – ændrer den udbudsretlige virkelighed, som vi troede, vi kendte. På dette webinar sætter vi fokus på følgende:

 • Rammeaftaler (Domstolens dom af 18. december 2018 i C-216/17): I hvilket omfang er en ordregiver bundet af den maksimale mængde, som er udbudt – og kan det virkelig passe, at rammeaftalen er ”udtømt”, når den oplyste maksimale værdi er nået? 
 • Evalueringsmetoder igen-igen (Klagenævnets kendelse af 9. januar 2019): Er der grænser for anvendeligheden af ”Region Midt”-modellen: Vi drøfter kendelsen og berører også kort det fremsatte forslag til ændring af udbudslovens § 160, stk. 1.
 • Udskiftning af støttende enheder (Klagenævnets kendelse af 18. januar 2019): Lidt overraskende fandt Klagenævnet i denne kendelse, at en ordregiver var forpligtet til at lade en ansøger udskifte en støtteenhed, da det viste sig, at den gældende enhed (tilsammen med ansøger) ikke opfyldte det økonomiske mindstekrav. Vi gennemgår kendelsen og perspektiverer.

Januar: Udbud med tilbudsgiver-briller (også for ordregivere)

HORTEN

Den udbudsretlige virkelighed kan være svær for en tilbudsgiver at forstå. Tilbudsgivere opfatter det nogen gange som om ordregivers fremmeste opgave er at opsætte fælder i udbudsprocessen. Vi starter 2019 ”lidt på hovedet” og stiller spørgsmålet ”Hvordan ser en god udbudsproces ud – med tilbudsgiver-briller”?

Webinaret er for både ordregivere og tilbudsgivere og vil omhandle bl.a. følgende temaer:

 • Valg af udbudsform (tid, transaktionsomkostninger)
 • Udbudsgrundlaget: Hvordan sikres optimale tilbud?
 • Udbudsprocessen (møder, spørgsmål/svar osv.)
 • Tildelingsbeslutning: Undgå at snuble på målstregen
 • Håndtering af klager 

FAQ

Et IKA Webinar er et onlinekursus, som bliver transmitteret direkte fra Hortens lokaler.
Indlægsholderne er advokater fra Horten.

Som deltager ser du webinaret på egen computer, smartphone eller table, hvor det passer dig. Du sidder altså ikke fysisk i undervisningslokalet.

Der er ingen krav om aktiv deltagelse under webinaret. Dog har du mulighed for løbende at stille spørgsmål til indlægsholderne via en chat-funktion.

Webinaret kan også ses, efter det er blevet afholdt. Alle deltagere modtager et link med optagelsen.

Det koster 299,00 kr. deltage i et IKA Webinar. Du skal være medlem af IKA for at kunne tilmelde dig.

I kan også købe et årsabonnement til 2.990 kr. for hele 2020 (11 webinar i alt).

Der betales for deltagelse pr. skærm. I må altså se med, så mange I har lyst, men linket til webinaret kan kun vises på én skærm.

Alle priser er ekskl. moms.

Webinarerne afholdes den sidste onsdag i hver måned kl. 9:00 og vil typisk vare ca. 1 time afhængigt af emnet. I vores aktivitetskalender kan du se næste emne.

For at se et IKA Webinar kræves det, at du har adgang til internettet og en computer med en browser (alle styresystemer er understøttet), tablet eller en smartphone.

Vi transmitterer vores webinarer via systemet GoToWebinar, hvilket betyder, at du kan se dem, uanset om du bruger pc, Mac, tablet, smartphone osv..

Vi anbefaler dog, at du bruger en computer med et tastatur, hvis du ønsker at stille spørgsmål via chatfunktionen under webinaret.

Et par dage inden afholdelse af webinaret vil vi sende dig et link til at registrere din deltagelse på webinaret. Herefter modtager du et link, som du skal logge på, når webinaret starter.

Linket modtager du på den e-mail, som du angivet ved din tilmelding til webinaret.

Ja.

Har du deltaget på/været tilmeldt et webinar, vil du efterfølgende få tilsendt et link, hvorfra du kan afspille webinaret, alle de gange du har lyst.

Har du spørgsmål, som du ikke fandt svar på her, er du velkommen til at kontakte IKA sekretariatet på ika@slet-dette.ika.dk.