I samarbejde med forskellige advokatvirksomheder tilbyder IKA webinarer, som tager udgangspunkt i højaktuelle, udbudsretlige emner, typisk af 1 times varighed.

Helt ekstraordinært i 2020, er webinarene gratis at deltage i (med undtagelse af webinar afholdt i januar og februar).

Du skal være medlem af IKA for at deltage i IKAs webinarer.

Når du er logget ind, kan du finde links til optagelserne af de gratis webinarer IKA har afholdt i 2020. Du kan logge ind ude til højre.

Afholdte webinar

IKA har afholdt nedenstående webinar.

Webinar afholdt fra marts 2020, og resten af året, er gratis for IKAs medlemmer. Log ind for at hente optagelserne under hvert webinar.

Partner og advokat, Martin Stæhr

Klagenævnet afsagde den 7. oktober 2020 kendelse i en klagesag, der vedrørte en kommunes udbud af en kontrakt om indsamling af kildesorteret dagrenovation.

Kendelsen vedrører en central udbudsretlig problemstilling: Hvornår skal en aftale klassificeres som en rammeaftale, og hvornår er der blot tale om en almindelig kontrakt? En problemstilling, der er af afgørende betydning for løbetiden af de aftaler som offentlige myndigheder udbyder.

Emner på webinaret:

 • Forskellene på rammeaftaler og almindelige offentlige kontrakter
 • Klagenævnets kendelse af 7. oktober 2020
 • Kendelsens betydning for forskellige typer af offentlige anskaffelser
 • Rammeaftaler og løbetid på mere end 4 år

Kromann Reumert

Webinaret dykker ned i allernyeste praksis om aktindsigt på udbudsområdet; hvad kan undtages? Hvad er konsekvenserne?

Målet er at give både anmoder og behandler af aktindsigtssager et klart billede af retstilstanden og processen.

Kromann Reumert

På dette webinar vil Jens og Jeppe fokusere på både de praktiske eksempler og cases (herunder klagesager), hvor udbudsmaterialet ikke bare lægger op til brugen af en sædvanlig pointmodel. De vil komme ind på rammerne, mulighederne og risiciene ved evaluering ved f.eks. brug af omvendt licitation og target priser, ved varekurvsmodeller, sideordnede og alternative tilbud. Målet er at sikre deltagerne de rette fokuspunkter i juraen, når et udbud - måske med fordel - kan gennemføres ved en 'anderledes evaluering'.

Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann

Hvad skal man være opmærksom på, når man tildeler kontrakter i henhold til rammeaftaler, og hvor galt kan det gå, når man ikke følger spillereglerne!

Den 19. august 2020 afsagde Klagenævnet for Udbud kendelse i en klagesag vedrørende en kommunes brug af en SKI-rammeaftale.

Ved kendelsen erklærede Klagenævnet den tildelte kontrakt for uden virkning og pålagde samtidig kommunen at betale en økonomisk sanktion.

På dette webinar vil Martin Stæhr, der er underviser på IKA College og IKA’s udbudsretlige netværk, se nærmere på den aktuelle kendelse og fokusere på nogle af de problemstillinger, som man skal være særligt opmærksom på, når man anvender rammeaftaler, herunder SKI-rammeaftaler.

Emner på webinaret:

 • Klagenævnets kendelse af 19. august 2020
 • De udbudsretlige regler om brug af rammeaftaler
 • Forhandling ved brug af rammeaftaler
 • Overvejelser om brug af profylaksebekendtgørelser

HORTEN

Almene boliger skal renoveres for milliarder inden for de kommende år. Men hvordan er det nu med samspillet mellem almenboligsektoren og udbudsretten?

Ordregivere, som opererer inden for den almene sektor, vil formentlig nikke genkendende til, at der i praksis opstår en række spændende og udfordrende problemstillinger, når forskellige regelsæt skal forenes. Samtidig er der med fremrykningen af offentlige arbejder sat turbo på renoveringen – også inden for almenboligsektoren. 

Vi ser på følgende emner:

 • Almenboligsektorens særlige kendetegn
 • Hurtigt udbud, hvorfor og hvordan?
 • En grønnere almen sektor – også i de "hurtige udbud"

Kromann Reumert

Mens udformningen af evalueringsmodeller, -metoder og -kriterier har været genstand for megen opmærksomhed før og efter Udbudslovens vedtagelse, har prækvalifikationen levet et mere tilbagetrukket liv.

Denne dag vil vi dels fokusere på den regulering, der rent faktisk findes omkring gennemførelsen af en prækvalifikation, dels fokusere på praktiske eksempler, der har været brugt under en prækvalifikation, og dels fokusere på gennemsigtighedsprincippets betydning for og påvirkning af prækvalifikationens gennemførelse.

Dagen vil være udpræget praktisk orienteret.

PUBLICURE

Krisetider afføder erfaringsmæssigt flere tvister, herunder udbudsklagesager.

På dette webinar gennemgår et par drevne ”klagesagsadvokater” alle de overvejelser, som en offentlig myndighed bør gøre sig i alle klagesagens faser, herunder:

 • Forstå og hjælp modparten: Er klagens sigte kommercielt, principielt, følelsesmæssigt, politisk eller internt motiveret?
 • Forstå og minimér risiciene: Opsættende virkning, annullation, uden virkning, økonomisk sanktion eller erstatning?
 • Bør man gøre formalitetsindsigelser gældende?
 • Kan og bør myndigheden videreføre en dårlig sag?
 • Hvordan håndterer man erstatningskrav fra udbudsdeltagere, som rammes af klagen?

HORTEN

I disse tider, hvor rammeaftale-konstruktionen i visse sammenhænge er under pres, overvejer mange ordregivere at bruge et dynamisk indkøbssystem i stedet. Men hvad er et dynamisk indkøbssystem egentligt – og hvad kan det?

Vi ser på følgende:

 • Hvornår kan et dynamisk indkøbssystem bruges
 • Hvordan fungerer et dynamisk indkøbssystem – helt praktisk
 • Fordele og ulemper ved et dynamisk indkøbssystem
 • Gode råd

Kromann Reumert

Kromann Reumert sætter på dette webinar fokus på de vigtigste dele af og emner om udbudsbekendtgørelsen, der på mange områder er det vigtigste dokument i en udbudsproces. 

Webinaret vil:

 • gennemgå udbudslovens vigtigste regler om udbudsbekendtgørelsen
 • fokusere på de afsnit, hvor det er (aller)vigtigst at lægge en indsats i forhold til at få 'den bedste konkurrence'
 • inddrage de kendelser, hvor udbudsbekendtgørelsens udformning har været afgørende
 • med lavpraktisk input derfor (forhåbentlig) mindske risikoen for klager

PUBLICURE

På dette webinar dykker vi ned i kendelse af 22. april 2020, Hydrema Danmark A/S mod Forsvarsministeriets Materiel? og Indkøbsstyrelse, samt kendelse af 6. maj 2020, Næstved Kommune mod Dansk PersonTransport.

Ved nærmere eftersyn rummer de nemlig en række interessante og principielle overvejelser om ordregivers udligning af konkurrencefordele.

PUBLICURE

Hvor let kan vi tage på light og er forhåndsmeddelelser en smutvej til den rette løsning?

Usikkerhed om hvor lidt man som ordregiver kan nøjes med at beskrive i Light-regimet, medfører typisk, at man beskriver alt for meget - for at være på den sikre side. I Sidste ende er det spild af ressourcer for både ordregiver og tilbudsgiver.

Kan du genkende ovenstående, så benyt muligheden for at blive skarpere på Light-regimet, når vi i samarbejde med Anders Nørgaard Jensen og Povl Nick Bronstein fra Publicure Advokatfirma, sætter fokus på Light-regimets anvendelsesmuligheder.

Kromann Reumert

Med udgangspunkt i primært kendelser fra Klagenævnet for Udbud, vil vi denne dag gennemgå de vigtigste problemstillinger, der har været genstand for prøvelse den seneste tid.

Vi vil særlig have fokus på sammenhængen mellem juridiske forhold og praktiske problemstillinger, f.eks. i forhold til gennemførte ændringer under udbudsprocessen, seneste udvikling indenfor rammeaftaler og nævnets sanktionering af evt. overtrædelser.

Måske indeholder webinaret også helt friske 'Breakning News', og ellers giver det en grundlæggende opdatering af alt det vigtigste.

PUBLICURE

Coronavirus giver allerede nu indkøberne en masse hovedbrud – 1 professor og 2 advokater sætter sig foran hver sit webcam fra hjemmearbejdspladsen og svarer på presserende udbudsproblemstillinger og spørgsmål knytte til force majeure.

Vi modtager for tiden mange henvendelser om udbudsretlige forhold, som coronavirus-pandemien frembyder:

Ændringer af nødlidende kontrakter, forlængelse, undtagelser til udbud.

På dette webinar er der fri spørgeadgang, og paneldeltagerne vil udvælge og behandle de af spørgsmålene, som er af størst relevans.

HORTEN

Genudbud af it-kontrakter er ofte kendetegnet ved en kompliceret proces. Det er derfor vigtigt, at man allerede i planlægningen af udbuddet overvejer den situation, hvor it-kontrakten ophører, ligesom det er vigtigt i forbindelse med genudbuddet at spidse pennen for at sikre den mest effektive  konkurrence.

Vi gennemgår bl.a.:

 • Forhold, som ordregiver skal være opmærksom på både før, under og efter udbudsprocessen – både ud fra et kontraktretligt og udbudsretligt perspektiv.
 • Tiltag, der kan understøtte en reel konkurrence om it-kontrakten og dermed sørge for, at ordregiver får det bedst mulige produkt til den bedst mulige pris.
 • Den praktiske håndtering af genudbudsprocessen.

HORTEN

I disse dage sætter corona-virusset CORVID-19 dagsordenen hos de fleste offentlige ordregivere. 

Mange leverandører har vanskeligt ved at levere ydelser og påberåber sig derfor force majeure. Men det er ikke kun leverandørerne, der griber til force majeure. Mange ordregivere er også i en situation, hvor det kan være relevant at overveje, om man som ordregiver selv skal gøre force majeure gældende over for leverandørerne.

På dette webinar sætter vi fokus på rammerne for anvendelse af force majeure og alternativerne i de tilfælde, hvor force majeure ikke er svaret.

Kromann Reumert

Med indskydningen af 2020 årtiet er fulgt et klimaår, hvor Danmark forventes af få sin første Klimalov. 

Derfor vil bæredygtighed, grønne- og miljørigtige indkøb og mindskelse af 'foot prints' givetvis blive emner, der også kommer til at påvirke offentlige indkøb, selvom der allerede i en årrække har været fokus på at købe grønt i det offentlige.

Denne dag vil vi dels give et overblik over de forskellige steder i udbudsprocessen, hvor der i hvert fald kan indtænkes grønt, dels fremvise en række lavpraktiske eksempler på, hvordan det allerede er gjort - måske med mere eller mindre reelt 'foot print'.

HORTEN

Forpagtningsaftaler er i udbudssammenhæng en lidt særlig størrelse. Samtidig er der (også) i forbindelse med indgåelse af forpagtningsaftaler en række kommunalretlige aspekter, som skal iagttages.

Vi gennemgår bl.a.:

 • De kommunalretlige rammer for forpagtningsaftaler (hvad skal ordregiver være særligt opmærksom på)
 • Kan kommuner tillade catering eller andre erhvervsaktiviteter fra forpagtede lokaler?
 • Er forpagtningsaftaler udbudspligtige – hvorfor/hvorfor ikke?
 • Gode råd til valg af konkurrence- og kontraktkriterier i forpagtningsudbud 

Ønsker du at købe optagelsen af et eller flere af webinarene, kan du kontakte ika@slet-dette.ika.dk.

HORTEN

Konsortier er en spændende størrelse – både i det konkurrenceretlige og udbudsretlige perspektiv. Samtidig er konsortier ikke helt sjældent omgivet af en vis mystik og deraf følgende usikkerhed om, hvordan konsortier egentlig skal håndteres.

Vi sætter fokus på følgende myter om konsortier, som vi enten be- eller afkræfter på webinaret:

Myte 1: Ordregivers egnethedskrav kan medføre unødvendige konsortier

Myte 2: Ordregiver må ikke (længere) bruge samlerabat ved udbud af delaftaler 
Særligt den såkaldte "Vejstribe-sag" har påkaldt sig opmærksomhed – også i de udbudsretlige kredse. Sø- og Handelsrettens dom er anket til Højesteret, som forventes at afsige dom i slutningen af november. Vi analyserer dommen i behandlingen af Myte 2.

Myte 3: Ordregiver har en særlig undersøgelsespligt, hvis tilbud afgives af konsortier

HORTEN

Mindstekravene til økonomisk og teknisk formåen er noget af det, som i praksis giver ganske store udfordringer. Samtidig er udmeldingerne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Klagenævnet for Udbud ikke altid lige til at omsætte i praksis.

På dette webinar gennemgår vi følgende emner:

Økonomisk kapacitet

 • Håndteringen af konsortier/underleverandører i forhold til mindstekrav til økonomisk kapacitet
 • Urbaser-kendelsen og den fortsatte diskussion om nystartede virksomheder
 • Værdien (eller mangel på samme) af støtteerklæringer

Teknisk kapacitet

 • Hvad mener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen egentlig, når Styrelsen i sin gennemgang af reglerne om dokumentation skriver, at en referenceliste alene kan omfatte afsluttede arbejder?
 • Kan en tilbudsgiver bruge en reference, selvom tilbudsgiverens primære rolle i referenceopgaven er at være kontraktholder- dvs. uden egentlig udførelse af arbejder?
 • Hvordan skal ordregiver kontraktuelt sikre sig, at en støttende enhed udfører de relevante dele af kontrakten – og giver det (overhovedet) mening i de tilfælde, hvor en tilbudsgiver blot "låner" en reference for at matche ordregivers mindstekrav.

HORTEN

Kontraktgrundlaget er en integreret del af langt de fleste udbudsprocesser – og er samtidig fundamentet for den efterfølgende implementering af en udbudt kontrakt. Men hvornår stopper udbudsreglerne egentlig med at kunne påvirke kontrakten – og hvilke overvejelser skal ordregiver gøre sig for at sikre den mest robuste kontrakt?

På dette webinar gennemgår vi følgende emner:

Hvilende kontakter (vedståelsesaftaler)
Hvilende kontrakter er kontrakter, som indgås med "nr. 2" i et udbud og som kan vækkes til live, hvis den primære kontrakt bortfalder af den ene eller den anden grund. Men er sådanne kontrakter i overensstemmelse med udbudsreglerne – og hvilke forhold, skal ordregiver særligt være opmærksomme på i forbindelse med udarbejdelsen af hvilende aftaler?

Manglende håndhævelse = væsentlig ændring?
Det har i nogle kredse været en tilbagevendende diskussion, om en ordregivers manglende håndhævelse af en udbudskontrakt kan udgøre en ændring af et grundlæggende element. Rationalet er, at alle tilbudsgivere har budt ind på kontrakten i forventningen om, at denne ville blive håndhævet efter sin ordlyd. Hvis ordregiver efterfølgende vælger ikke at håndhæve kontrakten, skifter den økonomiske balance til fordel for leverandøren – eller gør den? Vi giver vores bud på rammerne – og giver et par råd med på vejen til håndteringen af nødlidende kontrakter. 

HORTEN

Horisontale samarbejder, herunder samarbejder på tværs af kommune- og regionsgrænser.

På dette webinar gennemgår vi bl.a. følgende emner:

 • Hvordan kan kommuner og regioner samarbejde (kontraktuelle samarbejder, selskabsdannelse)
 • Hvilke samarbejder er der hjemmel til at etablere – og hvilke muligheder og begrænsninger er der ved de forskellige samarbejdsformer (kontraktuelle samarbejder, selskabsdannelse)
 • Hvordan sikrer vi, at samarbejder lovligt kan indgås uden udbud? 

Et IKA Webinar er et onlinekursus, som bliver transmitteret direkte fra indlægssholderen.

Som deltager ser du webinaret på egen computer, smartphone eller table, hvor det passer dig. Du sidder altså ikke fysisk i undervisningslokalet.

Der er ingen krav om aktiv deltagelse under webinaret. Dog har du mulighed for løbende at stille spørgsmål til indlægsholderne via en chat-funktion.

Webinaret kan også ses, efter det er blevet afholdt. Alle deltagere modtager et link med optagelsen.

IKA Webinar er i 2020 gratis for alle IKAs medlemmer.

Webinarerne afholdes den sidste onsdag i hver måned kl. 9:00 og vil typisk vare ca. 1 time afhængigt af emnet. I vores aktivitetskalender kan du se næste emne.

For at se et IKA Webinar kræves det, at du har adgang til internettet og en computer med en browser (alle styresystemer er understøttet), tablet eller en smartphone.

Vi transmitterer vores webinarer via systemet GoToWebinar, hvilket betyder, at du kan se dem, uanset om du bruger pc, Mac, tablet, smartphone osv..

Vi anbefaler dog, at du bruger en computer med et tastatur, hvis du ønsker at stille spørgsmål via chatfunktionen under webinaret.

Et par dage inden afholdelse af webinaret vil vi sende dig et link til at registrere din deltagelse på webinaret. Herefter modtager du et link, som du skal logge på, når webinaret starter.

Linket modtager du på den e-mail, som du angivet ved din tilmelding til webinaret.

Ja.

Har du deltaget på/været tilmeldt et webinar, vil du efterfølgende få tilsendt et link, hvorfra du kan afspille webinaret, alle de gange du har lyst.

Har du spørgsmål, som du ikke fandt svar på her, er du velkommen til at kontakte IKA sekretariatet på ika@slet-dette.ika.dk.