På IKA Proceslederuddannelse får du styrket dine proces- og projektlederkompetencer, der specifikt kan medvirke til at løfte og professionalisere udbudsopgaverne i din organisation. Uddannelsen retter sig mod dig som indkøbskonsulent eller anden offentligt ansat.

Uddannelsen er opbygget som en vekslen mellem præsenterede teorier og værktøjer, afprøvning i praksis, samt løbende refleksion over, hvad der lykkes, og hvad der er svært. 

Der tages udgangspunkt i de organisatoriske målsætninger i processerne i din egen organisation, samt i dine individuelle mål, der understøtter dette.

Netværksgruppemøder mellem modulerne
Alle deltagerne inddeles i netværks- og læringsgrupper, som forventes at mødes online mellem modulerne.

Uddannelsen er opbygget således, at værdien af indholdet, er tæt koblet til indsatsen mellem selve modulerne, og her er netværksgruppemøderne en stor del af det.

Der vil på disse møder blive lagt op til fælles refleksion, sparring på proces- og projektarbejde, litteraturforståelse og andet som måtte opleves relevant.

Vi forventer en varighed af 3 timer på disse møder, men vi lader det være op til grupperne selv at vurdere tidsrum og i øvrigt også konkrete indhold.

Underviserne
To yderst kompetente undervisere står klar til at føre deltagerne sikkert igennem forløbet, der tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag som indkøbere.

Martin Haaning, direktør i Rambøll, med særlig speciale indenfor udbudsprocesser.

Ole Lauge Sørensen, chefkonsulent i Alethia, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

Temaer:

 • Læringsmål og succeskriterier i relation til proces- og projektarbejdet
 • Introduktion til proces- og projektforståelse
 • Den gode projektopstart – målanalyse
 • Tidsestimering
 • Analyse og inddragelse af interessenter
 • Risikohåndtering
 • Arbejdsgrupper og hjemmeopgaver.

Som udbudskonsulent og offentlig ansat generelt, er der mange udfordringer i en kompleks hverdag med mange forskellige typer af opgaver. På Modul 1 sætter vi fokus på de udfordringer, proces- og projektmedarbejderen møder. Vi arbejder med den gode projektopstart og med de udfordringer, som deltagerne selv formulerer.

På det teoretiske plan tager vi afsæt i den systemiske teori og kommunikationsforståelse og introducerer til relationel projektledelse og projektopstart i et såkaldt multivers.

På den måde rummer vi både det lineære styringsparadigme og det cirkulære ledelsesparadigme. På modulet vil vi arbejde med jeres konkrete projekter og bruge dem som cases til at arbejde med en forbedret praksis.

Endelig arbejder vi med estimering, risikohåndtering og interessenter og ikke mindst med procesforståelse som afsæt for et gennemgående fokus på, hvordan man som offentlig ansat kan agere som procesleder.

Vi skaber den konkrete kobling til deltagernes hverdag ved at identificere deltagernes egne, konkrete udfordringer. Det betyder i praksis, at vi målretter hvert enkelt forløb og kursusdag efter de optagetheder, som deltagerne inden for rammen af blandt andet indkøbsarbejde og udmeldte temaer vurderer, er relevante og værdifulde.

Form:
Der er tale om et modul over to sammenhængende dage, hvor første dag afvikles fysisk og anden dag afvikles online.

Hjemmeopgaver:
I forlængelse af modulet forpligter den enkelte deltager sig til:

 • Organisationsprojekter: Iværksættelse af egne initiativer; hvad skal udvikles/forandres i min organisatoriske kontekst samt opstilling af mål herfor
 • Arbejde i praksis med de på modulet præsenterede forståelser og redskaber
 • Netværksgrupper (etableres på modulet) mødes og diskuterer læring og udvikling i praksis.

Temaer:

 • Projektlederrollen, den gode samtale og ledelsesopgaven
 • Anerkendelse
 • Karl Tomms spørgsmålstyper
 • Den personlige dimension (eget lederskab og ledelsesstile)
 • Golemans ledelsesstile
 • Metoder til involvering af teams/arbejdsgrupper
 • 4R-modellen
 • Mødeledelse og samtalestyring; roller og positioner
 • Gamemastering
 • Diamantmodellen
 • Domæneteori

 Vi fortsætter arbejdet med proces- og projektlederrollen, hvor vi denne gang sætter fokus på sprogspil, den gode samtale og på det personlige lederskab og ledelsesstile.

Proces- og projektarbejde kan anskues som en proces, hvor en række aktører arbejder sammen om løsningen af en opgave. Aktørerne kan være involveret på mange niveauer og arbejde ud fra forskellige positioner. Et proces og et projekt vil antage forskellig karakter afhængigt af fagligt perspektiv, om du er involveret som deltager, procesleder, projektleder, projektejer, leverandør eller bruger af projektets resultat. Heraf følger, at det gode projekt og dermed den opgaveløsning, der eksempelvis lader sig implementere i organisationen, kan tage sig meget forskelligt ud afhængigt af position og bidrag.

Hvordan skaber man som projektleder forandringer med dette afsæt og bruger konstruktivt, at der er tale om forskellige positioner etc. Der arbejdes på denne måde videre med de konkrete interessenter og den offentlige ansattes relationer til disse.

Endelig arbejder vi med konkrete metoder til mødeledelse og samtalestyring, som trænes med afsæt i eksempler fra dagligdagen.

Form:
Der er tale om et modul over to sammenhængende dage, hvor begge dage afvikles fysisk.

Hjemmeopgaver:
I forlængelse af modul 2 forpligter den enkelt deltager sig til en række aktiviteter:

 • På basis af læringen fra organisationsprojekterne fra modul 1, samt inspirationen fra andre deltageres erfaringer, udarbejdes nye organisatoriske indsatser i egne udbud.
 • Planlægge kommende møder i egen organisation, hvor tanker og idéer, som præsenteres om projektledelse, mødeledelse og planlægning af den gode proces, bringes i spil.

En succesfuld proces- og projektgennemførelse fordrer også, at proces- og projektlederen formår at arbejde med forskellige kvalitetsbegreber og perspektiver, eksempelvis i forbindelse med kravspecifikation. Vi dekonstruerer kvalitet som begreb og reetablerer forståelsen ud fra forskellige positioner. Et succesfuldt proces- og projektarbejde handler derfor ofte om at få koordineret de mange interesser og forventninger på en måde, så form, indhold og output på bedst mulig vis balancerer de involveredes behov inden for de udstukne organisatoriske rammer.

Temaer:

 • Kvalitetsbegrebet
 • Contract management/controlling
 • Konflikthåndtering
 • Agilitet og SCRUM
 • Opsamling af praksiserfaringer fra forløbet, cases m.m.
 • Vejen frem, nye læringsmål og opståede udfordringer adresseres

Kvalitetsbegrebet sætter fokus på den opgave, som består i at gennemføre udbud, som afspejler den behovs- og kvalitetsforståelse, som man reelt ønsker at sikre via blandt andet udbud. Vi indleder med at drøfte, hvad der udgør kvalitet. Punktet kan relateres til forskellige interessenter (interessentanalyse og multivers), men skal også forstås mere dekonstruerende, således at deltagerne får værktøjer til at tilnærme sig eksisterende kvalitetsforståelser på nye måder – og til at stille spørgsmål, som kan åbne op for diskussion af, hvad der udgør kvalitet.

Vi arbejder videre med temaerne fra de forrige moduler og relaterer elementer herfra i forhold til konflikthåndtering i samarbejdsrelationer. Herudover kigger vi på det, som man kalder for en agil projektledelsestilgang for at reflektere over, hvorledes inspirationen herfra kan fungere i relation til udbudsarbejde.

Form:

Der er tale om et modul over to sammenhængende dage, hvor første dag afvikles online og anden dag afvikles fysisk.

Hjemmeopgaver:

 • På basis af læringen fra forløbet frem til nu skitserer den enkelte en action-plan for egen udvikling som proces- og projektleder.

Praktisk

MålgruppeOrdregivere - medlemmer af IKA.
EmneSe under de enkelte moduler.

Afholdes

Modul 1: 08.-09. september (dag 1 fysisk intromøde - dag 2 online)
Modul 2: 29.-30. september (Fysisk midtvejsmøde med overnatning)
Modul 3: 01.-02. november (dag 1 online - dag 2 fysisk afslutning)

Ved fysisk fremmøde foregår undervisningen kl. 09.00 til 16.00 og ved online undervisning foregår undervisningen kl. 09.00 til 14.30.

Du skal påregne at løse opgaver og læse litteratur mellem kursusdagene, samt afsætte tid til at mødes i læringsgrupper.

Detaljeret program og praktisk information, fremsendes ca. en uge før kursusstart.

Sted

Ved fysisk fremmøde:
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Ved online fremmøde:
Zoom

Undervisere

Martin Haaning, Direktør, med særlig speciale indenfor udbudsprocesser.

Ole Lauge Sørensen, Chefkonsulent, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

Priser ekskl. moms

Kr.11.995,- eksl. moms.

Prisen inkludere undervisningsmateriale for alle tre moduler samt overnatning og middag på midtvejsmødet.

TilmeldingsfristDen 20. august 2021.
AfmeldingAfmelding uden beregning kan ske senest den 6. august 2021. Herefter faktureres hele deltagerprisen. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan en kollega overtage din plads.