Formål

Strategiskudvalg er nedsat med henblik på at:

 1. Søge indflydelse på udviklingen af offentligt indkøb i Danmark.
 2. Definere og forestå IKAs virke i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere dækker bredt og er i princippet alle aktører, der har interesse i eller er involveret i offentligt indkøb både som offentlige og offentligretlige indkøbsorganisationer og som potentielle leverandører. Samarbejdspartnere omfatter desuden KL, Danske Regioner, Staten, DI, DE, SKI, Ministerier, diverse brancheorganisationer mfl.

Arbejdsområder

SU har på vegne af bestyrelsen, ansvaret for at:

 • Etablere Tænketanke
 • Høringssvar af ny lov og vejledninger
 • Være til stede i politiske udvalg og deltage, som professionel sparringspartner og deltage i udvalg og arbejdsgrupper relateret til offentligt indkøb
 • Deltage i arbejdsgrupper i forhold til lovgivning, informationsmateriale, eksterne konferenceaktiviteter mm.
 • Tage stilling til hvilke projekter/samarbejder IKA kan/bør indgå i *
 • Sikre at vision og mission er tidssvarende (godkendes af bestyrelsen)
 • Udarbejde og følge op på kommunikationsstrategi (godkendes af bestyrelsen)
 • Sparringspartner for sekretariatet i forhold til kommunikation og PR for foreningen herunder udarbejdelse af Nyhedsbreve
 • Kvalificering den offentlige debat med faglige og saglige input, for eksempel pressemeddelelser, artikler, interviews, indlæg mv
 • Viderebringe erfaringer om indkøb fra den virkelige verden
 • Udarbejde Danmarks skabeloner til udbud
 • Understøtte et positivt samarbejde mellem ordregivere og leverandører
 • Være stedet, hvor der udveksles erfaringer om nytænkning indenfor offentligt indkøb

Beslutninger

SU kan, uden behandling i bestyrelsen, træffe beslutning om at iværksætte aktiviteter, udvalg, Tænketanke m.m., såfremt udgifterne ikke overstiger den budgetlagte pulje til SU eller der ikke må forventes et ekstraordinært ressourceforbrug i sekretariatet.

Sammensætning og mødestruktur

SU afholder møder ind imellem de planlagte bestyrelsesmøder. Møderække afstemmes på konstitueringsmødet lige efter generalforsamlingen, så de afpasses med de planlagte bestyrelsesmøder.

Der udarbejdes dagsorden og referat jf. bestemmelserne i IKAs forretningsorden. Referat med åbne punkter fra SU-møder lægges på hjemmesiden.

SU består af op til 5 medlemmer. Foreningens formand indgår i alle tilfælde i SU og fungerer også som formand for SU. Det skal tilstræbes, at SU i alle tilfælde afspejler medlems- og bestyrelsessammensætningen i IKA. Afstemningsregler jf. IKAs forretningsorden.

Alle henvendelser til SU, skal fremsendes til sekretariatet på ika@ika.dk.

*Alle beslutninger fremsendes som orienteringspunkter til bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt en accept af et samarbejde herunder en aktivitet vil medføre en økonomisk omkostning udenfor de allerede afsatte rammer eller arbejdsopgaver til sekretariatet jf. ”Beslutninger”, skal endelig beslutning forelægges til behandling i bestyrelsen.

Behandling af sager kan ske i henhold til Forretningsordnen. 

 

Log ind, hvis du ønsker adgang til denne side

Baggrund for oprettelse
Formålet med udvalget var og er, at IKA opnår en mere central placering i forhold til beslutningsprocesserne vedrørende udbudsdirektiver m.m. Denne mere centrale placering vil både give os mere indflydelse på processen men også gøre det muligt at udvide IKA s samarbejde med andre tilsvarende interesse organisationer og europæiske kollegaer. Udover at opnå indflydelse i EU var målet også at opnå mere indflydelse på de nationale politiske organisationer.

IKA blev i august 2011 oprettet som akkrediteret interesseorganisation og modtager i dag besked om alle relevante høringer i EU regi.

Målgruppe
Indkøbere og leverandører.

Mål
Der skal arbejdes på:

 • At der etableres et tættere samarbejde med andre organisationer som allerede har oprettet lobbyvirksomhed i EU regi, herunder Danske Regioner, KL og KS.
 • At IKA deltager i alle relevante arrangementer i EU regi.
 • At holde IKA s medlemmer orienteret om forskellige tiltag der er i EU regi.

Fremtidsperspektiv
Udvalget bør fastholdes og styrkes. Det er af utrolig stor vigtighed, at IKA får indflydelse på fremtidens udbudsdirektiver.

Arbejdsområder
Gruppens arbejdsområder er:

 • At være opdateret med alle EU høringer
 • At være en aktiv høringspart i forhold til revision af udbudsdirektiver m.m.
 • At opnå indflydelse i EU og på de nationale politiske organisationer

Beslutninger
Alle beslutninger fremsendes som orienteringspunkter til bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Såfremt en accept af et samarbejde herunder en aktivitet vil medfører en økonomisk omkostning udenfor de allerede afsatte rammer eller arbejdsopgaver til sekretariatet, skal endelig beslutning forelægges til behandling i bestyrelsen.
Behandling af sager kan ske i henhold til Forretningsordnen.

IKA's EU udvalg var i januar 2014 på besøg i Bruxellse. Formålet med besøget var dannelse af officiel dialog/kontakt til relevante personer/enheder i Bruxelles.