Advokater fra Bird&Bird har kommenteret på nogle af kendelserne fra Klagenævnet for Udbud.

Se kommentarerne herunder.

Klagenævnet for Udbud blåstempler bred adgang til involvering af tilbudsgivere i forberedelsen af et udbud

Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud er med til at fastsætte rammerne for økonomiske aktørers deltagelse i forberedelsen af et konkret udbud. I kendelsen kunne en økonomisk aktør, der havde været involveret i et længere udviklingssamarbejde med ordregiver forud for udbuddet, godt deltage i den senere udbudsproces om samme anskaffelse.

Af Associate, Chris Bruus Christensen og Counsel, Mikkel Taanum

Læs kendelsen

Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse

 

Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 26. august 2021, HydroCharting ApS mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, vurderet, at en kontrakt havde klar grænseoverskridende karakter, hvorfor ordregivers påstand om afvisning blev tilsidesat. Klagenævnet lagde bl.a. vægt på ordregivers egen angivelse herom samt manglende notat om den foretagne vurdering.

Af Associate, Louise Jacobsen og Partner Thomas Thorup Larsen

Læs kendelsen

Tilbud med en pris lavere end den i udbudsmaterialet krævede minimum kunne afvises som ukonditionsmæssigt

Klagers endelige tilbud blev afvist som ukonditionsmæssigt, idet den tilbudte pris lå under det i udbudsmaterialet krævede minimum. Klager fik ikke medhold i sin påstand om, at evalueringsmodellen var konkret uegnet.

Af Counsel Mikkel Taanum og associate Celine Kirkelund Opstrup

Læs mere

Klagenævnet tilsidesætter Ordregivers skøn og pålægger Ordregiver at betale erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse til forbigået tilbudsgiver

Ordregiver afviste klagers tilbud som unormalt lavt, hvilket efter klagenævnets opfattelse, var uberettiget. Ordregiver pålægges derfor at betale positiv opfyldelsesinteresse på 450.000 kr. til klager.

Af associate Sofie Kaae Antonisen og associate Celine Kirkelund Opstrup

Læs kendelsen

EU-Domstolen har skabt yderligere klarhed om retstilstanden ved udbud af rammeaftaler

EU-Domstolens besvarelse af en række præjudicielle spørgsmål fra Klagenævnet for Udbud har slået fast, at en ordregiver i udbud af rammeaftaler er forpligtet til at angive såvel den anslåede mængde eller værdi som den maksimale mængde eller værdi i udbudsbekendtgørelsen.

Læs kendelsen

Bemærkninger til tidsplan var ikke et forbehold for et grundlæggende element i et udbudsmateriale

Det vindende tilbuds nærmere beskrivelse af risici og tilknyttede mitigerende handlinger kunne ikke anses for at udgøre et forbehold for tidsplanen, idet det var inddraget som en del af tilbuddets planlægning af ydelsen.

Af Associate Chris Bruus Christensen og Partner Thomas Thorup Larsen

Læs kendelsen

I maj 2020 udbød Aarhus Kommune (”Ordregiver”) en kontrakt på opgaven som operatør for Internet Week Denmark (”IWDK”) i årene 2021-2024. Udbuddet blev gennemført efter light-regimet i udbudslovens afsnit III.

Af Associate Chris Bruus Christensen og Associate Mikkel Taanum

Læs kendelsen

Salg af udbuds- og regionsklinikker var ikke udbudspligtigt

Klagenævnet behandlede spørgsmålet om, hvorvidt Region Nordjylland i forbindelse med salg af 5 ydernumre havde tilsidesat sin forpligtelse til at gennemføre et udbud efter light-regimet i udbudslovens afsnit III.

Af Associate Chris Bruus Christensen, Partner Thomas Thorup Larsen og Associate Celine Kirkelund Opstrup

Læs kendelsen

Ordregivers annullation af en udbudsproces skal være reel og sagligt funderet

Klagenævnet for udbud har i en sjælden kendelse vurderet kravet om, at en begrundelse for en annullation af et udbud skal være saglig. Klagenævnet tog også stilling til brugen af udbudslovens bestemmelse om indkøb uden udbud ved tvingende grunde.

Læs kendelsen

KLAGENÆVNET GODKENDER EN VARIANT AF SIDEORDNEDE TILBUD

Klagenævnet godkender model, hvorefter en ordregiver med den passende forudgående gennemsigtighed i evaluering lovligt kunne sammenligne priserne på to forskellige typer af kaffe.

Af Associate Chris Bruus Christensen, Associate Celine Kirkelund Opstrup og Partner Thomas Thorup Larsen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

DEN TREDJE KENDELSE I TRÆK, DER UNDERKENDER EN DIREKTE TILDELING PÅ SKI’S RAMMEAFTALE 02.19 (SAAS)

Klagenævnet for udbud har i kendelse af 12. marts 2021, Assemble A/S mod Sorø Kommune, taget stilling til, hvorvidt en kommune handlede i strid med udbudslovens § 2, stk. 2, ved at foretage en direkte tildeling under SKI’s rammeaftale om Software as a Service (SaaS) Cloud løsninger til KMD A/S, uagtet at kommunen havde forsøgt at følge anvisningerne i vejledningen fra SKI til træk på rammeaftalen.

Af Associate Mikkel Taanum, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

KOMMUNALE ORDREGIVERE BØR VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ OVERGANGEN TIL NYE KRAV TIL AFFALDSSORTERING MED EFFEKT PER 1. JULI 2021

Dom fra Retten i Lyngby har kastet lys på en række forhold, som kommunale ordregivere kan overveje i forbindelse med ikrafttræden af ny politisk aftale om affaldssortering.

Af partner, Thomas Thorup Larsen og associate, Chris Bruus Christensen

Læs kendelsen

GRÆNSER FOR FLEKSIBILITET VED MINIUDBUD PÅ SKI 02.19 – SAAS CLOUD

Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 17. februar 2021, Systematic A/S mod Greve, Holbæk, Ringsted, Køge, Vordingborg, Kalundborg, Roskilde, Næstved, Guldborgsund, Lejre og Slagelse Kommune, annulleret et miniudbud baseret på SKI-rammeaftalen 02-19, da Kommunerne havde baseret miniudbuddet på nye vilkår i strid med udbudslovens § 100.

Af associate, Sofie Kaae Antonisen og associate, Mikkel Taanum

Læs kendelsen

OFFENTLIGE ORDREGIVERE ER FORPLIGTET TIL AT UDELUKKE TILBUDSKONSTELLATIONER, SOM VURDERES AT STRIDE IMOD KONKURRENCELOVGIVNINGEN

Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 11. januar 2021, Peak Consulting Group A/S mod Skatteministeriet v/Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, taget stilling til sin kompetence til at behandle overtrædelser af konkurrencereglerne, når den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 ikke er tilvalgt.

Af partner, Thomas Thorup Larsen, partner, Morten Nissen, associate, Alexander Brøchner og trainee associate, Chris Bruus Christensen

Læs kendelsen

SKI’S TILDELINGSMODEL UDGJORDE ULOVLIG FORHANDLING AF TILBUDSPRISER

Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 14. januar 2021, Audio Visionary Music A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, taget stilling til, om anvendelse af en tildelingsmodel, der giver ikke-vindende tilbudsgivere mulighed for at ændre sine tilbudspriser efter tilbudsfristens udløb og blive tildelt en kontrakt, har karakter af ulovlig forhandling. 

Af associate, Sofie Kaae Antonisen

Læs kendelsen

ORDREGIVERS VURDERING, OM AT ET TILBUD MÅTTE ANSES SOM UNORMALT LAVT EFTER TILBUDSLOVEN, TILSIDESAT

Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 26. november 2020 taget stilling til begrebet unormalt lave tilbud under tilbudsloven, herunder rækkevidden af begrebet. 

Af Partner, Thomas Thorup Larsen og Associate, Celine Kirkelund Opstrup

Læs kendelsen

UDFØRELSE AF VAGTTJENESTER OG LIGNENDE VED KONTORER FOR DET ITALIENSKE POSTVÆSEN VAR OMFATTET AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET

EU-Domstolen slog efter en præjudiciel forespørgsel fra en italiensk forvaltningsdomstol fast, at udførelse af tjenesteydelser i form af vagttjenester, reception og lignende ved et postkontor var omfattet af aktiviteter i forbindelse med tilrådighedsstillelse af posttjenester og dermed omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Af Partner, Thomas Thorup Larsen og Associate, Celine Kirkelund Opstrup

Læs kendelsen

ORDREGIVER LØFTEDE IKKE BEVISBYRDEN FOR MANGLENDE KONKURRENCE AF TEKNISKE ÅRSAGER

I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. november 2020 har Klagenævnet præciseret kravene til Ordregivers bevisbyrde ved anvendelse af undtagelsen i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

Af Associate, Mikkel Taanum

Læs kendelsen

MANGLENDE GENUDBUD EFTER FRAFALD AF MINDSTEKRAV VAR I STRID MED UDBUDSREGLERNE OG MEDFØRTE BETYDELIG ØKONOMISK SANKTION

Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 27. oktober 2020 slået fast, at et frafald af et mindstekrav medførte en ændring af et grundlæggende element og dermed en fornyet udbudspligt. Kontrakterne blev således erklæret for uden virkning og Ordregiverne blev pålagt en økonomisk sanktion på 7 mio. kr.

Af Associate Daniel Boye Lassen og Associate Celine Kirkelund Opstrup

Læs mere

 

KONTRAKT MED LØBETID PÅ 6 ÅR VAR IKKE EN RAMMEAFTALE

Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 7. oktober 2020, Remondis A/S mod Hedensted Kommune, taget stilling til, om en kontrakt om indsamling af kildesorteret dagrenovation med en løbetid på 6 år skulle anses som en rammeaftale eller blot en almindelig offentlig kontrakt. 

Læs kendelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af Højesterets dom i november 2019 i Vejstribesagen og erstatter med fokus på konkurrencereglerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra 2018.

Læs kendelsen

Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud

Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 2. september 2020 taget stilling til, hvorvidt ordregivers afvisning af et tilbud som ukonditionsmæssigt grundet manglende opnåelse af minimumpointtal i den kvalitative vurdering af delelementer var berettiget.

Læs kendelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny guide om udfyldelse af ESPD’et til virksomheder, der deltager i offentlige udbud. Guiden er baseret på spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra ansøgere, der har været i tvivl om, hvordan ESPD’et skal udfyldes.

Af partner Thomas Thorup Larsen og stud.jur. Chris Bruus Christensen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Læs kendelsen

 KLAGENÆVNET HAR ENDNU EN GANG GIVET EN ORDREGIVER EN ”BØDE” OG FORLANGT EN INDGÅET KONTRAKT OPHÆVET

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 19. august 2020 annulleret en direkte tildeling af en kontrakt, baseret på SKI-rammeaftale 02.19. Klagenævnet kender tillige kontrakten for uden virkning og tillægger en økonomisk sanktion på 90.000 kr. til ordregiver.

Af Advokat Mikkel Taanum og Advokatfuldmægtig Sofie Kaae Antonisen.

Læs kendelsen

EGNET POINTMODEL PÅ TRODS AF TILDELING AF NEGATIVE POINT

Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 19. juni 2020, at en evalueringsmodel ikke var konkret uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, selvom et af de modtagne tilbud var for højt til at få tildelt point efter evalueringsmodellen.

Læs kendelsen

ANVENDELSEN AF UENS BEREGNINGSMETODER I TILBUDSEVALUERING

Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 27. maj 2020, at Ordregivere er
forpligtet til at gennemføre tilbudsevalueringen på en ensartet og gennemsigtig måde for
alle de modtagne tilbud – også selvom evalueringen foretages på baggrund af en
helhedsvurdering.

Af advokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Sofie Kaae Antonisen, Bird & Bird
Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

ADGANGEN TIL AT INDLEVERE NYE REFERENCER EFTER TILBUDSFRISTEN

Af Thomas Thorup Larsen, partner og Sofie Kaae Antonisen, advokatfuldmægtig, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

FORTSAT STRENG BEVISBYRDE FOR KONKURRENCEFORDREJNING SOM FØLGE AF TILBUDSGIVERS INVOLVERING

Den 15. april 2020 vurderede Klagenævnet for Udbud, at ordregiver havde truffet passende foranstaltninger for at undgå konkurrencefordrejning på trods af, at den vindende tilbudsgiver havde udarbejdet dele af udbudsmaterialet samt direkte håndteret besvarelsen af øvrige tilbudsgiveres tekniske spørgsmål til udbudsmaterialet.

Af advokat Cecilie Ørgaard Hald og advokatfuldmægtig Frederik Haugsted, Bird & Bird
Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

COVID-19: FORLÆNGELSE AF FRISTER, ÆNDRINGER OG AKUTTE BEHOV

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort et notat om en række af de udbudsretlige problemstillinger udbruddet af COVID-19 medfører. I lyset heraf ser vi i denne artikel nærmere på ordregivers muligheder for at forlænge ansøgnings-  og tilbudsfrister, foretage ændringer af igangværende kontrakter og foretage akutte indkøb.

Af advokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Sofie Kaae Antonisen, Bird & Bird
Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

SJÆLDEN FORELÆGGELSE FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD AF PRÆJUDICIELLE SPØRGSMÅL FOR EU-DOMSTOLEN

Den 16. januar 2020 besluttede Klagenævnet for Udbud at udsætte en sag med henblik på en præjudiciel forelæggelse af en række spørgsmål for EU-domstolen. Årsagen er, at flere af EU-Domstolens præmisser i den omtalte C-216/17 afgørelse, om begrænsninger af rammeaftaler, giver Klagenævnet for Udbud anledning til fortolkningsmæssig tvivl om
rækkevidden af denne dom.

Af senioradvokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Frederik Haugsted, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

ÆNDRINGER AF UDBUDSLOVEN TRÅDT I KRAFT PR. 1.1.20

Udbudsloven er blevet ændret pr. 1. januar 2020 baseret på det forslag, som Konkurrence og Forbrugerstyrelsen den 9. juli 2019 sendte i høring. I det følgende ses nærmere på lovforslagets væsentligste indhold og betydning.  

Af Partner Thomas Thorup Larsen og stud.jur. Victoria Lose.

Læs kendelsen