Advokater fra Bird&Bird har kommenteret på nogle af kendelserne fra Klagenævnet for Udbud.

Se kommentarerne herunder.

ORDREGIVERS VURDERING, OM AT ET TILBUD MÅTTE ANSES SOM UNORMALT LAVT EFTER TILBUDSLOVEN, TILSIDESAT

Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 26. november 2020 taget stilling til begrebet unormalt lave tilbud under tilbudsloven, herunder rækkevidden af begrebet. 

Af Partner, Thomas Thorup Larsen og Associate, Celine Kirkelund Opstrup

Læs kendelsen

UDFØRELSE AF VAGTTJENESTER OG LIGNENDE VED KONTORER FOR DET ITALIENSKE POSTVÆSEN VAR OMFATTET AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET

EU-Domstolen slog efter en præjudiciel forespørgsel fra en italiensk forvaltningsdomstol fast, at udførelse af tjenesteydelser i form af vagttjenester, reception og lignende ved et postkontor var omfattet af aktiviteter i forbindelse med tilrådighedsstillelse af posttjenester og dermed omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Af Partner, Thomas Thorup Larsen og Associate, Celine Kirkelund Opstrup

Læs kendelsen

ORDREGIVER LØFTEDE IKKE BEVISBYRDEN FOR MANGLENDE KONKURRENCE AF TEKNISKE ÅRSAGER

I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. november 2020 har Klagenævnet præciseret kravene til Ordregivers bevisbyrde ved anvendelse af undtagelsen i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

Af Associate, Mikkel Taanum

Læs kendelsen

MANGLENDE GENUDBUD EFTER FRAFALD AF MINDSTEKRAV VAR I STRID MED UDBUDSREGLERNE OG MEDFØRTE BETYDELIG ØKONOMISK SANKTION

Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 27. oktober 2020 slået fast, at et frafald af et mindstekrav medførte en ændring af et grundlæggende element og dermed en fornyet udbudspligt. Kontrakterne blev således erklæret for uden virkning og Ordregiverne blev pålagt en økonomisk sanktion på 7 mio. kr.

Af Associate Daniel Boye Lassen og Associate Celine Kirkelund Opstrup

Læs mere

 

KONTRAKT MED LØBETID PÅ 6 ÅR VAR IKKE EN RAMMEAFTALE

Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 7. oktober 2020, Remondis A/S mod Hedensted Kommune, taget stilling til, om en kontrakt om indsamling af kildesorteret dagrenovation med en løbetid på 6 år skulle anses som en rammeaftale eller blot en almindelig offentlig kontrakt. 

Læs kendelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af Højesterets dom i november 2019 i Vejstribesagen og erstatter med fokus på konkurrencereglerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra 2018.

Læs kendelsen

Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud

Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 2. september 2020 taget stilling til, hvorvidt ordregivers afvisning af et tilbud som ukonditionsmæssigt grundet manglende opnåelse af minimumpointtal i den kvalitative vurdering af delelementer var berettiget.

Læs kendelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny guide om udfyldelse af ESPD’et til virksomheder, der deltager i offentlige udbud. Guiden er baseret på spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra ansøgere, der har været i tvivl om, hvordan ESPD’et skal udfyldes.

Af partner Thomas Thorup Larsen og stud.jur. Chris Bruus Christensen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Læs kendelsen

 KLAGENÆVNET HAR ENDNU EN GANG GIVET EN ORDREGIVER EN ”BØDE” OG FORLANGT EN INDGÅET KONTRAKT OPHÆVET

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 19. august 2020 annulleret en direkte tildeling af en kontrakt, baseret på SKI-rammeaftale 02.19. Klagenævnet kender tillige kontrakten for uden virkning og tillægger en økonomisk sanktion på 90.000 kr. til ordregiver.

Af Advokat Mikkel Taanum og Advokatfuldmægtig Sofie Kaae Antonisen.

Læs kendelsen

EGNET POINTMODEL PÅ TRODS AF TILDELING AF NEGATIVE POINT

Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 19. juni 2020, at en evalueringsmodel ikke var konkret uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, selvom et af de modtagne tilbud var for højt til at få tildelt point efter evalueringsmodellen.

Læs kendelsen

ANVENDELSEN AF UENS BEREGNINGSMETODER I TILBUDSEVALUERING

Klagenævnet for Udbud har fastslået i en kendelse af 27. maj 2020, at Ordregivere er
forpligtet til at gennemføre tilbudsevalueringen på en ensartet og gennemsigtig måde for
alle de modtagne tilbud – også selvom evalueringen foretages på baggrund af en
helhedsvurdering.

Af advokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Sofie Kaae Antonisen, Bird & Bird
Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

ADGANGEN TIL AT INDLEVERE NYE REFERENCER EFTER TILBUDSFRISTEN

Af Thomas Thorup Larsen, partner og Sofie Kaae Antonisen, advokatfuldmægtig, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

FORTSAT STRENG BEVISBYRDE FOR KONKURRENCEFORDREJNING SOM FØLGE AF TILBUDSGIVERS INVOLVERING

Den 15. april 2020 vurderede Klagenævnet for Udbud, at ordregiver havde truffet passende foranstaltninger for at undgå konkurrencefordrejning på trods af, at den vindende tilbudsgiver havde udarbejdet dele af udbudsmaterialet samt direkte håndteret besvarelsen af øvrige tilbudsgiveres tekniske spørgsmål til udbudsmaterialet.

Af advokat Cecilie Ørgaard Hald og advokatfuldmægtig Frederik Haugsted, Bird & Bird
Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

COVID-19: FORLÆNGELSE AF FRISTER, ÆNDRINGER OG AKUTTE BEHOV

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort et notat om en række af de udbudsretlige problemstillinger udbruddet af COVID-19 medfører. I lyset heraf ser vi i denne artikel nærmere på ordregivers muligheder for at forlænge ansøgnings-  og tilbudsfrister, foretage ændringer af igangværende kontrakter og foretage akutte indkøb.

Af advokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Sofie Kaae Antonisen, Bird & Bird
Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

SJÆLDEN FORELÆGGELSE FRA KLAGENÆVNET FOR UDBUD AF PRÆJUDICIELLE SPØRGSMÅL FOR EU-DOMSTOLEN

Den 16. januar 2020 besluttede Klagenævnet for Udbud at udsætte en sag med henblik på en præjudiciel forelæggelse af en række spørgsmål for EU-domstolen. Årsagen er, at flere af EU-Domstolens præmisser i den omtalte C-216/17 afgørelse, om begrænsninger af rammeaftaler, giver Klagenævnet for Udbud anledning til fortolkningsmæssig tvivl om
rækkevidden af denne dom.

Af senioradvokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Frederik Haugsted, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

ÆNDRINGER AF UDBUDSLOVEN TRÅDT I KRAFT PR. 1.1.20

Udbudsloven er blevet ændret pr. 1. januar 2020 baseret på det forslag, som Konkurrence og Forbrugerstyrelsen den 9. juli 2019 sendte i høring. I det følgende ses nærmere på lovforslagets væsentligste indhold og betydning.  

Af Partner Thomas Thorup Larsen og stud.jur. Victoria Lose.

Læs kendelsen

HØJESTERET: VEJSTRIBEKONSORTIUM VAR I STRID MED KONKURRENCEREGLERNE

Højesteret fastslog i afgørelse af 27. november 2019 i Vejstribesagen, at en konsortieaftale mellem to tilbudsgivere var i strid med konkurrencelovens regler om konkurrencebegrænsende aftaler. Få et overblik over, hvad man bør være særlig opmærksompå som følge af afgørelsen. 

Af partner Morten Nissen og partner Thomas Thorup Larsen

Læs kendelsen

ÆNDRING AF KONTRAKTUDKAST I STANDSTILL-PERIODEN

Klagenævnet for Udbud har fastslået i kendelse af 4. oktober 2019, at en ordregiver ikke kan foretage ændringer i det kontraktudkast, der havde været en del af udbuddet, men som endnu ikke var underskrevet. Dette ansås som en ændring af grundlæggende elementer i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

Af: advokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Sofie Kaae Antonisen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Læs kendelsen

HENSYNET TIL PATIENTERNES SUNDHED OPRETHOLDER KONTRAKT, SOM ELLERS SKULLE ERKLÆRES FOR UDEN VIRKNING

Klagenævnet for Udbud har ved sin kendelse af 11. oktober 2019 bl.a. taget stilling til anvendelsen af inspirationslister med produktnavne i udbudsprocessen samt udtalt hvilke bagvedliggende hensyn, der kan begrunde opretholdelse af en kontrakt, som ellers skulle erklæres uden virkning.

Af partner Thomas Larsen og stud.jur. Victoria Lose, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Læs kendelsen

HYPOTETISK BEREGNINGSEKSEMPEL KUNNE IKKE TILSIDESÆTTE FORSKELSMODELLEN

Klagenævnet for Udbud har i den seneste sag om Digital Post fastslået, at et rent hypotetisk beregningseksempel ikke kunne tilsidesætte forskelsmodellen. Vi kan på baggrund af klagenævnets kendelse af 2. oktober 2019 konkludere, at hvis modellen er egnet i det konkrete udbud, kan en hypotetisk "outlier" ikke bruges til at få modellen tilsidesat. Især ikke, hvis den hypotetiske "outlier" reelt er et unormalt lavt tilbud.

Af advokat Fie Rooed og advokatfuldmægtig Sofie Kaae Antonisen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Læs kendelsen

FORTOLKNINGER OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET FRA KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort to juridiske vurderinger om reglerne for forsyningskontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier og pligten til at afholde en standstill-periode i forbindelse med kontrakter indgået på baggrund af en kvalifikationsordning.

Læs kendelsen

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN FORTOLKER PÅ BEGRÆNSNINGER I OMFANGET AF RAMMEAFTALER

EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i en sag om anvendelse af  rammeaftaler indgået af andre ordregivere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har  efterfølgende offentliggjort et notat om deres vurdering af dommens rækkevidde. Bird & Bird kommenterer i denne nyhed Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering.

Af partner Thomas Thorup Larsen og advokatfuldmægtig Sofie Kaae Antonisen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

EU-DOMSTOLEN: LOVLIGT AT TILLADE ÆNDRING I IDENTITET HOS PRÆKVALIFICERET ANSØGER UNDER UDBUDSPROCESSEN

EU-Domstolen er i en nylig afsagt dom kommet frem til, at det ikke er i strid med udbudsreglerne for en prækvalificeret ansøger, efter udløbet af prækvalifikationsfristen, at styrke sin tekniske og økonomiske kapacitet gennem fusion. Retsstilling er dog fortsat uklar i forhold til, hvad der skal forstås ved EU-Domstolens krav om, at der fortsat skal være materiel identitet mellem den prækvalificerede ansøger og den efterfølgende Tilbudsgiver.  

Af: Advokatfuldmægtig Daniel Boye Lassen og stud.jur. Sofie Kaae Antonisen.

Læs kendelsen

KLAGENÆVNET FOR UDBUD TILSIDESÆTTER POINTGIVNINGEN PÅ UNDERKRITERIET KVALITET

Klagenævnet for Udbud har den 23. maj 2019 taget stilling til, om en forbigået tilbudsgiver
havde fået for få point ved ordregivers pointtildeling på et kvalitativt underkriterium.

Af: partner Thomas Thorup Larsen og stud.jur. Victoria Lose.

Læs kendelsen

ORDREGIVERS PLIGT TIL FYLDESTGØRENDE BEGRUNDELSE FOR TILDELINGSBESLUTNING

Klagenævnet for Udbud har den 13. juni 2019 truffet afgørelse om, at ordregiver har pligt
til at give forbigåede tilbudsgivere en tilstrækkeligt begrundet redegørelse for de relevante
grunde for tildelingsbeslutningen.
 

Af advokat Victoria Lose og partner Thomas Thorup Larsen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Læs kendelsen

PRÆKVALIFIKATIONSBESLUTNING SLÅET TILBAGE TIL START

En kendelse fra Klagenævnet for Udbud vurderer, at en ordregiver uberettiget afviste en
ansøger og havde anvendt et udvælgelseskriterium, der ikke fremgik af udbudsmaterialet.

Af advokat Cecilie Ørgaard Hald og partner Thomas Thorup Larsen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Læs kendelsen

ANNULLATION AF UDBUD VAR USAGLIG OG EFTERFØLGENDE DIREKTE TILDELING AF OPGAVEN TIL HIDTIDIG LEVERANDØR ULOVLIG

Klagenævnet for Udbud annullerer ved kendelse af 24. april ordregivers beslutning om aflysning af udbud og erklærer en efterfølgende mundtlig aftale indgået ved direkte tildeling for uden virkning.

Af partner Thomas Thorup Larsen og advokatfuldmægtig Tina Johansen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

ANNULLATION AF UDBUD - KLAGEFRIST OG SAGLIGHEDSVURDERING

Ifølge en kendelse af 5. april 2019 fra Klagenævnet for Udbud er der ikke en frist for klager over annullerede udbud i udbudsreglerne. Derudover påvises det igen, at grænserne for, hvornår en annullation vil være saglig, fortsat er brede.

Af advokat Cecilie Ørgaard Hald og partner Thomas Thorup Larsen

Læs kendelsen

KLAGENÆVNET: FORSIDE OG INDHOLDSFORTEGNELSE TÆLLER IKKE MED I KRAV TIL SIDETAL

Den 25. marts 2019 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse om krav til begrænsning af sidetal. Hvis andet ikke fremgår af udbudsmaterialet, skal forside og indholdsfortegnelse ikke tælles med i vurderingen af, om et tilbud opfylder de fastsatte krav til begrænsninger af sidetal.

Af advokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Frederik Haugsted, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Læs kendelsen

NEGATIVE POINT PÅ POINTSKALAEN VAR IKKE I STRID MED UDBUDSREGLERNE

Klagenævnet annullerer i kendelse af 7. marts 2019, Steelco Denmark A/S mod Københavns Universitet, ordregivers tildelingsbeslutninger grundet sammenblanding af vidt forskellige kvalitative kriterier samt uproportionalt omsætningskrav. Konkret accepterer klagenævnet en pointmodel, hvor der gives negative point på det prismæssige underkriterium.

Af erhvervsjuridisk rådgiver Cecilie Ibenholt og advokat Thomas Larsen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

ÆNDRINGERNE TIL UDBUDSLOVEN VEDTAGET

Folketinget har vedtaget lovforslag om ændring af udbudsloven. Ændringerne til loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Af advokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Daniel Lassen.

Læs kendelsen

KRAV OM KØB AF RESERVEDELE TIL MARKEDSMÆSSIGE PRISER KUNNE IKKE AFLØFTE DEN HERMED FORBUNDNE UDBUDSPLIGT

Klagenævnet for Udbud kender en del af en SKI-aftale for uden virkning og melder SKI til Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Af Advokat Mikkel Taanum og partner Thomas Larsen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

KLAGENÆVNET: ORDREGIVER IKKE FORPLIGTET TIL AT BEDE OM BERIGTIGELSE I ESPD'ETS DEL V

Klagenævnet for Udbud understreger i ny kendelse, at der findes en kategori af åbenlyst fejlagtige angivelser i ansøgninger eller tilbud, hvor ordregiver ikke er forpligtet til at kontakte ansøger eller tilbudsgiver for at berigtige fejlen.

Af partner Thomas Larsen og advokatfuldmægtig Frederik Haugsted, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

ORDREGIVER KAN KOMME I OND TRO OM VINDENDE TILBUDSGIVERS KONDITIONSMÆSSIGHED

Post Danmark ramt af omfattende praksis om ordregivers undersøgelsespligt, og hvornår der foreligger et tvivlstilfælde, der bevirker, at ordregiver skal efterprøve oplysninger i tilbud.

Af Advokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Daniel Lassen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

ORDREGIVER SKAL NØJE OVERVEJE RAMMEAFTALENS ANSLÅEDE VÆRDI

Ordregiver bør under udarbejdelsen af udbudsmaterialet være særlig opmærksom på fastlæggelsen af rammeaftalens anslåede maksimalværdi- eller mængde efter EU-Domstolen den 19. december 2018 besvarede en række præjudicielle spørgsmål i relation til begrebet rammeaftaler. Her blev det slået fast, at rammeaftalens virkning ophører, når rammeaftalens angivne anslåede maksimalværdi- eller mængde er nået.

Af advokat Cecilie Ørgaard Hald og advokatfuldmægtig Frederik Haugsted, Bird & Bird Advokatpartnerselska.

Læs kendelsen