I samarbejde med forskellige advokatvirksomheder tilbyder IKA webinarer, som tager udgangspunkt i højaktuelle, udbudsretlige emner, typisk af 1 times varighed.

Du skal være medlem af IKA for at deltage i IKAs webinarer. Det er gratis at deltage i webinar i 2022, når du er medlem.

Alle IKAs webinarudgives også som Podcast, så du kan lytte til dem, når du er på farten.
Du kan lytte til afsnittene i din favorit Podcast app, hvor du finde os ved at søge efter "IKA Foreningen". Du kan også følge IKA i din Podcast-app, så får du besked som en af de første, når vi udgiver et nyt afsnit.
 

Afholdte webinar

Webinar afholdt i 2022, er gratis for IKAs medlemmer. Log ind for at hente optagelserne eller høre Podcast-versionen under hvert webinar.

Publicure Advokatfirma

På overfladen er der ikke meget at elske ved udbudsbekendtgørelsen:

Det livstrætte layout, de ikke altid meningsgivende overskrifter og klagenævnets og EU-Domstolens omskiftelige praksis bidrager ikke til at gøre udbuddets offentliggørelsesdato til den festdag, den ellers fortjener.

Men det skal være slut nu:

På dette 90 minutters webinar gennemgår vi de dele af udbudsbekendtgørelsen, som ud fra et praktisk perspektiv giver ordregivere de allerstørste hovedpiner, blandt andet oplysningerne om ordregiver, egnethedsvurderingen, og aftalens omfang.

HORTEN

Sideordnede udbud og alternative tilbud kan i mange tilfælde give rigtig god mening. Ikke mindst når bæredygtighed skal indgå i et udbud, men hvor der samtidig er et ønske om at kunne synliggøre økonomien forbundet med forskellige løsninger. På dette webinar ser på bl.a.:

 • Forskellen mellem sideordnet udbud og alternative tilbud
 • Fremgangsmåden ved evalueringen af tilbuddene
 • Fordele og ulemper – og konkrete eksempler på brug

Publicure

Den 12. oktober 2022 sætter professor Michael Steinicke, advokat Nick Bronstein og advokat Anders Nørgaard Jensen hinanden igen stævne i liggestolene og diskuterer nyeste praksis fra klagenævn og domstole.

Glæd dig til 60 – 90 minutters koncentreret gennemgang af sagernes væsentligste pointer serveret med angrebsvinkler fra praktisk, strategisk og juridisk-teoretisk hold. 

Kromann Reumert

Gennem hele 2021 - og måske også længere tilbage - har der været et massivt fokus om og hvordan det offentlige Danmark kan bruge sine indkøbsmuskler til at understøtte en grøn eller bæredygtig indkøbsagenda.

Vi tager temperaturen på, hvordan det er gået i 2021 (og 2022!), og stiller skarpt på, hvordan offentlige myndigheder kan skærpe fokus på 'klimaunderstøttende indkøb'. Dermed vil fokus ikke bare være på at købe grønt; men at købe klimarigtigt. OG naturligvis hvordan et indkøb/udbud kan understøtte dette.

Publicure

På dette IKA webinar dykker vi fokuseret ned i forståelsen af decentrale enheder: Hvad er det for en størrelse i udbudsretlig forstand, hvad betyder det for udbudspligten, og hvad skal man som ordregiver være opmærksom på, hvis man undlader udbud med begrundelsen, at der er tale om decentral enhed?

Webinaret kommer også ind på, hvad decentrale indkøb betyder for den centrale indkøbsfunktion, og om den decentrale enhed stadig kan være med på visse fælles indkøbsaftaler.

HORTEN

Hvem tilhører en reference? hvordan afgrænses ”udført” mest hensigtsmæssigt? skal ordregiver føre kontrol med referencer – og hvordan? kan ordregiver indhente og bruge udtalelser om tilfredsstillende udførelse af en referenceopgave?

Disse spørgsmål (plus det løse) besvarer vi på dette webinar, hvor vi igen sætter fokus på et af de emner, som volder både tilbudsgivere og ordregiver flest kvaler. 

PUBLICURE

Ændringsloven til udbudsreglerne står for døren.

Hvad betyder ændringerne i praksis?

Er det nu også rigtigt, at der åbnes for flere forhandlingsudbud, nu også med klagenævnets nylige praksis i mente?

Bliver tilværelsen sværere for ordregiver, som nu forpligtes til at vurdere, om en erhvervsmæssig fejl skal betyde udelukkelse?

Og hvad med pligten til at forelægge selfcleaning-dokumentation for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vil denne i praksis betyde af- eller belastning for myndighederne, også i lyset af de forlængede udelukkelsesperioder?

Tilmeld dig dette IKA Webinar, hvor professor Michael Steinicke, samt advokaterne Nick Bronstein og Anders Nørgaard Jensen gennemgår og diskuterer reglerne og deres praktiske betydning for udbud i Danmark.

Kromann Reumert

På dette webinar tager vi jer gennem de allermest spændende kendelser fra Klagenævnet for Udbud den seneste tid.

Vi vil fokusere på kendelser, der i deres juridiske indhold har en betydelig praksis betydning, og vi vil - så vidt muligt - perspektivere nævnets præmisser over i "do and don't".

Horten

Rammeaftaler og tildelingsmodeller på rammeaftaler fylder rigtig meget i disse år.

På dette webinar ser vi på:

 • Mulige tildelingsmodeller på rammeaftaler
 • Valg af tildelingsmodel – fordele og ulemper
 • Udvalgte problemstillinger: Forskellige tildelingsmodeller på samme rammeaftale, "spring" i kaskade baseret på skøn, dokumentation for træk/tildeling på rammeaftale

PUBLICURE

Hvordan håndterer ordregiver mistanke om konkurrencebegrænsende aftaler mellem flere deltagere? Hvad skal der til, før mistanken udløser undersøgelsespligt? Og hvor meget skal der til, før ordregiver skal afvise?

På dette Webinar gennemgår PUBLICURE rammerne for udelukkelse og karteller ud fra en praktisk/juridisk angrebsvinkel baseret på kontorets egne erfaringer i udbud og klagesager.

Publicure

COVID-19, stigende inflation, råstofmangel og krigen i Ukraine påvirker alle dynamikkerne i offentlige kontrakter. Særligt mødes mange offentlige indkøbere af varslinger om prisstigninger.

På dette webinar gennemgår vi de centrale rammer for prisregulering af vare- og tjenesteydelseskontrakter og giver råd om, hvordan en myndighed bedst gebærder sig overfor leverandøren, som efterspørger prisregulering. Endelig ser vi på, hvordan ordregiver kan håndtere problemstillingen i sit udbudsmateriale.

Kromann Reumert

En gang skulle man have en saglig grund til at aflyse et udbud. Så måtte man ikke have en usaglig grund. Og i hvert fald viste det sig altid, at en klage over et aflyst udbud ikke førte til andet end en kendelse, hvor påstanden ikke blev taget til følge.2021 viste en ny og vigtig udvikling i praksis på dét spørgsmål.

På dette webinar kigger vi nærmere på, om praksis er på vej til, at man igen skal have en saglig grund? Vi ser også på aflysningsgrunde, der kan berettige til en aflysning. Vi ser på grunde, som nok ikke er så robuste. Og vi ser på konsekvenserne, hvis en aflysning nu bliver underkendt i en klagesag.

Publicure

Hvad gælder for koncessionsaftaler? Hvornår kan de anvendes, og hvordan foregår proceduren? Der ligger et utappet potentiale i koncessionsaftalerne, og på dette webinar gennemgår PUBLICURE de retlige rammer og den praktiske anvendelse af koncessionsdirektivets bestemmelser.

HORTEN

Virksomhedsoverdragelse i udbud kan give de fleste udbudsaktører (mere end) et par hovedbrud. På dette webinar forsøger vi at besvare nogle af de i praksis hyppigst forekomne spørgsmål, herunder:

 • Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse
 • Kan en ordregiver kræve virksomhedsoverdragelse som aftalevilkår
 • Krav til oplysninger i udbudsgrundlaget
 • Vigtigste kontraktvilkår, når der sker virksomhedsoverdragelse

Webinar afholdt i 2021, er gratis for IKAs medlemmer. Log ind for at hente optagelserne eller høre Podcast-versionen under hvert webinar.

Kromann Reumert

I udbudsloven er der (også) muligheder for at tildele en kontrakt direkte helt uden udbud. Det kan være nødvendigt - og også bare fornuftigt - at kunne begå sig inden for rammerne af disse muligheder.

På dette webinar vil vi tage afsæt i eksempler, der de sidste par år har vist sig at være gået godt, og derved forsøge at illustrere de relevante overvejelser og gode tiltag. Men vi vil også komme omkring de eksempler, hvor det på bagkant har vist sig ikke at være gået godt, samt forholde os til konsekvenserne deraf - og om det mon kunne være endt anderledes. En vigtig formiddag med et spænd fra den lykkelige til den frygtelige direkte tildeling.

Kromann Reumert

De sidste par år har konkurrenceretten sat nye standarder for lovligt konsortiesamarbejde, hele vejen til Højesteret. Og nu har Klagenævnet i en række sager skulle forhold sig til problemstillingen. Hvad gælder, hvis den samme aktør har meldt sig på to tilbudsgiverteams? Hvad gælder, hvis to koncernrelaterede selskaber deltager i samme udbud? Og hvad hvis to konkurrenter går sammen om at afgive et bud? Og hvad skal ordregiver gøre det ved?

På dette webinar vil vi fokusere på 'det grus i maskineriet', som kan opstå hos ordregiver, når konkurrenceretten skaber en særlig vinkel på ligebehandlingsprincippet.

PUBLICURE

Den 5. oktober 2021 sætter professor Michael Steinicke, advokat Nick Bronstein og advokat Anders Nørgaard Jensen hinanden stævne i liggestolene og diskuterer nyeste praksis fra klagenævn og domstole.

Glæd dig til 60-90 minutters koncentreret gennemgang af sagernes væsentligste pointer serveret med angrebsvinkler fra praktisk, strategisk og juridisk-teoretisk hold.

Vær med, når IKA og Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS), varmer op til IKA Årskonference 2021 med et webinar om bæredygtige offentlige indkøb.

Der tales meget om bæredygtige og grønne indkøb og af gode grunde. Den offentlige sektor køber varer, tjenesteydelser og anlægsopgaver for 380 mia. kroner årligt. Skal Danmark nå den ambitiøse målsætning om at reducere CO2-forbruget med 70% i 2030, spiller de offentlige indkøb en nøglerolle.

Men hvor meget købes der bæredygtigt ind i dag? Hvordan bruges miljø- og klimakriterier i tildelingen af offentlige kontrakter ud fra samtlige offentlige udbud i 2021, herunder tildelingskriterier, kravspecifikationer, kontraktudkast osv.

Og hvad siger de nyeste tal fra forskningen om brugen af grønne og bæredygtige indkøb i Danmark? Hvor ofte indgår miljø- og bæredygtighedskriterier, hvordan formulerer ordregiverne det, hvor ofte er det et kriterie og hvor meget vægter det ?
Yderligere vil webinaret fremlægge praksis for data og ledelsesinformation - hvordan får vi dataen til at blive den gode fortælling? Hvordan kan tallene understøtte den nødvendige information på flere niveauer? 

Webinaret sætter fokus på disse centrale spørgsmål gennem tre spændende oplæg efterfulgt af mulighed for spørgsmål og svar med oplægsholderne.

Bech-Bruun

EU-domstolens dom i Simonsen & Weel sagen og dens betydning for indgåede rammeaftaler, verserende udbud og kommende udbud af rammeaftaler, har været vidt drøftet. Spørgsmålene er mange:

 • Hvordan skal ordregiver fremadrettet angive værdien ved udbud af rammeaftaler?
 • Kan ordregiver forsat anvende sine eksisterende rammeaftaler, selvom aftalen ikke indeholder en maksimum værdi?
 • Hvad sker der, hvis ordregiver køber ind udover en maksimal værdi?
 • Er leverandøren forpligtet til at levere udover den angivne maksimale værdi?
 • Kan ordregiver opsige sine eksisterende aftaler med henvisning til dommen?
 • Skal ordregiver annullere igangværende udbud, hvis den maksimale og/eller anslåede værdi ikke er angivet?
 • Hvad sker der, hvis ordregiver ikke annullere et udbud, hvor den maksimale og/ eller anslåede værdi ikke er angivet?

HORTEN

På dette webinar ser vi på de retlige og praktiske rammer for afgivelse og evaluering af kontrolbud. Vi kommer bl.a. omkring følgende:

 • Hvornår gælder kontrolbudsbekendtgørelsen – og er der alternativer?
 • Gode råd til den praktiske adskillelse mellem kontrolbud og evalueringsgruppe
 • Særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med udbudsprocessen, når der afgives kontrolbud
 • Annullation – med og uden kontrolbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann

EU-domstolen har den 17. juni afsagt dom i den sag om rammeaftaler og maksimalværdi, som det danske Klagenævnet for Udbud havde forelagt præjudicielt for domstolen. Med dommen i Simonsen & Weel sagen fastholder EU-domstolen i vid udstrækning den kurs, der blev sat med dommen i Autoritá-sagen tilbage i 2018 – dog med en række nuancer.

På dette ekstra webinar, der tilbydes eksklusivt til IKAs medlemmer, går Rasmus Horskjær Nielsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Martin Stæhr fra advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann helt tæt på EU-dommen og udlægger dommens praktiske konsekvenser for IKAs medlemmer.

Der er tale om et kort og kontant 1 times webinar, hvor der uden omsvøb vil blive fokuseret på de udbudsretlige forpligtelser, der kan udledes af dommen. 

Kromann Reumert 

Med udgangspunkt i primært kendelser fra Klagenævnet for Udbud, vil vi denne dag gennemgå de vigtigste problemstillinger, der har været genstand for prøvelse den seneste tid.

Vi vil særlig have fokus på sammenhængen mellem juridiske forhold og praktiske problemstillinger, og i det omfang der i øvrigt måtte være nyt på vandrørene om f.eks. en revideret udbudslov eller andre tendenser, så har vi det også med!

Publicure Advokatfirma

Evaluering med mindstekrav til kvalitative point: Vi tager et kig på den omdiskuterede kommissionsmodel, der giver ordregivere en stor grad af fleksibilitet.

Grundtanken er, at tilbud, der ikke når et vist kvalitativt pointtal, ikke tages i betragtning. Vi ser på modellens praktiske anvendelsesområde, dens forskellige varianter og det tilbagevendende spørgsmål om lovlighed.

HORTEN Advokatpartnerselskab

På dette webinar ser vi nærmere på:

 • Gode råd til formuleringen af egnethedskrav
 • Hvem skal afgive ESPD (støttende enheder/underleverandører)
 • Berigtigelse
 • Dokumentation

Kromann Reumert

Opsættende virkning. Ethvert projekts (og i hvert fald tidsplans) potentielle mareridt.

På dette webinar vil vores fokus være på betingelserne for, at en klage rent faktisk tillægges opsættende virkning, herunder naturligvis med afsæt i praksis fra Klagenævnet for Udbud på området, men også med udgangspunkt i, hvordan et klageskrift og/eller et svarskrift bør tilgå forholdet. Måske er der en udvikling at spore i vurderingen, og hvordan det er muligt at påvirke Klagenævnet vurdering? Vi ser også på, om det overhovedet er muligt for en ordregivende myndighed at vinde en klagesag, hvis der først har været tillagt opsættende virkning.

Endelig vil dagens webinar ganske kort berører den udbudsretlige sanktionsverden i øvrigt.

HORTEN Advokatpartnerselskab

På dette webinar, dykker vi ned i en række spørgsmål:

 1. Spørgsmål om udbudspligt ved blandede kontrakter
  - De forskellige kontraktelementer og deres indbyrdes afhængighed
  - EU-domstolens praksis om blandede kontrakter
  - Fortolkning af hovedformålet med afhændelsen
  - Afhændelse ctr. anskaffelse
  - Fortolkning af aftalens bestemmelser om tidsubegrænset brugsret/ejerskab
 2. Hvornår er der tale om en koncessionskontrakt?
  - Definition af koncessionskontrakter
  - Fortolkning af den konkrete aftales bestemmelser om parternes forpligtelser og rettigheder overfor hinanden
  - Fortolkning af aftalens bestemmelser om tidsubegrænset brugsret/ejerskab
 3. Læringspunkter fra Ishøj-kendelsen?

Publicure Advokatfirma

PUBLICURE holder dig ajour med nyeste relevante praksis for perioden november 2020 – medio marts 2021. En to-the-point gennemgang af de centrale pointer fra klagenævnet, EU-domstolen og de danske domstole.

Adam Blicher, Sports- & Præstationspsykologisk konsulent

På dette webinar har du mulighed for at blive klogere på spørgsmål som:

 • Hvordan kan jeg som leder hjælpe de ansatte med deres motivation igennem tiden med corona?
 • Hvordan spotter jeg de demotiveret ansatte?
 • Hvilken dialog skal/kan jeg have med mine ansatte?
 • Hvad er nogle konkrete værktøjer jeg kan bruge?

Undervejs vil du blive klogere på:

 • De 3 basale menneskelige behov, som er truet lige nu
 • De 3 valg vi alle tager, der har afgørende betydning for vores perspektiv
 • Ejerskab igennem lavpraktisk værdiarbejde 

Webinaret er for dig som leder, eller med ledelsesansvar, i en organisation.

Adam Blicher, Sports- & Præstationspsykologisk konsulent

På dette webinar har du mulighed for at blive klogere på spørgsmål som:

 • Er der noget galt med mig, hvis jeg ikke er motiveret?
 • Hvordan kan det være, at jeg nogle gange mister modet i den her tid?
 • Hvad skal jeg vide omkring motivation?
 • Hvad kan jeg selv aktivt gøre?

Undervejs vil du blive klogere på:

 • De 3 basale menneskelige behov, som er truet lige nu
 • De 3 valg vi alle tager, der har afgørende betydning for vores perspektiv
 • Hvordan du kan tage ejerskab for dit arbejde i denne periode

Webinaret er for dig som medarbejder i en organisation.

HORTEN Advokatpartnerselskab

Vi dykker ned i de formuleringer/dokumenter, som indgår i et udbud med forhandling og med afsæt deri drøfter vi forskellige problemstillinger:

 • Udbudsbekendtgørelsen: Krav til bekendtgørelsens indhold
 • Teksten i udbudsgrundlaget: Forhandlingsemner, shortlisting og muligheden for at ”gå tilbage” til indledende tilbud
 • Dagsorden til forhandlingsmøde: Opbygning af og overvejelser bag en dagsorden
 • Referat af forhandlingsmøde: Hvad skal dokumentet indeholde, hvornår skal referatet afsendes mv.

Kromann Reumert

Dette webinar fokuserer på en problemstilling, der er evigt aktuel, når 

 1. En eksisterende leverandør byder sig til
 2. Der er afholdt en - afgrænset - markedsdialog
 3. Ordregiver har indhentet ekstern bistand til (dele af) forberedelsen
 4. Der i øvrigt er 'relationer' på spil

I 2020 var der flere afgørelser om disse habilitetsforhold, og programmet Operation X tog også fat om udbudsreglernes spændende verden. Webinaret ville ikke kun omhandle det juridiske vurderingsgrundlag, men også komme med mere lavpraktiske bud på, hvordan man som ordregiver kan håndtere situationer, hvori der kunne opstå spørgsmål omkring habilitet eller interessekonflikter.

Et IKA Webinar er et onlinekursus, som bliver transmitteret direkte fra indlægssholderen.

Som deltager ser du webinaret på egen computer, smartphone eller table, hvor det passer dig. Du sidder altså ikke fysisk i undervisningslokalet.

Der er ingen krav om aktiv deltagelse under webinaret. Dog har du mulighed for løbende at stille spørgsmål til indlægsholderne via en chat-funktion.

Webinaret kan også ses, efter det er blevet afholdt. Alle deltagere modtager et link med optagelsen.

Det er gratis for alle IKAs medlemmer at deltage. Er du ikke medlem af IKA, kan du ikke deltage.

Læs mere om medlemskab.

For at se et IKA Webinar kræves det, at du har adgang til internettet og en computer med en browser (alle styresystemer er understøttet), tablet eller en smartphone.

Vi transmitterer vores webinarer via systemet GoToWebinar, hvilket betyder, at du kan se dem, uanset om du bruger pc, Mac, tablet, smartphone osv..

Vi anbefaler dog, at du bruger en computer med et tastatur, hvis du ønsker at stille spørgsmål via chatfunktionen under webinaret.

Ca. 1 time inden afholdelse af webinaret, vil vi sende dig et link til at registrere din deltagelse på webinaret. Herefter modtager du et link, som du skal logge på, når webinaret starter.

Linket modtager du på den e-mail, som du angivet ved din tilmelding til webinaret.

Ja.

Har du deltaget på/været tilmeldt et webinar, vil du efterfølgende få tilsendt et link, hvorfra du kan afspille webinaret, alle de gange du har lyst.

Har du spørgsmål, som du ikke fandt svar på her, er du velkommen til at kontakte IKA sekretariatet på ika@slet-dette.ika.dk.