I samarbejde med forskellige advokatvirksomheder tilbyder IKA webinarer, som tager udgangspunkt i højaktuelle, udbudsretlige emner, typisk af 1 times varighed.

Du skal være medlem af IKA for at deltage i IKAs webinarer. Det er gratis at deltage i webinar i 2022, når du er medlem.

Alle IKAs webinarudgives også som Podcast, så du kan lytte til dem, når du er på farten.
Du kan lytte til afsnittene i din favorit Podcast app, hvor du finde os ved at søge efter "IKA Foreningen". Du kan også følge IKA i din Podcast-app, så får du besked som en af de første, når vi udgiver et nyt afsnit.
 

Afholdte webinar

Webinar afholdt i 2023, er gratis for IKAs medlemmer. Log ind for at hente optagelserne eller høre Podcast-versionen under hvert webinar.

Publicure Advokatfirma og DLA Piper

Sondringen mellem varekøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter er på papiret en forholdsvis simpel øvelse. Men papir er en taknemmelig størrelse og de fleste har siddet med udbud, hvor der var tvivl om kategoriseringen.

Kategoriseringen af kontrakter er central for på den ene side at sikre overholdelse af udbudspligt og på den anden side ikke overregulere ved at sende ikke udbudspligtige kontrakter i EU-udbud med deraf følgende transaktionsomkostninger.

På webinaret gennemgås de retlige rammer for kategorisering krydret med praktiske tips og tricks.

Publicure Advokatfirma og DLA Piper

Der sker noget uventet: Leverandøren svigter, forudsætningerne ændres.

Hvordan håndterer man som offentlig aftalepart en kontrakt i krise? Kan man skære aftalen til uden ballade med udbudsreglerne? Og er der pligt til at håndhæve sanktioner overfor leverandøren?

På dette 1-times webinar fortæller Nick Bronstein og Mikala Berg Dueholm ud fra deres mangeårige erfaring med konflikthåndtering og -forhandling under overholdelse af den offentligretlige regulering.

Horten

Ordregiver skal i udbudsmaterialet fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen. Det ses, at evalueringen vil blive foretaget af en brugergruppe på baggrund af vareprøver. Spørgsmålet er, hvor præcist og konkret evalueringen af vareprøver skal være beskrevet i udbudsmaterialet? Vi gennemgår brugen af vareprøver som et evalueringskriterium, herunder med henvisning til seneste praksis.

Publicure Advokatfirma

Vi runder snart fjerde kvartal, og det er tid til at se tilbage på klagenævnets og domstolenes udbudspraksis efter IKA Udbudsjura 2023.

To klagenævnsadvokater og en forsker diskuterer de seneste kendelser og domme, samt deres rækkevidde og konkrete betydning for den måde, man laver udbud på.

Publicure Advokatfirma

Priskonkurrencen er skærpet og særligt offentlige tjenesteydelseskontrakter udfordres af aggressiv budkrig. Vi gennemgår betydningen af seneste praksis for ordregivers håndtering af unormalt lave bud og fremlægger praktiske løsningsforslag.

Kromann Reumert

Grønne krav, grønne kontrakter, ESG, bæredygtighed; det kommer i mange afskygninger! Men hvordan omsættes gode (og grønnne) intentioner til kontraktuel regulering?

På dette webinar har vi fokus på håndtering af grøn supply chain management i offentlige kontrakter - både før og efter udbuddet. Formålet med webinaret er at zoome ind og blive klogere på en række kontraktuelle værktøjer, som kan hjælpe ordregivere (men også deres værdikæde) med at fremme brugen af bæredygtighedskrav samt med at holde snor i grønne løfter.

Vi vil på webinaret bl.a. komme ind på:

 • Det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering, og hvad det betyder for leverandørerne
 • Fastlæggelse og udformning af materielle bæredygtighedskrav
 • Identificering af leverandørbetingede bæredygtighedsrisici ved kontraktens opstart og undervejs i kontraktforløbet
 • Opfølgning på bæredygtighedskrav i kontraktens forløb i form af bl.a. rapportering, auditering, mv.
 • Mulige konsekvenser ved misligholdelse af bæredygtighedskrav - de "rette" misligholdelsesbeføjelser

Kromann Reumert

Enhver forberedelse har 'valg af udbudsform' som et element i sig. Udbud med forhandling er en af udbudsformerne, som - ofte - kan bringes i spil uanset ordregivers behov. Eller kan den? Få rammerne og betingelserne for udbud med forhandling på plads, og ikke mindst en praktisk belysning af de (mulige) fordele (og ulemper) udbudsformen giver.

HORTEN

Offentlige anskaffelser kan under visse omstændigheder foretages uden udbud med henvisning til reglerne om inhouse. Vi gennemgår rammerne og betingelserne for, hvornår inhouse bestemmelserne kan finde anvendelse, herunder hvornår der er tale om klassisk inhouse og hvornår der er tale om udvidet inhouse.

DLA Piper

Enhver, der arbejder med offentlige indkøb, bør også have fokus på kontraktbestemmelser. En af de helt centrale kontraktbestemmelser er ansvarsbegrænsninger, hvor ordregiver skal balancere hensynet til egne til interesse med den risiko, der pålægges leverandøren.

På dette webinar gennemgås ansvarsbegrænsninger fra A-Z med fokus på praktisk anvendelse i offentlige kontrakter.

Indhold:

 • Introduktion til ansvarsbegrænsninger i offentlige kontrakter
 • Typer af ansvarsbegrænsninger
 • Fordele og ulemper ved ansvarsbegrænsninger
 • Hvilket niveau bør en ansvarsbegrænsning være på?
 • Fortolkningsprincipper ved uoverensstemmelse
 • Praktiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af ansvarsbegrænsninger og forslag til konkrete formuleringer
 • Kort om force majeure og hard ship klausuler

Publicure Advokatfirma

Det kan være svært at finde den røde tråd, når det kommer til tilladte ændringer under en udbudsprocedure. På dette 1-times webinar forsøger Anders Nørgaard og Nick Bronstein at opstille rettesnore for, hvad der kan ændres, og hvordan det gøres bedst med mindst mulig risiko.

Publicure

Folketinget er på vej med en lovændring til forventet ikrafttræden medio 2023, der vil medføre,

 • at ordregivende myndigheder i forbindelse med udbud pålægges en forpligtelse til at sikre, at udenlandske virksomheder før kontraktindgåelse har tilladelse fra Erhvervsstyrelsen til at påtage sig udførelse af opgaver inden for kritisk infrastruktur m.v. (ændring af Investeringsscreeningsloven), og
 • at ordregivende myndigheder skal indhente Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilladelse, såfremt de ønsker at benytte sig af én af undtagelsesbestemmelserne til indgåelse af aftaler med russiske interesser, der ellers er udelukket fra at få tildelt offentlige kontrakter i henhold til art. 5K i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer (ny bekendtgørelse), og
 • at Klagenævnet for Udbud får hjemmel til at påse overholdelsen af den nye bekendtgørelse (hjemmelsbestemmelse i Klagenævnsloven).

På dette webinar giver advokat og partner Peter Lund Meyer, Publicure og professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet deres bud på, hvordan du skal håndtere EU’s sanktionspakke i fremtiden.

Aarhus Kommune, Kredsløb og plastindustrien

Det er et spørgsmål, der er relevant for mange – rigtig mange. Faktisk alle dem, der skal udbyde områder der indeholder plast. Da Aarhus Kommune stillede spørgsmålet for et par år siden, blev de bekræftet i, at der ikke fandtes et sted, hvor dette fremgik. Derfor blev de (AAK, Kredsløb og Plastindustrien) enige om, at der skulle udarbejdes en vejledning i plast.

I starten af 2023 blev en reviderede udgave af vejledningen lanceret, så den nu også indeholder viden om cirkulær økonomi og affaldssortering.

Vejledningen er nomineret til årets plastpris 2023.

På dette webinar får du muligheden for, at høre mere om vejledningen om plast når AAK, Kredsløb og Plastindustrien stiller op og deler ud af deres viden og erfaringer i arbejdet med vejledningen.

Du kan se vejledningen her.

PUBLICURE

Udbuddet blev forsinket, leverandøren gik konkurs, der er ikke ressourcer til genudbuddet, klagesagen gik ordregiver imod:

Midlertidige aftaler, som skal sikre leverancesikkerhed i en mellemperiode, fylder tiltagende mere på IKA-hotline og i klagenævnets praksis.

Over 60 minutter gennemgår advokat Anders Nørgaard og advokat Nick Bronstein de strategiske muligheder og risici, som ordregiver bør kende, når nødkontrakten overvejes.

Der tages blandt andet afsæt i nylig (og kommende) praksis om spørgsmålet, som må betragtes som uomgængeligt i en usikker tid med knappe udbudsressourcer.

Kromann Reumert

En evigt tilbagevendende praktisk udfordring er den ansøgning eller det tilbud, der lige mangler en oplysning, formulerer en besvarelse på anden måde end forventet eller i sit indhold giver en uklarhed. Skal, kan eller bør man undersøge forholdet nærmere. Skal, kan eller bør man indlede en afklaring og/eller en berigtigelse. Og hvor går grænsen før det bliver en art (ulovlig) forhandling?

Publicure

Kommunerne skal inden udgangen af 2024 være på plads med ladestanderkapacitet i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen.

Er du endnu ikke helt på plads med aftaler med operatører, vil vi på dette webinar dele erfaringer med gennemførsel af ladestanderudbud. 

HORTEN

IT-udbud er en kompliceret størrelse, der kræver indgående kendskab til både udbuds- og IT-rettens verden. På webinaret sættes der fokus på valg af udbudsstrategi, udarbejdelse af kravsspecifikation og særlige opmærksomhedspunkter i IT-kontrakten.

Publicure

Elektroniske auktioner anvendes vidt og bredt i det private erhvervsliv, og udbudsreglerne har givet ordregivere adgang hertil siden 2004.

Alligevel forsømmer mange at udnytte E-auktioner, og det er en skam: Tit kan E-auktion være en prispresser – og ofte et godt alternativ til forhandlingsudbud – og de moderne elektroniske udbudsværktøjers auktionsmoduler er ikke længere en hindring, uanset kreativiteten.

Hør mere om E-auktioner på dette 1 times webinar, hvor PUBLICURE Advokatfirma v/Nick Bronstein og Anders Nørgaard, samt MERCELL gennemgår de retlige og praktiske rammer, herunder auktionsegnede anskaffelser og råd til optimal, gnidningsfri gennemførelse.

Kromann Reumert

Klagenævnet for Udbud har afsagt de første kendelser omkring håndteringen af self-cleaning. Og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vi med 2022-ændringerne i udbudsloven fået en særlig, vejledende enhed rettet mod self-cleaning.

Med afsæt i en praktisk tilgang fokuserer dette webinar på, hvordan ordregiver skal forholde sig til en virksomhed, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, og derfor skal self-cleanes for at kunne blive tildelt en offentlig kontrakt eller rammeaftale.

HORTEN

Ordregiver har en naturlig interesse i at sikre, at der ikke indgås kontrakter med virksomheder, der har begået alvorlige lovovertrædelser, er under konkurs mv. Udbudsloven indeholder regler for, hvornår en ordregiver skal eller kan udelukke en virksomhed fra at få tildelt en offentlig kontrakt. Hør mere om ordregiveres mulighed for at anvende de frivillige udelukkelsesgrunde, som kan være med til at sikre, at virksomheden er i stand til at udføre opgaven.

Publicure Advokatforma

2022 har været begivenhedsrig, også i udbudsverdenen: En ændringslov blev det til, mens klagenævnet for udbud ikke lå på den lade side

Log på den 11. januar 2023, fra kl. 10 – 11.00, hvor advokaterne Nick Bronstein og Anders Nørgaard Jensen, samt professor Michael Steinicke taler tendenser i udbudsklageåret, der gik, og den vigtigste viden, ordregivere og leverandører bør tage med sig i 2023.

Log ind for at se optagelsen og høre podcasten.

Webinar afholdt i 2022, er gratis for IKAs medlemmer. Log ind for at hente optagelserne eller høre Podcast-versionen under hvert webinar.

Kromann Reumert

En udvælgelsesproces kan bruges mere konstruktivt og proaktivt end 'bare' at sikre egnede leverandører og leverandører med 'sammenlignelige referencer'.

Kan man f.eks. i stedet operere med at finde 'det bedste konkurrencefelt'? Eller kan man arbejde med dokumenterede eller kvalificerede kundeudtalelser - måske endda foretage interviews? Hvordan kan man måske vinkle sine udvælgelseskriterier og beskrivelseskrav til f.eks. en reference, så man får en - reelt eller mere - egnet leverandør? Og hvordan bruger man berigtigelsesmuligheder og begrundelsespligten konstruktivt?

Publicure Advokatfirma

På overfladen er der ikke meget at elske ved udbudsbekendtgørelsen:

Det livstrætte layout, de ikke altid meningsgivende overskrifter og klagenævnets og EU-Domstolens omskiftelige praksis bidrager ikke til at gøre udbuddets offentliggørelsesdato til den festdag, den ellers fortjener.

Men det skal være slut nu:

På dette 90 minutters webinar gennemgår vi de dele af udbudsbekendtgørelsen, som ud fra et praktisk perspektiv giver ordregivere de allerstørste hovedpiner, blandt andet oplysningerne om ordregiver, egnethedsvurderingen, og aftalens omfang.

HORTEN

Sideordnede udbud og alternative tilbud kan i mange tilfælde give rigtig god mening. Ikke mindst når bæredygtighed skal indgå i et udbud, men hvor der samtidig er et ønske om at kunne synliggøre økonomien forbundet med forskellige løsninger. På dette webinar ser på bl.a.:

 • Forskellen mellem sideordnet udbud og alternative tilbud
 • Fremgangsmåden ved evalueringen af tilbuddene
 • Fordele og ulemper – og konkrete eksempler på brug

Publicure

Den 12. oktober 2022 sætter professor Michael Steinicke, advokat Nick Bronstein og advokat Anders Nørgaard Jensen hinanden igen stævne i liggestolene og diskuterer nyeste praksis fra klagenævn og domstole.

Glæd dig til 60 – 90 minutters koncentreret gennemgang af sagernes væsentligste pointer serveret med angrebsvinkler fra praktisk, strategisk og juridisk-teoretisk hold. 

Kromann Reumert

Gennem hele 2021 - og måske også længere tilbage - har der været et massivt fokus om og hvordan det offentlige Danmark kan bruge sine indkøbsmuskler til at understøtte en grøn eller bæredygtig indkøbsagenda.

Vi tager temperaturen på, hvordan det er gået i 2021 (og 2022!), og stiller skarpt på, hvordan offentlige myndigheder kan skærpe fokus på 'klimaunderstøttende indkøb'. Dermed vil fokus ikke bare være på at købe grønt; men at købe klimarigtigt. OG naturligvis hvordan et indkøb/udbud kan understøtte dette.

Publicure

På dette IKA webinar dykker vi fokuseret ned i forståelsen af decentrale enheder: Hvad er det for en størrelse i udbudsretlig forstand, hvad betyder det for udbudspligten, og hvad skal man som ordregiver være opmærksom på, hvis man undlader udbud med begrundelsen, at der er tale om decentral enhed?

Webinaret kommer også ind på, hvad decentrale indkøb betyder for den centrale indkøbsfunktion, og om den decentrale enhed stadig kan være med på visse fælles indkøbsaftaler.

HORTEN

Hvem tilhører en reference? hvordan afgrænses ”udført” mest hensigtsmæssigt? skal ordregiver føre kontrol med referencer – og hvordan? kan ordregiver indhente og bruge udtalelser om tilfredsstillende udførelse af en referenceopgave?

Disse spørgsmål (plus det løse) besvarer vi på dette webinar, hvor vi igen sætter fokus på et af de emner, som volder både tilbudsgivere og ordregiver flest kvaler. 

PUBLICURE

Ændringsloven til udbudsreglerne står for døren.

Hvad betyder ændringerne i praksis?

Er det nu også rigtigt, at der åbnes for flere forhandlingsudbud, nu også med klagenævnets nylige praksis i mente?

Bliver tilværelsen sværere for ordregiver, som nu forpligtes til at vurdere, om en erhvervsmæssig fejl skal betyde udelukkelse?

Og hvad med pligten til at forelægge selfcleaning-dokumentation for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vil denne i praksis betyde af- eller belastning for myndighederne, også i lyset af de forlængede udelukkelsesperioder?

Tilmeld dig dette IKA Webinar, hvor professor Michael Steinicke, samt advokaterne Nick Bronstein og Anders Nørgaard Jensen gennemgår og diskuterer reglerne og deres praktiske betydning for udbud i Danmark.

Kromann Reumert

På dette webinar tager vi jer gennem de allermest spændende kendelser fra Klagenævnet for Udbud den seneste tid.

Vi vil fokusere på kendelser, der i deres juridiske indhold har en betydelig praksis betydning, og vi vil - så vidt muligt - perspektivere nævnets præmisser over i "do and don't".

Horten

Rammeaftaler og tildelingsmodeller på rammeaftaler fylder rigtig meget i disse år.

På dette webinar ser vi på:

 • Mulige tildelingsmodeller på rammeaftaler
 • Valg af tildelingsmodel – fordele og ulemper
 • Udvalgte problemstillinger: Forskellige tildelingsmodeller på samme rammeaftale, "spring" i kaskade baseret på skøn, dokumentation for træk/tildeling på rammeaftale

PUBLICURE

Hvordan håndterer ordregiver mistanke om konkurrencebegrænsende aftaler mellem flere deltagere? Hvad skal der til, før mistanken udløser undersøgelsespligt? Og hvor meget skal der til, før ordregiver skal afvise?

På dette Webinar gennemgår PUBLICURE rammerne for udelukkelse og karteller ud fra en praktisk/juridisk angrebsvinkel baseret på kontorets egne erfaringer i udbud og klagesager.

Publicure

COVID-19, stigende inflation, råstofmangel og krigen i Ukraine påvirker alle dynamikkerne i offentlige kontrakter. Særligt mødes mange offentlige indkøbere af varslinger om prisstigninger.

På dette webinar gennemgår vi de centrale rammer for prisregulering af vare- og tjenesteydelseskontrakter og giver råd om, hvordan en myndighed bedst gebærder sig overfor leverandøren, som efterspørger prisregulering. Endelig ser vi på, hvordan ordregiver kan håndtere problemstillingen i sit udbudsmateriale.

Kromann Reumert

En gang skulle man have en saglig grund til at aflyse et udbud. Så måtte man ikke have en usaglig grund. Og i hvert fald viste det sig altid, at en klage over et aflyst udbud ikke førte til andet end en kendelse, hvor påstanden ikke blev taget til følge.2021 viste en ny og vigtig udvikling i praksis på dét spørgsmål.

På dette webinar kigger vi nærmere på, om praksis er på vej til, at man igen skal have en saglig grund? Vi ser også på aflysningsgrunde, der kan berettige til en aflysning. Vi ser på grunde, som nok ikke er så robuste. Og vi ser på konsekvenserne, hvis en aflysning nu bliver underkendt i en klagesag.

Publicure

Hvad gælder for koncessionsaftaler? Hvornår kan de anvendes, og hvordan foregår proceduren? Der ligger et utappet potentiale i koncessionsaftalerne, og på dette webinar gennemgår PUBLICURE de retlige rammer og den praktiske anvendelse af koncessionsdirektivets bestemmelser.

HORTEN

Virksomhedsoverdragelse i udbud kan give de fleste udbudsaktører (mere end) et par hovedbrud. På dette webinar forsøger vi at besvare nogle af de i praksis hyppigst forekomne spørgsmål, herunder:

 • Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse
 • Kan en ordregiver kræve virksomhedsoverdragelse som aftalevilkår
 • Krav til oplysninger i udbudsgrundlaget
 • Vigtigste kontraktvilkår, når der sker virksomhedsoverdragelse

Et IKA Webinar er et onlinekursus, som bliver transmitteret direkte fra indlægssholderen.

Som deltager ser du webinaret på egen computer, smartphone eller table, hvor det passer dig. Du sidder altså ikke fysisk i undervisningslokalet.

Der er ingen krav om aktiv deltagelse under webinaret. Dog har du mulighed for løbende at stille spørgsmål til indlægsholderne via en chat-funktion.

Webinaret kan også ses, efter det er blevet afholdt. Alle deltagere modtager et link med optagelsen.

Det er gratis for alle IKAs medlemmer at deltage. Er du ikke medlem af IKA, kan du ikke deltage.

Læs mere om medlemskab.

For at se et IKA Webinar kræves det, at du har adgang til internettet og en computer med en browser (alle styresystemer er understøttet), tablet eller en smartphone.

Vi transmitterer vores webinarer via systemet GoToWebinar, hvilket betyder, at du kan se dem, uanset om du bruger pc, Mac, tablet, smartphone osv..

Vi anbefaler dog, at du bruger en computer med et tastatur, hvis du ønsker at stille spørgsmål via chatfunktionen under webinaret.

Ca. 1 time inden afholdelse af webinaret, vil vi sende dig et link til at registrere din deltagelse på webinaret. Herefter modtager du et link, som du skal logge på, når webinaret starter.

Linket modtager du på den e-mail, som du angivet ved din tilmelding til webinaret.

Ja.

Har du deltaget på/været tilmeldt et webinar, vil du efterfølgende få tilsendt et link, hvorfra du kan afspille webinaret, alle de gange du har lyst.

Har du spørgsmål, som du ikke fandt svar på her, er du velkommen til at kontakte IKA sekretariatet på ika@slet-dette.ika.dk.