Advokater fra Bird&Bird har kommenteret på nogle af kendelserne fra Klagenævnet for Udbud.

Se kommentarerne herunder.

Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald.

Den 4. marts 2024 blev der afsagt kendelse i sagen Otis A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S. Der var i sagen tale om et større offentligt udbud af servicering, reparation og kontrol af elevatorer. Klager var eksisterende leverandør, som fik sit navn offentliggjort i forbindelse med spørgsmål og svar.

Af partner, Thomas Thorup Larsen og senior associate, Maria Matzen

Læs kendelsen

Ændringsbekendtgørelse kan ikke erstatte udbudsbekendtgørelse

Klagenævnet for Udbud underkender i en kendelse af 10. januar 2024 fremgangsmåden hos en ordregiver, der ved ændring af et mindstekrav til tilbudsgivernes egnethed havde valgt at annoncere denne ved en ændringsbekendtgørelse frem for at annullere og genudbyde.

Af associate, Simon Haugaard og partner Thomas Thorup Larsen

Læs kendelsen

Klagenævn tager stilling til, hvornår et regnskabsår er disponibelt

Klagenævnet for Udbud afsagde den 21. september 2023 kendelse i en sag med stor praktisk betydning for både ordregivende myndigheder og tilbudsgivere. Sagen angår spørgsmålet om, på hvilket tidspunkt et regnskabsår bliver disponibelt og dermed skal anvendes som dokumentation over for en ordregiver, der stiller krav til tilbudsgiveres seneste økonomiske nøgletal.

Læs kendelsen

Mindstekrav i fornødent omfang

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af den 22. august 2023 udtalt sig om opfyldelsen og egnetheden af et mindstekrav, hvor der var tilføjet et element af valgfrihed i opfyldelsen for tilbudsgiverne i forhold til deres konkret tilbudte løsning.

Læs kendelsen

Kontraktværdi var ansat for lavt – indgåede kontrakter for 4 år erklæres for uden virkning

Den 12. maj 2023 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse, hvori de erklærede Køge Kommunes direkte tildeling af to kontrakter vedrørende en indkøbsordning af dagligvarer til borgere for uden virkning. Kontrakterne var indgået uden udbud, da kommunen havde skønnet, at kontraktværdien var under tærskelværdien.

Af partner Thomas Thorup Larsen

Læs kendelsen

Klagenævnets flertal finder ikke, at SKI havde efterlevet sin pligt til at undersøge indholdet af det vindende tilbud inden kontraktunderskrivelsen

Klagenævnet for Udbud har annulleret tildelingsbeslutningerne på SKI’s rammeaftale vedrørende computere og it-tilbehør til administrativt brug og skolebrug som følge af ukonditionsmæssighed i det vindende tilbud.

Af partner Thomas Thorup Larsen og legal advisor Rita Sulumova

Læs kendelsen

Ordregiver idømt ”bøde” på 840.000 kr. på grund af ulovlig direkte tildeling

klagenævnet for Udbud pålagde Herlev Kommune en økonomisk sanktion samt erklærede kontrakten for uden virkning, idet betingelserne for anvendelsen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse efter udbudslovens § 80, stk. 5 ikke var opfyldt.

Af legal advisor Rita Sulumova og counsel Mikkel Taanum

Læs kendelsen

Krav om kompatibilitet med eksisterende it-miljø var sagligt

klagenævnet for Udbud har i kendelse af 22. marts 2023, Filial af Trend Micro Emea Limited mod Region Hovedstaden, truffet afgørelse om, at konkrete krav om kompatibilitet med ordregivers eksisterende it-miljø, herunder navngivne produkter, ikke var i strid med udbudsreglerne, uagtet at kravene i praksis medførte, at der kun kunne leveres produkter fra én bestemt producent. Kendelsen er afgjort ved dissens, hvor det sagkyndige medlem i sagen udtalte, at regionen ikke havde løftet bevisbyrden for, at de angivne krav var sagligt begrundede og proportionale.

Læs kendelsen

Ordregivers henvendelse om mulig konkurrencefordrejning var ikke en afklaring om opfyldelsen af udvælgelseskriterier

Klagenævnet for Udbud har i kendelse af 14. marts 2023, Landis+Gyr mod Andel Holding A/S m.fl., gentaget, at ordregiver i udvælgelsen skal lægge vægt på de oplysninger, som er angivet i ansøgernes beskrivelse af referencer, samt fastslået at en henvendelse til ansøgere om, hvordan de har håndteret risikoen for samordning af tilbud ved virksomhedernes deltagelse på flere ansøgerteams, ikke er at sidestille med indhentelse af supplerende oplysninger vedrørende opfyldelsen af udvælgelseskriterier.

Af partner Thomas Thorup Larsen og legal advisor Rita Sulumova, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

Dokumentation for opfyldelse af standarder var ikke klart beskrevet

klagenævnet for Udbud har i kendelse af 17. januar 2023 slået fast, at en standard fra en sportsorganisation ikke er en standard, omfattet af udbudslovens regler om standarder. En sådan ”uægte standard” kan dog anvendes, men så skal det være klart beskrevet, hvornår dokumentationen for at leve op til standarden er tilstrækkelig.

Af counsel, Mikkel Taanum

Læs kendelsen

Anvendelse af varekurvsmodel i sortimentsudbud er ikke i strid med udbudsloven

Klagenævnet for Udbud har i kendelser af 5. og 6. januar 2023 blåstemplet en evaluering af underkriteriet pris, som indebar, at ikke alle de tilbudte produkter indgik heri, og at det ikke for tilbudsgiverne fra start var klart, hvilke af deres produkter der ville indgå i evalueringen.

Af partner, Thomas Thorup Larsen og associate, Nanna Krabbe

Læs kendelsen

Offentlige udbud - i bæredygtighedens tegn

Der er fornyeligt lavet undersøgelser om brugen af grønne tildelingskriterier i offentlige udbudsforretninger, hvor det fremgår at under 7 % af kommunale udbud fra perioden januar 2021 til september 2022 indeholdt grønne tildelingskriterier. Der er derfor rum for forbedring i jagten på at opnå bæredygtige løsninger.

Af associate, Tina Johansen og partner Peter Dann Jørgensen

Læs kendelsen

Opdelingen af kontrakter må ikke ske med det resultat, at udbuddet udelukkes fra lovens anvendelsesområde, medmindre det er objektivt begrundet

klagenævnet for Udbud har i kendelsen af 20. december 2022 med henvisning til udbudslovens § 30, stk. 2, 1. pkt. slået fast, at en kontrakt ikke må opdeles med det resultat, at udbuddet udelukkes fra lovens anvendelsesområde, medmindre det er objektivt begrundet. Klagenævnet for Udbud har herudover vurderet, at opdelingen af kontrakter skal ske efter en vurdering af, om der er funktionsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem ydelserne.

Af associate Nanna Krabbe og partner Thomas Thorup Larsen

Læs den kommenterede kendelse