Advokater fra Bird&Bird har kommenteret på nogle af kendelserne fra Klagenævnet for Udbud.

Se kommentarerne herunder.

Ulovlig opdeling af anskaffelse ved brug af SKI- rammeaftale

Ordregiveres annullation af miniudbud var ikke i strid med ligebehandlingsprincippet, men den efterfølgende direkte tildeling og opdeling af anskaffelsen var i strid med udbudslovens regler og kontrakten blev derfor erklæret for uden virkning for fremtiden og ordregiver pålagt en økonomisk sanktion.

Af Associate, Cecilie Hald og Associate, Nanna Krabbe

Læs kendelsen

Ligebehandlingsprincippet kan også danne grundlag for udelukkelse med henvisning til mulig konkurrencefordrejning

EU-Domstolen (”Domstolen”) har med dommen i Sag C-416-/21, J. Sch. Omnibusunternehmen og K. Reisen, taget stilling til omfanget af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudsdirektivets artikel 57, stk. 4, 1.afsnit, litra d), samt omfanget af ligebehandlingsprincippet som hindring for, at tilbudsgivere, der udgør en økonomisk enhed tildeles en kontrakt, når de afgiver særskilte tilbud på et udbud.

Af Associate, Alexander Brøchner og Associate Nanna Krabbe

Læs kendelsen

Ny vejledning for grønne udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav i starten af september 2022 en ny vejledning, der har til hensigt at hjælpe offentlige indkøbere på vejen mod ”grønnere” indkøb.

Af Partner Thomas Thorup Larsen og associate Nanna Krabbe

Læs mere

Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vide skøn

lagenævnet for Udbud har i en kendelse af 29. juni 2022 tilsidesat ordregivers vide skøn, idet den pågældende ordregiver havde lavet en konstaterbar fejl i deres kvalitative evaluering, hvor samme forhold havde vægtet forskelligt i henholdsvis det vindende og et af de tabende tilbud.

Læs kendelsen

Ordregiver havde udlignet konkurrencefordelene for eksisterende leverandør

Selvom den vindende tilbudsgiver var eksisterende leverandør til journalsystem, som det udbudte selvbetjeningstilbud skulle integreres med, og selvom klager blev afskåret fra adgang til journalsystems testmiljø inden tilbudsfristens udløb, slog Klagenævnet for Udbud fast, at ordregiver havde iagttaget principperne i § 2.

Læs kendelsen

Retten på Frederiksberg ændrer klagenævnets afgørelse – og dermed praksis om ret til indhentelse af supplerende oplysninger vedrørende mindstekrav

retten på Frederiksberg afsagde den 30. juni 2022 dom i sag om indhentelse af efterfølgende oplysninger om referencearbejde. Retten omgjorde ved dommen Klagenævnet for Udbuds kendelse fra den 29. april 2020.

Af Associate Nanna Krabbe og Partner Thomas Thorup Larsen

Læs kendelsen

Ordregivers vurdering om direkte tildeling var forkert, men undgik ’uden virkning’ ved at have at have udvist ’fornøden omhu’.

Trods en overtrædelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed skulle indgået kontrakt ikke erklæres for ’uden virkning’, da den ordregivende myndighed havde udvist ’fornøden omhu’ i sin brug af profylaksebekendtgørelse. Kendelsen giver indsigt i den omhyggelighed og saglighed, som en ordregiver bør udvise, hvis denne er i tvivl om lovligheden af en direkte tildeling.

Af partner Thomas Thorup Larsen og associate Maria Matzen

Læs kendelsen

De vedtagne ændringer til udbudsloven

ovforslag til ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven er nu endeligt vedtaget. Bird & Bird afholdte i den forbindelse et gratis seminar, hvor der blev kigget nærmere på disse ændringer og deres betydning for såvel tilbudsgivere som ordregivere.

Af Associate Celine Kirkelund Opstrup og counsel Mikkel Taanum

Læs kendelsen

Manglende anslået mængde eller anslået værdi for ydelserne under rammeaftalen medførte annullation

Klagenævnet for Udbud pålagde Øresundsbro Konsortiet I/S at annullere tildelingsbeslutningen, da udbudsbekendtgørelsen ikke indeholdt oplysninger om den anslåede mængde eller den anslåede værdi af de tjenesteydelser, der skulle leveres i henhold til rammeaftalen.

Læs kendelsen

Udbudslovens pligt til forhåndsoplysning om evalueringsmodel gælder ikke for udbud under light-regimet

klagenævnet for Udbud fastholder, at ordregiver under light-regimet alene er forpligtet til at fastlægge en procedure, der overholder den almindelige regel om ligebehandling og gennemsigtighed. Herudover accepterede Klagenævnet for udbud en betydelig forskel mellem rammeaftalens forventede og maksimale mængder.

Af associate Chris Bruus Christensen og associate Maria Matzen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

Ordregiver var ikke forpligtet til at lade tilbudsgiver supplere, præcisere eller fuldstændiggøre sit tilbud

Tilbudsgiver havde vedlagt en reference fra en anden enhed og opfyldte derfor ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver klagede over ikke at have haft mulighed for at supplere sit tilbud, men klagenævnet slog fast at ordregiver efter § 159, stk. 5, ikke er forpligtet til at anmode om sådanne supplerende oplysninger.

Af partner Thomas Thorup Larsen og associate Celine Kirkelund Opstrup, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

Bæredygtige underkriterier skærper konkurrencen – så brug dem

Den klare fordel ved at inddrage bæredygtige hensyn som et konkurrenceparameter i et underkriterium til tildelingskriteriet er, at ordregiver åbner for at lade virksomhederne konkurrere om at afgive det bedst mulige tilbud med forskellige niveauer af bæredygtige hensyn uden udelukkelse som følge af mindstekrav.

Af associate Chris Bruus Christensen og associate Louise Jacobsen

Læs kendelsen

Gå i dialog med markedet om udfordringer ved blandt andet prisstigninger og forsyningsmangel i krisetider

  1. Voldsomme prisstigninger på produkter og råvarer samt generel forsyningsmangel og lange leveringstider er blot nogle af de udfordringer, som tilbudsgivere og ordregivere står overfor i disse dage. De helt rigtige løsninger synes svære at finde, men udbudslovens mulighed for afholdelse af markedsdialog er en del af nøglen.

Af partner, Peter Dann Jørgensen og partner, Thomas Thorup Larsen

Læs kendelsen

Udkast til lovforslag til ændring af udbudsloven er nu sendt i høring

Ved vedtagelsen af udbudsloven i 2015 blev det besluttet, at loven skulle evalueres i 2020. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde derfor i maj 2021 en faglig evaluering af udbudsloven gennemført i tæt dialog med interessenter på udbudsområdet. Regeringen har nu udarbejdet et udkast til lovforslag til ændring af udbudsloven med udgangspunkt i denne evaluering, samt en række øvrige udfordringer af generel samfundsmæssig karakter.

Af associate, Celine Kirkelund Opstrup og counsel Mikkel Taanum

https://www.twobirds.com/da/our-lawyers/c/celine-kirkelund-opstrup

Læs kendelsen

Ordregiver skal være opmærksom på reglerne i den stadig nye investeringsscreeningslov

Investeringsscreeningsloven kan byde på uventede komplikationer i udbudsprocessen, hvis ikke der tages højde for den i det indledende arbejde.

Af counsel, Mikkel Taanum

Læs den kommenterede kendelse

Miljømærker letter ordregivers dokumentationsbyrde i det bæredygtige indkøb

Brug af miljømærker i udbud fjerner en stor del af den byrde, der ellers er forbundet med ordregivers vurdering af hvilke produkter eller løsninger, der er de mest bæredygtige i et konkret udbud.

Af associate Chris Bruus Christensen og associate Louise Jacobsen

Læs kendelsen

En ordregivers begrundelse for annullation af udbud skal være rigtig

Klagenævnet for Udbud har i en sjælden kendelse tilsidesat en ordregivers annullation af et udbud, da nævnet fandt, at den anførte begrundelse for annullationen af udbuddet ikke kunne være den reelle.

Læs kendelsen

Digitaliseringen i den offentlige sektor kræver brug af SaaS løsninger – derfor skal udbudsprocesserne tage hånd om udfordringerne ved denne leveranceform.

SaaS-ydelser adskiller sig fra traditionelle it-ydelser ved at være mere standardiserede ydelser, og ved at leveringsvilkårene som udgangspunkt ikke er til forhandling. Dette udfordrer den almindelige udbudsforretning, hvor ordregiver typisk udarbejder en detaljeret kravspecifikation med mindstekrav til leverandørens serviceniveauer og en række konkurrerbare krav.

Af associate Tina Johansen og partner Peter Dann Jørgensen

Læs kendelsen

Ændring af kravspecifikation udgjorde en ændring af et grundlæggende element

Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 15. oktober 2021, Verdo Teknik A/S mod Københavns Kommune, bekræftet sædvanlig praksis om, at en ændring af mindstekrav som udgangspunkt udgør en ændring af grundlæggende elementer, der kræver genudbud.

Af Partner Thomas Thorup Larsen og Associate Celine Kirkelund Opstrup

Læs kendelsen

Det svære forhold mellem konkurrence- og udbudsretten

I en artikel udgivet i Bird & Birds internationale konkurrenceretlige nyhedsbrev, Competitive Edge, diskuterer Janneke Kohlen, Partner i Bird & Bird Holland, og Bróna Heenan, advokat i Bird & Bird Belgien, nogle af de situationer, hvor de to retsområder afviger fra hinanden, og hvad juridiske rådgivere, advokater og virksomheder i den forbindelse skal være opmærksomme på.

Af Partner Thomas Thorup Larsen og Associate Celine Kirkelund Opstrup

Læs kendelsen

Bæredygtige egnetheds- og udvælgelseskriterier skarpvinkler den bæredygtige udbudsproces fra start

Et vellykket bæredygtigt udbud kræver, at ordregiver tegner et klart billede af sine behov og prioriteringer. Den tegning starter allerede ved formuleringen af egnetheds- og udvælgelseskriterierne. Ordregiver bør bruge dette til at få målrettet processen fra start og få siet ansøgere fra, som ikke er de bedst egnede til at udføre den konkrete anskaffelse bæredygtigt.

Af Partner, Peter Dann Jørgensen og Associate, Chris Bruus Christensen

Læs kendelsen

Klagenævnet for Udbud blåstempler bred adgang til involvering af tilbudsgivere i forberedelsen af et udbud

Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud er med til at fastsætte rammerne for økonomiske aktørers deltagelse i forberedelsen af et konkret udbud. I kendelsen kunne en økonomisk aktør, der havde været involveret i et længere udviklingssamarbejde med ordregiver forud for udbuddet, godt deltage i den senere udbudsproces om samme anskaffelse.

Af Associate, Chris Bruus Christensen og Counsel, Mikkel Taanum

Læs kendelsen

Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse

 

Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 26. august 2021, HydroCharting ApS mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, vurderet, at en kontrakt havde klar grænseoverskridende karakter, hvorfor ordregivers påstand om afvisning blev tilsidesat. Klagenævnet lagde bl.a. vægt på ordregivers egen angivelse herom samt manglende notat om den foretagne vurdering.

Af Associate, Louise Jacobsen og Partner Thomas Thorup Larsen

Læs kendelsen

Tilbud med en pris lavere end den i udbudsmaterialet krævede minimum kunne afvises som ukonditionsmæssigt

Klagers endelige tilbud blev afvist som ukonditionsmæssigt, idet den tilbudte pris lå under det i udbudsmaterialet krævede minimum. Klager fik ikke medhold i sin påstand om, at evalueringsmodellen var konkret uegnet.

Af Counsel Mikkel Taanum og associate Celine Kirkelund Opstrup

Læs mere

Klagenævnet tilsidesætter Ordregivers skøn og pålægger Ordregiver at betale erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse til forbigået tilbudsgiver

Ordregiver afviste klagers tilbud som unormalt lavt, hvilket efter klagenævnets opfattelse, var uberettiget. Ordregiver pålægges derfor at betale positiv opfyldelsesinteresse på 450.000 kr. til klager.

Af associate Sofie Kaae Antonisen og associate Celine Kirkelund Opstrup

Læs kendelsen

EU-Domstolen har skabt yderligere klarhed om retstilstanden ved udbud af rammeaftaler

EU-Domstolens besvarelse af en række præjudicielle spørgsmål fra Klagenævnet for Udbud har slået fast, at en ordregiver i udbud af rammeaftaler er forpligtet til at angive såvel den anslåede mængde eller værdi som den maksimale mængde eller værdi i udbudsbekendtgørelsen.

Læs kendelsen

Bemærkninger til tidsplan var ikke et forbehold for et grundlæggende element i et udbudsmateriale

Det vindende tilbuds nærmere beskrivelse af risici og tilknyttede mitigerende handlinger kunne ikke anses for at udgøre et forbehold for tidsplanen, idet det var inddraget som en del af tilbuddets planlægning af ydelsen.

Af Associate Chris Bruus Christensen og Partner Thomas Thorup Larsen

Læs kendelsen

I maj 2020 udbød Aarhus Kommune (”Ordregiver”) en kontrakt på opgaven som operatør for Internet Week Denmark (”IWDK”) i årene 2021-2024. Udbuddet blev gennemført efter light-regimet i udbudslovens afsnit III.

Af Associate Chris Bruus Christensen og Associate Mikkel Taanum

Læs kendelsen

Salg af udbuds- og regionsklinikker var ikke udbudspligtigt

Klagenævnet behandlede spørgsmålet om, hvorvidt Region Nordjylland i forbindelse med salg af 5 ydernumre havde tilsidesat sin forpligtelse til at gennemføre et udbud efter light-regimet i udbudslovens afsnit III.

Af Associate Chris Bruus Christensen, Partner Thomas Thorup Larsen og Associate Celine Kirkelund Opstrup

Læs kendelsen

Ordregivers annullation af en udbudsproces skal være reel og sagligt funderet

Klagenævnet for udbud har i en sjælden kendelse vurderet kravet om, at en begrundelse for en annullation af et udbud skal være saglig. Klagenævnet tog også stilling til brugen af udbudslovens bestemmelse om indkøb uden udbud ved tvingende grunde.

Læs kendelsen

KLAGENÆVNET GODKENDER EN VARIANT AF SIDEORDNEDE TILBUD

Klagenævnet godkender model, hvorefter en ordregiver med den passende forudgående gennemsigtighed i evaluering lovligt kunne sammenligne priserne på to forskellige typer af kaffe.

Af Associate Chris Bruus Christensen, Associate Celine Kirkelund Opstrup og Partner Thomas Thorup Larsen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

DEN TREDJE KENDELSE I TRÆK, DER UNDERKENDER EN DIREKTE TILDELING PÅ SKI’S RAMMEAFTALE 02.19 (SAAS)

Klagenævnet for udbud har i kendelse af 12. marts 2021, Assemble A/S mod Sorø Kommune, taget stilling til, hvorvidt en kommune handlede i strid med udbudslovens § 2, stk. 2, ved at foretage en direkte tildeling under SKI’s rammeaftale om Software as a Service (SaaS) Cloud løsninger til KMD A/S, uagtet at kommunen havde forsøgt at følge anvisningerne i vejledningen fra SKI til træk på rammeaftalen.

Af Associate Mikkel Taanum, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Læs kendelsen

KOMMUNALE ORDREGIVERE BØR VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ OVERGANGEN TIL NYE KRAV TIL AFFALDSSORTERING MED EFFEKT PER 1. JULI 2021

Dom fra Retten i Lyngby har kastet lys på en række forhold, som kommunale ordregivere kan overveje i forbindelse med ikrafttræden af ny politisk aftale om affaldssortering.

Af partner, Thomas Thorup Larsen og associate, Chris Bruus Christensen

Læs kendelsen

GRÆNSER FOR FLEKSIBILITET VED MINIUDBUD PÅ SKI 02.19 – SAAS CLOUD

Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 17. februar 2021, Systematic A/S mod Greve, Holbæk, Ringsted, Køge, Vordingborg, Kalundborg, Roskilde, Næstved, Guldborgsund, Lejre og Slagelse Kommune, annulleret et miniudbud baseret på SKI-rammeaftalen 02-19, da Kommunerne havde baseret miniudbuddet på nye vilkår i strid med udbudslovens § 100.

Af associate, Sofie Kaae Antonisen og associate, Mikkel Taanum

Læs kendelsen

OFFENTLIGE ORDREGIVERE ER FORPLIGTET TIL AT UDELUKKE TILBUDSKONSTELLATIONER, SOM VURDERES AT STRIDE IMOD KONKURRENCELOVGIVNINGEN

Klagenævnet for Udbud har med sin kendelse af 11. januar 2021, Peak Consulting Group A/S mod Skatteministeriet v/Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, taget stilling til sin kompetence til at behandle overtrædelser af konkurrencereglerne, når den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 ikke er tilvalgt.

Af partner, Thomas Thorup Larsen, partner, Morten Nissen, associate, Alexander Brøchner og trainee associate, Chris Bruus Christensen

Læs kendelsen

SKI’S TILDELINGSMODEL UDGJORDE ULOVLIG FORHANDLING AF TILBUDSPRISER

Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af 14. januar 2021, Audio Visionary Music A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, taget stilling til, om anvendelse af en tildelingsmodel, der giver ikke-vindende tilbudsgivere mulighed for at ændre sine tilbudspriser efter tilbudsfristens udløb og blive tildelt en kontrakt, har karakter af ulovlig forhandling. 

Af associate, Sofie Kaae Antonisen

Læs kendelsen