I samarbejde med forskellige advokatvirksomheder tilbyder IKA webinarer, som tager udgangspunkt i højaktuelle, udbudsretlige emner, typisk af 1 times varighed.

Du skal være medlem af IKA for at deltage i IKAs webinarer. Det er gratis at deltage i webinar i 2021, når du er medlem.

Alle IKAs webinarudgives også som Podcast, så du kan lytte til dem, når du er på farten.
Du kan lytte til afsnittene i din favorit Podcast app, hvor du finde os ved at søge efter "IKA Foreningen". Du kan også følge IKA i din Podcast-app, så får du besked som en af de første, når vi udgiver et nyt afsnit.

Afholdte webinar

Webinar afholdt i 2021, er gratis for IKAs medlemmer. Log ind for at hente optagelserne eller høre Podcast-versionen under hvert webinar.

Kromann Reumert

De sidste par år har konkurrenceretten sat nye standarder for lovligt konsortiesamarbejde, hele vejen til Højesteret. Og nu har Klagenævnet i en række sager skulle forhold sig til problemstillingen. Hvad gælder, hvis den samme aktør har meldt sig på to tilbudsgiverteams? Hvad gælder, hvis to koncernrelaterede selskaber deltager i samme udbud? Og hvad hvis to konkurrenter går sammen om at afgive et bud? Og hvad skal ordregiver gøre det ved?

På dette webinar vil vi fokusere på 'det grus i maskineriet', som kan opstå hos ordregiver, når konkurrenceretten skaber en særlig vinkel på ligebehandlingsprincippet.

PUBLICURE

Den 5. oktober 2021 sætter professor Michael Steinicke, advokat Nick Bronstein og advokat Anders Nørgaard Jensen hinanden stævne i liggestolene og diskuterer nyeste praksis fra klagenævn og domstole.

Glæd dig til 60-90 minutters koncentreret gennemgang af sagernes væsentligste pointer serveret med angrebsvinkler fra praktisk, strategisk og juridisk-teoretisk hold.

Vær med, når IKA og Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS), varmer op til IKA Årskonference 2021 med et webinar om bæredygtige offentlige indkøb.

Der tales meget om bæredygtige og grønne indkøb og af gode grunde. Den offentlige sektor køber varer, tjenesteydelser og anlægsopgaver for 380 mia. kroner årligt. Skal Danmark nå den ambitiøse målsætning om at reducere CO2-forbruget med 70% i 2030, spiller de offentlige indkøb en nøglerolle.

Men hvor meget købes der bæredygtigt ind i dag? Hvordan bruges miljø- og klimakriterier i tildelingen af offentlige kontrakter ud fra samtlige offentlige udbud i 2021, herunder tildelingskriterier, kravspecifikationer, kontraktudkast osv.

Og hvad siger de nyeste tal fra forskningen om brugen af grønne og bæredygtige indkøb i Danmark? Hvor ofte indgår miljø- og bæredygtighedskriterier, hvordan formulerer ordregiverne det, hvor ofte er det et kriterie og hvor meget vægter det ?
Yderligere vil webinaret fremlægge praksis for data og ledelsesinformation - hvordan får vi dataen til at blive den gode fortælling? Hvordan kan tallene understøtte den nødvendige information på flere niveauer? 

Webinaret sætter fokus på disse centrale spørgsmål gennem tre spændende oplæg efterfulgt af mulighed for spørgsmål og svar med oplægsholderne.

Bech-Bruun

EU-domstolens dom i Simonsen & Weel sagen og dens betydning for indgåede rammeaftaler, verserende udbud og kommende udbud af rammeaftaler, har været vidt drøftet. Spørgsmålene er mange:

 • Hvordan skal ordregiver fremadrettet angive værdien ved udbud af rammeaftaler?
 • Kan ordregiver forsat anvende sine eksisterende rammeaftaler, selvom aftalen ikke indeholder en maksimum værdi?
 • Hvad sker der, hvis ordregiver køber ind udover en maksimal værdi?
 • Er leverandøren forpligtet til at levere udover den angivne maksimale værdi?
 • Kan ordregiver opsige sine eksisterende aftaler med henvisning til dommen?
 • Skal ordregiver annullere igangværende udbud, hvis den maksimale og/eller anslåede værdi ikke er angivet?
 • Hvad sker der, hvis ordregiver ikke annullere et udbud, hvor den maksimale og/ eller anslåede værdi ikke er angivet?

HORTEN

På dette webinar ser vi på de retlige og praktiske rammer for afgivelse og evaluering af kontrolbud. Vi kommer bl.a. omkring følgende:

 • Hvornår gælder kontrolbudsbekendtgørelsen – og er der alternativer?
 • Gode råd til den praktiske adskillelse mellem kontrolbud og evalueringsgruppe
 • Særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med udbudsprocessen, når der afgives kontrolbud
 • Annullation – med og uden kontrolbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann

EU-domstolen har den 17. juni afsagt dom i den sag om rammeaftaler og maksimalværdi, som det danske Klagenævnet for Udbud havde forelagt præjudicielt for domstolen. Med dommen i Simonsen & Weel sagen fastholder EU-domstolen i vid udstrækning den kurs, der blev sat med dommen i Autoritá-sagen tilbage i 2018 – dog med en række nuancer.

På dette ekstra webinar, der tilbydes eksklusivt til IKAs medlemmer, går Rasmus Horskjær Nielsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Martin Stæhr fra advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann helt tæt på EU-dommen og udlægger dommens praktiske konsekvenser for IKAs medlemmer.

Der er tale om et kort og kontant 1 times webinar, hvor der uden omsvøb vil blive fokuseret på de udbudsretlige forpligtelser, der kan udledes af dommen. 

Kromann Reumert 

Med udgangspunkt i primært kendelser fra Klagenævnet for Udbud, vil vi denne dag gennemgå de vigtigste problemstillinger, der har været genstand for prøvelse den seneste tid.

Vi vil særlig have fokus på sammenhængen mellem juridiske forhold og praktiske problemstillinger, og i det omfang der i øvrigt måtte være nyt på vandrørene om f.eks. en revideret udbudslov eller andre tendenser, så har vi det også med!

Publicure Advokatfirma

Evaluering med mindstekrav til kvalitative point: Vi tager et kig på den omdiskuterede kommissionsmodel, der giver ordregivere en stor grad af fleksibilitet.

Grundtanken er, at tilbud, der ikke når et vist kvalitativt pointtal, ikke tages i betragtning. Vi ser på modellens praktiske anvendelsesområde, dens forskellige varianter og det tilbagevendende spørgsmål om lovlighed.

HORTEN Advokatpartnerselskab

På dette webinar ser vi nærmere på:

 • Gode råd til formuleringen af egnethedskrav
 • Hvem skal afgive ESPD (støttende enheder/underleverandører)
 • Berigtigelse
 • Dokumentation

Kromann Reumert

Opsættende virkning. Ethvert projekts (og i hvert fald tidsplans) potentielle mareridt.

På dette webinar vil vores fokus være på betingelserne for, at en klage rent faktisk tillægges opsættende virkning, herunder naturligvis med afsæt i praksis fra Klagenævnet for Udbud på området, men også med udgangspunkt i, hvordan et klageskrift og/eller et svarskrift bør tilgå forholdet. Måske er der en udvikling at spore i vurderingen, og hvordan det er muligt at påvirke Klagenævnet vurdering? Vi ser også på, om det overhovedet er muligt for en ordregivende myndighed at vinde en klagesag, hvis der først har været tillagt opsættende virkning.

Endelig vil dagens webinar ganske kort berører den udbudsretlige sanktionsverden i øvrigt.

HORTEN Advokatpartnerselskab

På dette webinar, dykker vi ned i en række spørgsmål:

 1. Spørgsmål om udbudspligt ved blandede kontrakter
  - De forskellige kontraktelementer og deres indbyrdes afhængighed
  - EU-domstolens praksis om blandede kontrakter
  - Fortolkning af hovedformålet med afhændelsen
  - Afhændelse ctr. anskaffelse
  - Fortolkning af aftalens bestemmelser om tidsubegrænset brugsret/ejerskab
 2. Hvornår er der tale om en koncessionskontrakt?
  - Definition af koncessionskontrakter
  - Fortolkning af den konkrete aftales bestemmelser om parternes forpligtelser og rettigheder overfor hinanden
  - Fortolkning af aftalens bestemmelser om tidsubegrænset brugsret/ejerskab
 3. Læringspunkter fra Ishøj-kendelsen?

Publicure Advokatfirma

PUBLICURE holder dig ajour med nyeste relevante praksis for perioden november 2020 – medio marts 2021. En to-the-point gennemgang af de centrale pointer fra klagenævnet, EU-domstolen og de danske domstole.

Adam Blicher, Sports- & Præstationspsykologisk konsulent

På dette webinar har du mulighed for at blive klogere på spørgsmål som:

 • Hvordan kan jeg som leder hjælpe de ansatte med deres motivation igennem tiden med corona?
 • Hvordan spotter jeg de demotiveret ansatte?
 • Hvilken dialog skal/kan jeg have med mine ansatte?
 • Hvad er nogle konkrete værktøjer jeg kan bruge?

Undervejs vil du blive klogere på:

 • De 3 basale menneskelige behov, som er truet lige nu
 • De 3 valg vi alle tager, der har afgørende betydning for vores perspektiv
 • Ejerskab igennem lavpraktisk værdiarbejde 

Webinaret er for dig som leder, eller med ledelsesansvar, i en organisation.

Adam Blicher, Sports- & Præstationspsykologisk konsulent

På dette webinar har du mulighed for at blive klogere på spørgsmål som:

 • Er der noget galt med mig, hvis jeg ikke er motiveret?
 • Hvordan kan det være, at jeg nogle gange mister modet i den her tid?
 • Hvad skal jeg vide omkring motivation?
 • Hvad kan jeg selv aktivt gøre?

Undervejs vil du blive klogere på:

 • De 3 basale menneskelige behov, som er truet lige nu
 • De 3 valg vi alle tager, der har afgørende betydning for vores perspektiv
 • Hvordan du kan tage ejerskab for dit arbejde i denne periode

Webinaret er for dig som medarbejder i en organisation.

HORTEN Advokatpartnerselskab

Vi dykker ned i de formuleringer/dokumenter, som indgår i et udbud med forhandling og med afsæt deri drøfter vi forskellige problemstillinger:

 • Udbudsbekendtgørelsen: Krav til bekendtgørelsens indhold
 • Teksten i udbudsgrundlaget: Forhandlingsemner, shortlisting og muligheden for at ”gå tilbage” til indledende tilbud
 • Dagsorden til forhandlingsmøde: Opbygning af og overvejelser bag en dagsorden
 • Referat af forhandlingsmøde: Hvad skal dokumentet indeholde, hvornår skal referatet afsendes mv.

Kromann Reumert

Dette webinar fokuserer på en problemstilling, der er evigt aktuel, når 

 1. En eksisterende leverandør byder sig til
 2. Der er afholdt en - afgrænset - markedsdialog
 3. Ordregiver har indhentet ekstern bistand til (dele af) forberedelsen
 4. Der i øvrigt er 'relationer' på spil

I 2020 var der flere afgørelser om disse habilitetsforhold, og programmet Operation X tog også fat om udbudsreglernes spændende verden. Webinaret ville ikke kun omhandle det juridiske vurderingsgrundlag, men også komme med mere lavpraktiske bud på, hvordan man som ordregiver kan håndtere situationer, hvori der kunne opstå spørgsmål omkring habilitet eller interessekonflikter.

Webinar afholdt fra marts 2020, og resten af året, er gratis for IKAs medlemmer. Log ind for at hente optagelserne under hvert webinar.

HORTEN

På årets sidste webinar er det kun passende at se tilbage på udbudsåret, der gik. Vi ser på årets vigtigste kendelser og giver også vores bud på, hvilke tendenser, vi kan forvente os af 2021. 

Kromann Reumert

I alle udbud indgår - oftest helt på automatpilot - en række forskellige erklæringer; f.eks. økonomiske støtteerklæringer, tekniske rådighedserklæringer og konsortieerklæringer, men nogle gang også f.eks. erklæringer som led i dokumentation af egnethedskrav eller erklæringer i forbindelse med ændringer i 'tilbudsgiverkonstellationen'.

I løbet af 2020 har Kromann Reumerts Udbudsgruppe imidlertid set en stribe 'bagsider af automatpiloten', hvor det både under udbuddet, men også under kontrakten, viser sig, at de pågældende erklæringer ikke 'bare' er standard. Hvor langt rækker en solidarisk hæftelse således? Kan det evt. begrænses? Hvor meget kan man forpligte en underleverandør til at udføre? Hvor omfangsrig skal en ESPD-erklæring være? Alt sammen spørgsmål, der er super vigtige i den praktiske virkelighed!

Partner og advokat, Martin Stæhr

Klagenævnet afsagde den 7. oktober 2020 kendelse i en klagesag, der vedrørte en kommunes udbud af en kontrakt om indsamling af kildesorteret dagrenovation.

Kendelsen vedrører en central udbudsretlig problemstilling: Hvornår skal en aftale klassificeres som en rammeaftale, og hvornår er der blot tale om en almindelig kontrakt? En problemstilling, der er af afgørende betydning for løbetiden af de aftaler som offentlige myndigheder udbyder.

Emner på webinaret:

 • Forskellene på rammeaftaler og almindelige offentlige kontrakter
 • Klagenævnets kendelse af 7. oktober 2020
 • Kendelsens betydning for forskellige typer af offentlige anskaffelser
 • Rammeaftaler og løbetid på mere end 4 år

Kromann Reumert

Webinaret dykker ned i allernyeste praksis om aktindsigt på udbudsområdet; hvad kan undtages? Hvad er konsekvenserne?

Målet er at give både anmoder og behandler af aktindsigtssager et klart billede af retstilstanden og processen.

Kromann Reumert

På dette webinar vil Jens og Jeppe fokusere på både de praktiske eksempler og cases (herunder klagesager), hvor udbudsmaterialet ikke bare lægger op til brugen af en sædvanlig pointmodel. De vil komme ind på rammerne, mulighederne og risiciene ved evaluering ved f.eks. brug af omvendt licitation og target priser, ved varekurvsmodeller, sideordnede og alternative tilbud. Målet er at sikre deltagerne de rette fokuspunkter i juraen, når et udbud - måske med fordel - kan gennemføres ved en 'anderledes evaluering'.

Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann

Hvad skal man være opmærksom på, når man tildeler kontrakter i henhold til rammeaftaler, og hvor galt kan det gå, når man ikke følger spillereglerne!

Den 19. august 2020 afsagde Klagenævnet for Udbud kendelse i en klagesag vedrørende en kommunes brug af en SKI-rammeaftale.

Ved kendelsen erklærede Klagenævnet den tildelte kontrakt for uden virkning og pålagde samtidig kommunen at betale en økonomisk sanktion.

På dette webinar vil Martin Stæhr, der er underviser på IKA College og IKA’s udbudsretlige netværk, se nærmere på den aktuelle kendelse og fokusere på nogle af de problemstillinger, som man skal være særligt opmærksom på, når man anvender rammeaftaler, herunder SKI-rammeaftaler.

Emner på webinaret:

 • Klagenævnets kendelse af 19. august 2020
 • De udbudsretlige regler om brug af rammeaftaler
 • Forhandling ved brug af rammeaftaler
 • Overvejelser om brug af profylaksebekendtgørelser

HORTEN

Almene boliger skal renoveres for milliarder inden for de kommende år. Men hvordan er det nu med samspillet mellem almenboligsektoren og udbudsretten?

Ordregivere, som opererer inden for den almene sektor, vil formentlig nikke genkendende til, at der i praksis opstår en række spændende og udfordrende problemstillinger, når forskellige regelsæt skal forenes. Samtidig er der med fremrykningen af offentlige arbejder sat turbo på renoveringen – også inden for almenboligsektoren. 

Vi ser på følgende emner:

 • Almenboligsektorens særlige kendetegn
 • Hurtigt udbud, hvorfor og hvordan?
 • En grønnere almen sektor – også i de "hurtige udbud"

Kromann Reumert

Mens udformningen af evalueringsmodeller, -metoder og -kriterier har været genstand for megen opmærksomhed før og efter Udbudslovens vedtagelse, har prækvalifikationen levet et mere tilbagetrukket liv.

Denne dag vil vi dels fokusere på den regulering, der rent faktisk findes omkring gennemførelsen af en prækvalifikation, dels fokusere på praktiske eksempler, der har været brugt under en prækvalifikation, og dels fokusere på gennemsigtighedsprincippets betydning for og påvirkning af prækvalifikationens gennemførelse.

Dagen vil være udpræget praktisk orienteret.

PUBLICURE

Krisetider afføder erfaringsmæssigt flere tvister, herunder udbudsklagesager.

På dette webinar gennemgår et par drevne ”klagesagsadvokater” alle de overvejelser, som en offentlig myndighed bør gøre sig i alle klagesagens faser, herunder:

 • Forstå og hjælp modparten: Er klagens sigte kommercielt, principielt, følelsesmæssigt, politisk eller internt motiveret?
 • Forstå og minimér risiciene: Opsættende virkning, annullation, uden virkning, økonomisk sanktion eller erstatning?
 • Bør man gøre formalitetsindsigelser gældende?
 • Kan og bør myndigheden videreføre en dårlig sag?
 • Hvordan håndterer man erstatningskrav fra udbudsdeltagere, som rammes af klagen?

HORTEN

I disse tider, hvor rammeaftale-konstruktionen i visse sammenhænge er under pres, overvejer mange ordregivere at bruge et dynamisk indkøbssystem i stedet. Men hvad er et dynamisk indkøbssystem egentligt – og hvad kan det?

Vi ser på følgende:

 • Hvornår kan et dynamisk indkøbssystem bruges
 • Hvordan fungerer et dynamisk indkøbssystem – helt praktisk
 • Fordele og ulemper ved et dynamisk indkøbssystem
 • Gode råd

Kromann Reumert

Kromann Reumert sætter på dette webinar fokus på de vigtigste dele af og emner om udbudsbekendtgørelsen, der på mange områder er det vigtigste dokument i en udbudsproces. 

Webinaret vil:

 • gennemgå udbudslovens vigtigste regler om udbudsbekendtgørelsen
 • fokusere på de afsnit, hvor det er (aller)vigtigst at lægge en indsats i forhold til at få 'den bedste konkurrence'
 • inddrage de kendelser, hvor udbudsbekendtgørelsens udformning har været afgørende
 • med lavpraktisk input derfor (forhåbentlig) mindske risikoen for klager

PUBLICURE

På dette webinar dykker vi ned i kendelse af 22. april 2020, Hydrema Danmark A/S mod Forsvarsministeriets Materiel? og Indkøbsstyrelse, samt kendelse af 6. maj 2020, Næstved Kommune mod Dansk PersonTransport.

Ved nærmere eftersyn rummer de nemlig en række interessante og principielle overvejelser om ordregivers udligning af konkurrencefordele.

PUBLICURE

Hvor let kan vi tage på light og er forhåndsmeddelelser en smutvej til den rette løsning?

Usikkerhed om hvor lidt man som ordregiver kan nøjes med at beskrive i Light-regimet, medfører typisk, at man beskriver alt for meget - for at være på den sikre side. I Sidste ende er det spild af ressourcer for både ordregiver og tilbudsgiver.

Kan du genkende ovenstående, så benyt muligheden for at blive skarpere på Light-regimet, når vi i samarbejde med Anders Nørgaard Jensen og Povl Nick Bronstein fra Publicure Advokatfirma, sætter fokus på Light-regimets anvendelsesmuligheder.

Kromann Reumert

Med udgangspunkt i primært kendelser fra Klagenævnet for Udbud, vil vi denne dag gennemgå de vigtigste problemstillinger, der har været genstand for prøvelse den seneste tid.

Vi vil særlig have fokus på sammenhængen mellem juridiske forhold og praktiske problemstillinger, f.eks. i forhold til gennemførte ændringer under udbudsprocessen, seneste udvikling indenfor rammeaftaler og nævnets sanktionering af evt. overtrædelser.

Måske indeholder webinaret også helt friske 'Breakning News', og ellers giver det en grundlæggende opdatering af alt det vigtigste.

PUBLICURE

Coronavirus giver allerede nu indkøberne en masse hovedbrud – 1 professor og 2 advokater sætter sig foran hver sit webcam fra hjemmearbejdspladsen og svarer på presserende udbudsproblemstillinger og spørgsmål knytte til force majeure.

Vi modtager for tiden mange henvendelser om udbudsretlige forhold, som coronavirus-pandemien frembyder:

Ændringer af nødlidende kontrakter, forlængelse, undtagelser til udbud.

På dette webinar er der fri spørgeadgang, og paneldeltagerne vil udvælge og behandle de af spørgsmålene, som er af størst relevans.

HORTEN

Genudbud af it-kontrakter er ofte kendetegnet ved en kompliceret proces. Det er derfor vigtigt, at man allerede i planlægningen af udbuddet overvejer den situation, hvor it-kontrakten ophører, ligesom det er vigtigt i forbindelse med genudbuddet at spidse pennen for at sikre den mest effektive  konkurrence.

Vi gennemgår bl.a.:

 • Forhold, som ordregiver skal være opmærksom på både før, under og efter udbudsprocessen – både ud fra et kontraktretligt og udbudsretligt perspektiv.
 • Tiltag, der kan understøtte en reel konkurrence om it-kontrakten og dermed sørge for, at ordregiver får det bedst mulige produkt til den bedst mulige pris.
 • Den praktiske håndtering af genudbudsprocessen.

HORTEN

I disse dage sætter corona-virusset CORVID-19 dagsordenen hos de fleste offentlige ordregivere. 

Mange leverandører har vanskeligt ved at levere ydelser og påberåber sig derfor force majeure. Men det er ikke kun leverandørerne, der griber til force majeure. Mange ordregivere er også i en situation, hvor det kan være relevant at overveje, om man som ordregiver selv skal gøre force majeure gældende over for leverandørerne.

På dette webinar sætter vi fokus på rammerne for anvendelse af force majeure og alternativerne i de tilfælde, hvor force majeure ikke er svaret.

Kromann Reumert

Med indskydningen af 2020 årtiet er fulgt et klimaår, hvor Danmark forventes af få sin første Klimalov. 

Derfor vil bæredygtighed, grønne- og miljørigtige indkøb og mindskelse af 'foot prints' givetvis blive emner, der også kommer til at påvirke offentlige indkøb, selvom der allerede i en årrække har været fokus på at købe grønt i det offentlige.

Denne dag vil vi dels give et overblik over de forskellige steder i udbudsprocessen, hvor der i hvert fald kan indtænkes grønt, dels fremvise en række lavpraktiske eksempler på, hvordan det allerede er gjort - måske med mere eller mindre reelt 'foot print'.

HORTEN

Forpagtningsaftaler er i udbudssammenhæng en lidt særlig størrelse. Samtidig er der (også) i forbindelse med indgåelse af forpagtningsaftaler en række kommunalretlige aspekter, som skal iagttages.

Vi gennemgår bl.a.:

 • De kommunalretlige rammer for forpagtningsaftaler (hvad skal ordregiver være særligt opmærksom på)
 • Kan kommuner tillade catering eller andre erhvervsaktiviteter fra forpagtede lokaler?
 • Er forpagtningsaftaler udbudspligtige – hvorfor/hvorfor ikke?
 • Gode råd til valg af konkurrence- og kontraktkriterier i forpagtningsudbud 

Et IKA Webinar er et onlinekursus, som bliver transmitteret direkte fra indlægssholderen.

Som deltager ser du webinaret på egen computer, smartphone eller table, hvor det passer dig. Du sidder altså ikke fysisk i undervisningslokalet.

Der er ingen krav om aktiv deltagelse under webinaret. Dog har du mulighed for løbende at stille spørgsmål til indlægsholderne via en chat-funktion.

Webinaret kan også ses, efter det er blevet afholdt. Alle deltagere modtager et link med optagelsen.

IKA Webinar er i 2021 gratis for alle IKAs medlemmer. Er du ikke medlem af IKA, kan du ikke deltage.

Webinarerne afholdes den sidste onsdag i hver måned kl. 9:00 og vil typisk vare ca. 1 time afhængigt af emnet. I vores aktivitetskalender kan du se næste emne.

For at se et IKA Webinar kræves det, at du har adgang til internettet og en computer med en browser (alle styresystemer er understøttet), tablet eller en smartphone.

Vi transmitterer vores webinarer via systemet GoToWebinar, hvilket betyder, at du kan se dem, uanset om du bruger pc, Mac, tablet, smartphone osv..

Vi anbefaler dog, at du bruger en computer med et tastatur, hvis du ønsker at stille spørgsmål via chatfunktionen under webinaret.

Et par dage inden afholdelse af webinaret vil vi sende dig et link til at registrere din deltagelse på webinaret. Herefter modtager du et link, som du skal logge på, når webinaret starter.

Linket modtager du på den e-mail, som du angivet ved din tilmelding til webinaret.

Ja.

Har du deltaget på/været tilmeldt et webinar, vil du efterfølgende få tilsendt et link, hvorfra du kan afspille webinaret, alle de gange du har lyst.

Har du spørgsmål, som du ikke fandt svar på her, er du velkommen til at kontakte IKA sekretariatet på ika@slet-dette.ika.dk.