- Procesledelse og psykologisk tryghed

IKA ønsker som forening af offentlige indkøbere at sætte kursen for offentlige indkøb og herunder at skabe den bedste platform for kompetenceudvikling.

Denne kursusbeskrivelse retter sig mod indkøbskonsulenter og andre der er relateret til arbejdet med indkøb og udbud. Det primære fokus på uddannelsen er at styrke proces- og projektlederkompetencer, der specifikt kan medvirke til at løfte og professionalisere udbuds- og indkøbsopgaverne i IKAs medlemsorganisationer, og sektoren generelt.

Vi kobler proces- og projektledelsesperspektivet til begrebet om psykologisk tryghed, som både forskning og praksiserfaring betragter som centralt for et velfungerende samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige kontekster.

Kompetenceudviklingsforløbet er designet som et aktionslæringsforløb. Det betyder, at læring anskues som en løbende vekslen mellem præsenterede teorier og værktøjer, afprøvning i praksis, samt løbende refleksion over, hvad der lykkes, og hvad der er svært. Sidst i programmet ligger der en skabelon til en forudgående refleksion og samtale med egen leder, som deltagerne bedes udføre inden første modul.

Gennem løbende dialog og vekslen mellem teori og konkrete erfaringer fra egen praksis søges at skabe de bedste betingelser for, at organisatoriske effekter tilvejebringes.

Læringsrammen for forløbet bliver dermed forankret i de organisatoriske målsætninger i de enkelte organisationers processer, samt i deltagernes individuelle mål, der understøtter dette.

Der vil være litteratur som deltagerne bedes orientere sig i, forud for modulerne. Materialet udsendes før hver enkelt modul. Til første modul er der vedhæftet en kopi af første kapitel i Amy Edmondsons bog, Den frygtløse organisation.

Forløbet består af tre moduler, som foregår på hhv. Comwell i Aarhus og Comwell i Odense.

Netværksgruppemøder mellem modulerne
Alle deltagerne inddeles i netværks- og læringsgrupper, som forventes at mødes online mellem modulerne.

Uddannelsen er opbygget således, at værdien af indholdet, er tæt koblet til indsatsen mellem selve modulerne, og her er netværksgruppemøderne en stor del af det. Der vil på disse møder blive lagt op til fælles refleksion, sparring på proces- og projektarbejde, litteraturforståelse og andet som måtte opleves relevant.

Vi forventer en varighed af 3 timer på disse møder, men vi lader det være op til grupperne selv at vurdere tidsrum og i øvrigt også konkrete indhold.

Temaer:

 • Læringsmål og succeskriterier i relation til proces- og projektarbejdet
 • Introduktion til proces- og projektforståelse
 • Psykologisk tryghed som fundament
 • Projektlederrollen, den gode samtale og ledelsesopgaven
  • Anerkendelse
  • Samtalenavigation - Gamemastermodellen
  • Karl Tomms spørgsmålstyper
 • Den gode projektopstart – målanalyse og målhierarki
 • Arbejdsgrupper og hjemmeopgaver

Som udbudskonsulent og offentlig ansat generelt, er der mange udfordringer i en kompleks hverdag med mange forskellige typer af opgaver. På Modul 1 sætter vi fokus på de udfordringer, proces- og projektmedarbejderen møder. Vi arbejder med den gode proces- og projektopstart og med de udfordringer, som deltagerne selv formulerer.

På det teoretiske plan tager vi afsæt i den systemiske teori og kommunikationsforståelse og introducerer til relationel projektledelse og projektopstart i et såkaldt multivers.

Vi får i stigende grad øje på, hvor centralt det er for samarbejde, at man får skabt et psykologisk trygt klima, hvor alle deltagende oplever muligheden for at udfolde sig fagligt og menneskeligt. Vi undersøger hvad det handler om og hvordan vi alle kan være med til at understøtte det i hverdagen.

På modulet vil vi arbejde med jeres konkrete projekter og bruge dem som cases til at arbejde med en forbedret praksis. Vi skaber den konkrete kobling til deltagernes hverdag ved at identificere deltagernes egne, konkrete udfordringer. Det betyder i praksis, at vi målretter hvert enkelt forløb og kursusdag efter de op-tagetheder, som deltagerne inden for rammen af blandt andet indkøbsarbejde og udmeldte temaer vurderer, er relevante og værdifulde.

Hjemmeopgaver:

I forlængelse af modulet forpligter den enkelte deltager sig til:

 • Organisationsprojekter: Iværksættelse af egne initiativer; hvad skal udvikles/forandres i min organisatoriske kontekst samt opstilling af mål herfor
 • Arbejde i praksis med de på modulet præsenterede forståelser og redskaber
 • Netværksgrupper (etableres på modulet) mødes og diskuterer læring og udvikling i praksis.

Temaer:

 • Tidsestimering
 • Analyse og inddragelse af interessenter
 • Den personlige dimension (eget lederskab og ledelsesstile)
  • Golemans ledelsesstile
 • Metoder til involvering af teams/arbejdsgrupper
  • 4R-modellen
 • Mødeledelse og samtalestyring; roller og positioner
  • Gamemastering
  • Diamantmodellen
  • Domæneteori

Vi fortsætter arbejdet med proces- og projektlederrollen, hvor vi denne gang sætter fokus på sprogspil, den gode samtale og på det personlige lederskab og ledelsesstile.

Proces- og projektarbejde kan anskues som en proces, hvor en række aktører arbejder sammen om løsningen af en opgave. Aktørerne kan være involveret på mange niveauer og arbejde ud fra forskellige positioner. En proces og et projekt vil antage forskellig karakter afhængigt af fagligt perspektiv, om du er involveret som deltager, procesleder, projektleder, projektejer, leverandør eller bruger af projektets resultat. Heraf følger, at det gode projekt og dermed den opgaveløsning, der eksempelvis lader sig implementere i organisationen, kan tage sig meget forskelligt ud afhængigt af position og bidrag.

Hvordan skaber man som proces- og projektleder forandringer med dette afsæt og bruger konstruktivt, at der er tale om forskellige positioner etc. Der arbejdes på denne måde videre med de konkrete interessenter og den offentlige ansattes relationer til disse.

Endelig arbejder vi med konkrete metoder til mødeledelse og samtalestyring, som trænes med afsæt i eksempler fra dagligdagen.

Hjemmeopgaver:

I forlængelse af modul 2 forpligter den enkelt deltager sig til en række aktiviteter:

 • På basis af læringen fra organisationsprojekterne fra modul 2, samt inspirationen fra andre deltageres erfaringer, udarbejdes nye organisatoriske indsatser i egne udbud.
 • Planlægge kommende møder i egen organisation, hvor tanker og idéer, som præsenteres om projektledelse, mødeledelse og planlægning af den gode proces, bringes i spil.

På tredje modul introducerer vi til en særlig proces- og projektledelsestilgang der hedder SCRUM. Denne tilgang har nogle ganske særlige kendetegn, der gør den yderst anvendelig i en omskiftelig hverdag.

Vi kommer også omkring to klassiske projektledelsesredskaber, nemlig tidsestimering og risikoanalyse. Disse viser sig ofte at rumme nøglen til at overholde tid og budget i forhold til mange projekter.

Konflikthåndtering er også på programmet. Det omhandler perspektiver på at forstå og håndtere konflikter, så vi kan få skabt gode betingelser for samarbejdet, også når det er svært.

Sidst vil vi samle op på det samlede indhold, og facilitere en proces, der forsøger at vende blikket fremad i en læringsoptik.

Temaer:

 • Konflikthåndtering
 • Agilitet og SCRUM
 • Tidsestimering og risikonalyse
 • Opsamling af praksiserfaringer fra forløbet, cases m.m.
 • Vejen frem, nye læringsmål og opståede udfordringer adresseres

Hjemmeopgaver:

 • På basis af læringen fra forløbet frem til nu skitserer den enkelte en action-plan for egen udvikling som proces- og projektleder.

IKA tager forbehold for ændringer.

Praktisk

Målgruppe
Offentlige ordregivere og tilbudsgivere.

Afholdes
Nye datoer for 2024 kommer snarest muligt.

Du skal påregne at løse opgaver og læse litteratur mellem kursusdagene, samt afsætte tid til at mødes i læringsgrupper.

Undervisere
Ole Lauge Sørensen, Chefkonsulent, med særlig speciale indenfor proces- og projektledelse.

MEDLEM
Er du ikke selv medlem af IKA, så er din organisation det højst sandsynligt. Kontakt ika@slet-dette.ika.dk, hvis du er i tvivl.
Du kan også læse mere om medlemskab og priser her.